zweryfikować prawo wglądu co to jest
Jak leczyć Jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?? Czym jest gdzie pod.

Czy przydatne?

Definicja Jak zweryfikować prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?

Co to znaczy: Lekarze, także lekarze dentyści, mogą napotykać na sytuacje, gdzie pod znakiem zapytania stoi tożsamość osób żądających udostępnienia dokumentacji medycznej dziecka. W tych sytuacjach lepiej chuchać na zimne i sprawdzić, jakie są regulaminy prawne i obostrzenia.
Art. 26 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) jasno stwierdza, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej poprzez pacjenta. W razie żadnych wątpliwości, lepiej wylegitymować taką osobę niż zbyt pochopnie udostępnić wiadomości na temat zdrowia dziecka potencjalnie obcej osobie. Jeżeli nie ma żadnego dowodu na to, iż to jest na przykład tata dziecka i iż jego prawa rodzicielskie nie są w żaden sposób ograniczone, to lepiej skorzystać z prawa do sprawdzenia, kim jest osoba, która domaga się informacji o stanie zdrowia (być może?) cudzego dziecka. Doktor może zażądać okazania aktu urodzenia dziecka.
Lecz – jeżeli nadal coś budzi jego wątpliwości – może poprosić również o inne dokumenty. Przecież sama zbieżność nazwisk nie znaczy automatycznego pokrewieństwa. Dlatego lepiej w przypadkach wątpliwych odmówić niż udzielić informacji osobie nieuprawnionej i poprzez to narazić się na późniejsze nieprzyjemności. Wg art. 27 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana: • do wglądu w siedzibie podmiotu, który udziela świadczeń zdrowotnych; • przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów bądź kopii; • przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po użyciu, jeżeli uprawniony organ albo podmiot zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Wedle zasadami prawa cywilnego udowodnić daną okoliczność powinna osoba, która uzyskuje z niej jakąś korzyść. W tym przypadku to rodzic zatem musi wykazać, iż posiada władzę rodzicielską – przecież może istnieć prawdopodobieństwo, iż rodzic jest jej pozbawiony. (IN)

Czym jest Jak zweryfikować prawo wglądu znaczenie w Słownik dentystyczny J .