Zgoda współmałżonka co to jest
Definicja Zgoda współmałżonka w prawie. Znaczenie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności.

Czy przydatne?

Definicja Zgoda współmałżonka w prawie

Definicja z ang. the spouse, z niem. der Ehegatte.

Słownik ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA: Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania albo pobierania z niej pożytków,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego obiektem jest budynek albo lokal,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa,
darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Art. 37 (9) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zgoda współmałżonka.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zgoda współmałżonka.

Czym jest Zgoda współmałżonka znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: