Zawieszenie biegu co to jest
Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. The suspension of the limitation period, z niem. Die Aussetzung der Verjährungsfrist.

Słownik ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA: Bieg przedawnienia nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej;
co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej umiejętności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę albo kuratelę - poprzez czas sprawowania poprzez te osoby opieki albo kurateli;
co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - poprzez czas trwania małżeństwa;
co do wszelkich roszczeń, gdy na skutek siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - poprzez czas trwania przeszkody.
Art. 121 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zwrot Podatku:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach zawieszenie biegu przedawnienia.

Czym jest Zawieszenie biegu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: