Zezwolenie (według ustawy o co to jest
Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Authorization (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Authorization (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego
art. 4 pkt 18 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: