pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Tax Medicare pracowników i 2,9 procent dla osób pracujących na własny rachunek-podatników, że płaci za Medicare. Chociaż część podatku, którą płaci za świadczenia emerytalne zatrzymuje się na
 • Co znaczy Income Free Tax tym: Auto rabaty; samochodu puli wpływów; ubezpieczeń wpływów; dzieci wsparcia płatności; walki wynagrodzenia; odszkodowanie w sądowych za szkody; niepełnosprawności płatności
 • Co znaczy Deduction Standard opodatkowania, której wysokość zależy od statusu zgłoszenia. W 2008 roku, na przykład standardowej ulgi jest 10.900 dolarów na wspólny powrót, 5450 dolarów na jednego powrotu i 8
 • Co znaczy Items Preference podatkowych, ale nie pod Alternative Minimum Tax, w tym odliczenia państwowych i lokalnych, podatków i odsetek od pożyczek kapitałowych domu. Jedna, że jest coraz bardziej istotne

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Hipergeniczna Strefa Pojęcie mineralizacji do 1 g/dm3. To jest strefa aktywnej wy miany wód, intensywnego drenażu i zasilania. Obejmuje młode, współczesne w sensie geologicznym, wody pochodzenia
 • Co znaczy Odwadniająca Studnia Pojęcie do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów budowlanych.[AK
 • Co znaczy Nienasycony Roztwór Pojęcie mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów, regularnie także
 • Co znaczy Wody podziemne (w węższym znaczeniu) Pojęcie siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące w obiegu, pochodzenia

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Walny Sejm Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby
 • Co znaczy Państwo polskie za ostatnich Jagiellonów Definicja – Zygmunta Starego (1505-1548) i Zygmunta Augusta (1548-1572) – to czasy ostatecznego ukształtowania się Rzeczypospolitej szlacheckiej. Do głownych wydarzeń wewnętrznych tego
 • Co znaczy Opozycja legalna w Królestwie Polskim Definicja Polskiego po niedługim czasie została zastąpiona poprzez coraz częstsze przypadki łamania poprzez niego postanowień konstytucji. Już w 1819 roku w Królestwie Polskim wprowadzono
 • Co znaczy Europie W Reformacja Definicja się poza Niemcy, a sam ruch protestancki rozpadł się na szereg niezależnych wspólnot i Kościołów, które różniły się między sobą liturgią, doktryną i organizacją. Trzema

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Lotniczy Przewoźnik Definicja podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego przewoźnika lotniczego art. 2
 • Co to jest Egzekucji Z Wyłączenie Definicja pościel, bielizna i ubranie codzienne, konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a również ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania
 • Co to jest Wywozowe Celne Należności Definicja towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych wskutek przetworzenia
 • Co to jest Remont Definicja budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów budowlanych innych niż