Zakaz dyskryminacji co to jest
Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie. Znaczenie dyskryminacja w zatrudnieniu.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz dyskryminacji pracownika w prawie

Definicja z ang. The prohibition of discrimination employee, z niem. Das Diskriminierungsverbot Mitarbeiter.

Słownik ZAKAZ DYSKRYMINACJI PRACOWNIKA: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Art. 11 (3) kodeksu pracy
Pracownicy powinni być równo traktowani w dziedzinie nawiązania i rozwiązania relacji pracy, warunków zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również bez względu na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu znaczy niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio albo pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej albo z kilku przyczyn, jest albo mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy w konsekwencji z pozoru neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium albo podjętego działania występują dysproporcje w dziedzinie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich albo znacznej liczby pracowników należących do ekipy wyróżnionej z racji na jedną albo kilka przyczyn, jeśli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi przyczynami. Przejawem dyskryminowania jest również:
działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
zachowanie, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (molestowanie).

Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zarzuty Poręczyciela:
Wyjaśnienie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zakaz dyskryminacji pracownika.
Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez zakaz dyskryminacji pracownika.

Czym jest Zakaz dyskryminacji pracownika znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: