Zwolnienie spod egzekucji co to jest
Definicja Zwolnienie spod egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji - rozumie się poprzez to.

Czy przydatne?

Definicja Zwolnienie spod egzekucji w prawie

Definicja z ang. Exemption from execution, z niem. Befreiung von der Ausführung.

Słownik ZWOLNIENIE SPOD EGZEKUCJI: Zwolnienie spod egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego.
art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zwolnienie spod egzekucji.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa Przez Pełnomocnika:
Wyjaśnienie sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na zwolnienie spod egzekucji.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zwolnienie spod egzekucji.
Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zwolnienie spod egzekucji.
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zwolnienie spod egzekucji.

Czym jest Zwolnienie spod egzekucji znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: