Zawieszenie wykonania kary co to jest
Definicja Zawieszenie wykonania kary w prawie. Znaczenie zawiesić wykonanie orzeczonej kary.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie wykonania kary w prawie

Definicja z ang. Suspended penalty, z niem. Ausgesetzte Strafe.

Słownik ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY: Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę w pierwszej kolejności postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba iż zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego
Zawieszenie wykonania kary następuje na moment próaby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
od 2 do 5 lat - w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
od roku do 3 lat - w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania grzywny albo kary ograniczenia wolności.
w sytuacji zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego albo określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), moment pró;aby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zawieszenie wykonania kary.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zawieszenie wykonania kary.

Czym jest Zawieszenie wykonania kary znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: