Zawieszenie wykonania kary co to jest
Definicja Zawieszenie wykonania kary w prawie. Znaczenie zawiesić wykonanie orzeczonej kary.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie wykonania kary w prawie

Definicja z ang. Suspended penalty, z niem. Ausgesetzte Strafe.

Słownik ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY: Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę w pierwszej kolejności postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba iż zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego
Zawieszenie wykonania kary następuje na moment próaby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
od 2 do 5 lat - w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
od roku do 3 lat - w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania grzywny albo kary ograniczenia wolności.
w sytuacji zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego albo określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), moment pró;aby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego.

Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zezwolenie (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zmiana Reprezentanta Grupy:
Wyjaśnienie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie zawieszenie wykonania kary.

Czym jest Zawieszenie wykonania kary znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: