Zażalenie wierzyciela w co to jest
Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie obowiązku o.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Complaint creditor administrative enforcement, z niem. Beschwerde Gläubiger der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik ZAŻALENIE WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Jeśli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa Przez Pełnomocnika:
Wyjaśnienie sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.

Czym jest Zażalenie wierzyciela w znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: