Zadatek co to jest
Definicja Zadatek w prawie. Znaczenie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu.

Czy przydatne?

Definicja Zadatek w prawie

Definicja z ang. Deposit, z niem. ernst.

Słownik ZADATEK: W braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeśli sama go dała, może żądać sumy podwójnie wyższej.
w przypadku wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeśli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
w przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a wymóg zapłaty sumy podwójnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło w wyniku okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub za które ponoszą odpowiedzialność obie strony - art. 394 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zgłoszenie Celne:
Wyjaśnienie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zadatek.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zadatek.
Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zadatek.
Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zadatek.
Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zadatek.

Czym jest Zadatek znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: