Zadatek co to jest
Definicja Zadatek w prawie. Znaczenie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu.

Czy przydatne?

Definicja Zadatek w prawie

Definicja z ang. Deposit, z niem. ernst.

Słownik ZADATEK: W braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeśli sama go dała, może żądać sumy podwójnie wyższej.
w przypadku wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeśli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
w przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a wymóg zapłaty sumy podwójnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło w wyniku okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub za które ponoszą odpowiedzialność obie strony - art. 394 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zadatek.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zadatek.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zadatek.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zadatek.
Znaczenie Zachowek:
Wyjaśnienie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie zadatek.

Czym jest Zadatek znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: