Znaczący inwestor co to jest
Definicja Znaczący inwestor w prawie. Znaczenie posiadającą w innej jednostce - niebędącej.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący inwestor w prawie

Definicja z ang. significant investor, z niem. bedeutender Investor.

Słownik ZNACZĄCY INWESTOR: Spółkę handlową, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeśli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu albo sprawowanie współkontroli.
Art. 3 ust. 38 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o znaczący inwestor.
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie znaczący inwestor.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie znaczący inwestor.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt znaczący inwestor.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego znaczący inwestor.

Czym jest Znaczący inwestor znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: