Zakaz dyskryminacji co to jest
Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie. Znaczenie dyskryminacja w zatrudnieniu.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie

Definicja z ang. The prohibition of discrimination employee, z niem. Das Diskriminierungsverbot Mitarbeiter.

Słownik: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Art. 11 (3) kodeksu pracy
Pracownicy powinni być równo traktowani w dziedzinie nawiązania i rozwiązania relacji pracy, warunków zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również bez względu na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu znaczy niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio albo pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej albo z kilku przyczyn, jest albo mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy w konsekwencji z pozoru neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium albo podjętego działania występują dysproporcje w dziedzinie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich albo znacznej liczby pracowników należących do ekipy wyróżnionej z racji na jedną albo kilka przyczyn, jeśli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi przyczynami. Przejawem dyskryminowania jest również:
działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
zachowanie, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (molestowanie).

Czym jest Zakaz dyskryminacji pracownika znaczenie w Słownik prawo Z .