Zagraniczna firma co to jest
Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie. Znaczenie jednostka organizacyjna nieposiadająca.

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie

Definicja z ang. Foreign investment firm, z niem. Ausländische Investmentfirma.

Słownik ZAGRANICZNA FIRMA INWESTYCYJNA: Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, lub osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak także zagraniczną instytucję kredytową;

Art. 3 punkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zagraniczna firma inwestycyjna.

Czym jest Zagraniczna firma inwestycyjna znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: