Kształtowanie granicy co to jest
Jak było Kształtowanie granicy wschodniej Polski. Definicja przesądzone w ostatnim okresie I wojny.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kształtowanie granicy wschodniej Polski definicja

Słownik KSZTAŁTOWANIE GRANICY WSCHODNIEJ POLSKI: O ile istnienie niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy wschodniej. Już w czasie I wojny światowej stworzone zostały dwie koncepcje dotyczące ukształtowania tej linii granicznej. Józef Piłsudski i PPS proponowali, by na wschód od Polski stworzyć sprzymierzone z Polską, lecz niepodległe państwa: Ukrainę i Białoruś. W ten sposób Polska nie graniczyłaby z wielkim, mocnym militarnie i wrogo ustosunkowanym krajem rosyjskim. Piłsudski obawiał się, iż jeżeli nasz państwo znajdzie się pomiędzy Niemcami a Rosją, ewentualny sojusz tych dwóch krajów może być dla Polski nadzwyczajnie groźny. Odgrodzenie się od Rosji poprzez utworzenie niepodległej Ukrainy i Białorusi gwarantowało co najmniej bezpieczeństwo na wschodzie. Jako iż utworzone na wschodzie państwa miały być z Polską sfederowane, koncepcję Piłsudskiego nazwano federacyjną. Przeciwnego zdania był Roman Dmowski i popierająca go Narodowa Demokracja. Polityk ten w ogóle odmawiał Ukraińcom praw przynależnych odrębnemu narodowi, za taki go nie uznając. Nie przewidywał więc utworzenia krajów Ukraińców czy Białorusinów. Twierdził, że korzystając z dogodnej sytuacji międzynarodowej, armia polska powinna zająć jak największy teren leżący na wschodzie (fundamentem mogła tu być granica Polski sprzed I rozbioru) należy jednak zwrócić uwagę na to, aby w przyszłym niepodległym kraju nie znalazły się zbyt spore ekipy ludności niepolskiego pochodzenia. Tylko ten fakt powinien ograniczać aspiracje Polski na wschodzie. Zająć, wg Dmowskiego, należało te tereny, gdzie w zwartych ekipach mieszkała ludność polska, z tych zaś terenów, gdzie przeważały inne społeczności, należało zrezygnować. Koncepcję Dmowskiego nazwano inkorporacyjną. Niemal do końca I wojny światowej oba programy miały jedynie charakter teoretyczny, ponieważ ziemie, których dotyczyły, zajmowały armie krajów centralnych. Ich klęska jednak w 1918 roku spowodowała wycofanie się stamtąd Niemców i Austriaków i uczyniła aktualnym problem przynależności państwowej tych terenów. Chętnych do ich zajęcia było wielu: Polska, Ukraińcy, tak popierający utworzenie burżuazyjnej Ukraińskiej Republiki Ludowej, jak i zwolennicy przyłączenia tych ziem do Rosji Radzieckiej. Liczyły się wreszcie wojska rosyjskie: bolszewickie i uznające jeszcze rząd Kiereńskiego.Młody obrońca,Wojciech KossakStarcia na wschodzie z udziałem Polaków rozpoczęły się 1XI 1918 roku, gdy doszło do walki o Lwów. W pierwszym okresie wojsko polskie dowodzone poprzez gen. Wacława Iwaszkiewicza powstrzymało ofensywę ukraińską i samo przeszło do udanego kontrnatarcia w lutym i marcu 1919 roku. Doprowadziło to do stanu, gdzie w maju 1919 roku Polacy (walczyły tu także oddziały armii gen. Józefa Hallera) dotarli do Zbrucza. Na froncie litewsko-białoruskim natomiast gen. Stanisław Szeptycki w marcu 1919 roku zajął Pińsk, a 19 IV 1919 roku wojsko polskie wkroczyło do Wilna. Pod koniec września 1919 roku Polacy opanowali teren na zachód od linii Połock, Borysów, Zbrucz. Sukcesy polskie na wschodzie, a jednocześnie wzmacnianie się na tym terenie Armii Czerwonej doprowadziło do podjęcia rozmów ze stroną polską poprzez dowódcę sił Ukraińskiej Republiki Ludowej, atamana Semena Petlurę, na temat ewentualnego sojuszu. Piłsudski proponował Ukraińcom wspólną walkę przeciw bolszewikom, gdyż było to zgodne z koncepcją federacyjną. Dopóki jednak Petlura dysponował odpowiednio sporą siłą wojskową, dopóty nie chciał uzależniać się od Polski i nie podejmował rozmów. Dopiero w obliczu ofensywy Armii Czerwonej, której nie był w stanie samodzielnie się przeciwstawić, zgodził się na sojusz polsko-ukraiński. Podpisano go 21 IV 1920 roku. Obie strony miały toczyć wspólną walkę z Armią Czerwoną, aby w jej efekcie powstało niepodległe kraj ukraińskie. Warto pamiętać Koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego dotyczyć miała również współpracy z Białorusinami. Nie przejawiali oni jednak w tym czasie jeszcze ambicji państwowych. Z Polakami współpracował tylko niewielki oddział gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza. Poezja M. Kozłowski: pomiędzy Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję 1918-1919. Kraków 1990. A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1990. Daty X-XI 1918 roku - start walk w Małopolsce Wschodniej 19 IV 1919 roku- zajęcie Wilna poprzez Polaków 21 IV 1920 roku - sojusz polsko-ukraiński Oś czasu 1912 - zatonięcie „Titanica” 1917 - wyświetlanie w stanach zjednoczonych ameryki pierwszego filmu kolorowego 1924 - śmierć W.I. Lenina 1936 - wybuch wojny domowej w Hiszpanii 1944 - bitwa pod Monte Cassino.

Słownik Kultura Arabska:
Informacje jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i kształtowanie granicy wschodniej polski.
Słownik Kultura I Nauka W Starożytnym Rzymie:
Informacje starożytnego Rzymu tworzy jedność z majątkiem materialnym i duchowym starożytnej Grecji. Począwszy od II-I wieku przed naszą erą starożytni Rzymianie czerpali z dorobku starożytnej Grecji i ulegali kształtowanie granicy wschodniej polski.
Słownik Komuna Paryska:
Informacje Prusami oznaczało zarazem dla Francji start dramatycznych wydarzeń mających miejsce w Paryżu. Przeszły one do historii pod nazwą Komuny Paryskiej. Jej genezy szukać należy w decyzjach rządu Thiersa kształtowanie granicy wschodniej polski.
Słownik Kontrreformacja:
Informacje była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom kształtowanie granicy wschodniej polski.
Słownik Konflikt Bolesława Śmiałego Ze Św. Stanisławem:
Informacje Śmiałego doprowadziła do umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a również do wzmocnienia wewnętrznego państwa. Mimo to król ten w gwałtownych okolicznościach został pozbawiony tronu i kształtowanie granicy wschodniej polski.

Kim był, co zrobił Kształtowanie granicy z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: