Znaczący inwestor co to jest
Definicja Znaczący inwestor w prawie. Znaczenie posiadającą w innej jednostce - niebędącej.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący inwestor w prawie

Definicja z ang. significant investor, z niem. bedeutender Investor.

Słownik ZNACZĄCY INWESTOR: Spółkę handlową, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeśli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu albo sprawowanie współkontroli.
Art. 3 ust. 38 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości znaczący inwestor.
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu znaczący inwestor.
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o znaczący inwestor.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie znaczący inwestor.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela znaczący inwestor.

Czym jest Znaczący inwestor znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: