Zakres pełnomocnictwa co to jest
Definicja Zakres pełnomocnictwa procesowego w prawie. Znaczenie procesowe obejmuje z samego prawa.

Czy przydatne?

Definicja Zakres pełnomocnictwa procesowego w prawie

Definicja z ang. The scope of power of attorney, z niem. Der Umfang der Vollmacht.

Słownik ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO: Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako także wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi albo radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa, jeśli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru wydatków procesu od strony przeciwnej.
art. 91 k.p.c.

Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zakres pełnomocnictwa procesowego.
Znaczenie Zastępcza Kara Aresztu:
Wyjaśnienie grzywny w stawce przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody poprzez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania zakres pełnomocnictwa procesowego.
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zakres pełnomocnictwa procesowego.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zakres pełnomocnictwa procesowego.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zakres pełnomocnictwa procesowego.

Czym jest Zakres pełnomocnictwa znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: