Zezwolenie (według ustawy o co to jest
Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Authorization (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Authorization (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego
art. 4 pkt 18 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: