Zakaz dyskryminacji co to jest
Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie. Znaczenie dyskryminacja w zatrudnieniu.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie

Definicja z ang. The prohibition of discrimination employee, z niem. Das Diskriminierungsverbot Mitarbeiter.

Słownik ZAKAZ DYSKRYMINACJI PRACOWNIKA: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Art. 11 (3) kodeksu pracy
Pracownicy powinni być równo traktowani w dziedzinie nawiązania i rozwiązania relacji pracy, warunków zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również bez względu na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu znaczy niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio albo pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej albo z kilku przyczyn, jest albo mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy w konsekwencji z pozoru neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium albo podjętego działania występują dysproporcje w dziedzinie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich albo znacznej liczby pracowników należących do ekipy wyróżnionej z racji na jedną albo kilka przyczyn, jeśli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi przyczynami. Przejawem dyskryminowania jest również:
działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
zachowanie, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (molestowanie).

Znaczenie Zbrodnia:
Wyjaśnienie zakazany w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zakaz dyskryminacji pracownika.

Czym jest Zakaz dyskryminacji pracownika znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: