Zagraniczna firma co to jest
Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie. Znaczenie jednostka organizacyjna nieposiadająca.

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie

Definicja z ang. Foreign investment firm, z niem. Ausländische Investmentfirma.

Słownik ZAGRANICZNA FIRMA INWESTYCYJNA: Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, lub osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak także zagraniczną instytucję kredytową;

Art. 3 punkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zagraniczna firma inwestycyjna.

Czym jest Zagraniczna firma inwestycyjna znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: