Zawieszenie biegu co to jest
Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. The suspension of the limitation period, z niem. Die Aussetzung der Verjährungsfrist.

Słownik ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA: Bieg przedawnienia nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej;
co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej umiejętności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę albo kuratelę - poprzez czas sprawowania poprzez te osoby opieki albo kurateli;
co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - poprzez czas trwania małżeństwa;
co do wszelkich roszczeń, gdy na skutek siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - poprzez czas trwania przeszkody.
Art. 121 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zastępcza Kara Aresztu:
Wyjaśnienie grzywny w stawce przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody poprzez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zawieszenie biegu przedawnienia.

Czym jest Zawieszenie biegu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: