Zakaz dyskryminacji co to jest
Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie. Znaczenie dyskryminacja w zatrudnieniu.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie

Definicja z ang. The prohibition of discrimination employee, z niem. Das Diskriminierungsverbot Mitarbeiter.

Słownik ZAKAZ DYSKRYMINACJI PRACOWNIKA: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Art. 11 (3) kodeksu pracy
Pracownicy powinni być równo traktowani w dziedzinie nawiązania i rozwiązania relacji pracy, warunków zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również bez względu na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu znaczy niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio albo pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej albo z kilku przyczyn, jest albo mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy w konsekwencji z pozoru neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium albo podjętego działania występują dysproporcje w dziedzinie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich albo znacznej liczby pracowników należących do ekipy wyróżnionej z racji na jedną albo kilka przyczyn, jeśli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi przyczynami. Przejawem dyskryminowania jest również:
działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
zachowanie, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (molestowanie).

Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zbrodnia:
Wyjaśnienie zakazany w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zakaz dyskryminacji pracownika.

Czym jest Zakaz dyskryminacji pracownika znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: