Informacje uzupełniające co to jest
Leczenie Informacje uzupełniające. Definicja: A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY.

Czy przydatne?

Definicja Informacje uzupełniające

Co to jest Informacje uzupełniające: A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) Szczepienia fundamentalne noworodków i niemowląt realizowane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do: 0; 1; 6 miesięcy. Pierwsza dawka podawana jest pośrodku 24 godz. po urodzeniu (najlepiej pośrodku 12 godz.), równocześnie ze szczepieniem przeciw gruźlicy. Druga dawka szczepienia pierwotnego po 4-6 tygodniach od poprzedniej, jeżeli to możliwe, równocześnie ze szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego, po 6 miesiącach od pierwszej dawki.Szczepienia młodzieży w 14 roku życia (gimnazjaliści). Szczepienie należy wykonać dawką dla dzieci albo dla dorosłych w zależności od wieku dziecka i zaleceń producenta w cyklu: 0; 1; 6 miesięcy w okresie edukacji w I albo II klasie. Szczepienia zaleca się zaczynać wiosną uczniom klasy I podając przed wakacjami dwie dawki, a dawkę trzecią – jesienią (w klasie II).Szczepienia osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV narażonych w sposób specjalny na zakażenie (domownicy i osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych) realizowane są trzema dawkami szczepionki w cyklu: 0; 1; 6 miesięcy. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.Szczepienia osób poddawanych zabiegom dializ wykonuje się z zastosowaniem dawek szczepionki wskazanych poprzez producenta dla osób dializowanych.Oznaczanie poziomu przeciwciał anty HBs u osób przewlekle chorych nie jest finansowane w ramach budżetu PSO.Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w razie braku szczepienia przeciw WZW typu B. B. SZCZEPIENIA PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE Szczepienie fundamentalne skojarzoną szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 13-14 miesiącu życia.Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 10 roku życia, szczepieniem tym objęta jest cała populacja dzieci w w/w roczniku.Wykonane w 7 roku życia szczepienie preparatem monowalentnym przeciw odrze nie jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia preparatem skojarzonym przeciw odrze, śwince i różyczce w 10, 11 albo 12 roku życia.Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce w 11 i 12 roku życia należy wykonać wyłącznie u dziewcząt nieszczepionych w 10 i 11 roku życia.Dzieci, które dostały dwie dawki skojarzonej szczepionki potrójnej przeciw odrze, śwince i różyczce w wcześniejszych latach życia, nie wymagają podawania trzeciej dawki tej szczepionki w 10, 11 albo 12 roku życia. C. SZCZEPIENIA PRZECIW GRUŹLICY Szczepienie przeciw gruźlicy w razie noworodków urodzonych przedwcześnie wykonuje się po osiągnięciu masy ciała ponad 2000 g.Szczepienie przeciw gruźlicy w razie noworodków urodzonych poprzez matki HIV+ musi być poprzedzone konsultacją specjalistyczną.wedle aktualną wiedzą, odstąpiono od oceny wielkości blizny poszczepiennej i obowiązkowej rewakcynacji dzieci i młodzieży. Z tego względu w 12 miesiącu życia niezbędna jest kontrola wykonania szczepienia przeciw gruźlicy przy urodzeniu na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta. Dzieci, które nie były zaszczepione przy urodzeniu, powinny w możliwie najkrótszym terminie dostać szczepionkę. D. SZCZEPIENIA PRZECIW POLIOMYELITIS ..wedle zaleceniami Polskiego Komitetu Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitis, w celu wyeliminowania zachorowań towarzyszących szczepieniom, wprowadzono dla wszystkich niemowląt szczepionkę zabitą (IPV) jako pierwsze dwie dawki szczepienia. Pierwsza dawkę podaje się podskórnie albo domięśniowo na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego) równocześnie z drugą dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, a drugą dawkę po 6 tygodniach równocześnie z trzecią dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecią dawkę szczepionki IPV w ramach szczepienia podstawowego uzupełniającą) należy podać w 16-18 miesiącu życia równocześnie ze szczepionką DTP.W 6 roku życia należy podać szczepionkę OPV.Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką żywą (OPV) należy wykonać szczepienia szczepionką zabitą (IPV) podskórnie albo domięśniowo. E. SZCZEPIENIA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi realizowane są szczepionką DTP, trzykrotnie w odstępach, co 6 tygodni w 1 roku życia (szczepienie pierwotne) i jeden raz w 2 roku życia (szczepienie uzupełniające). Pierwsza dawka szczepionki podawana jest w 2 miesiącu życia, po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B, równocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw WZW typu B. Druga dawka - na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), równocześnie ze szczepionką przeciw poliomyelitis (IPV). Trzecia dawka - w 5 miesiącu życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), równocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV). Dawka czwarta - w 16-18 miesiącu życia, równocześnie ze szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV).Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką komórkową przeciw krztuścowi należy wykorzystać szczepionkę DTaP z bezkomórkowym komponentem krztuścowym – trzykrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku życia, wg schematu DTP, jeśli nie ma przeciwwskazań do szczepienia komponentem acelularnym, albo szczepionką DT, podwójnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku życia. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach równocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV - podskórnie). Po kolejnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i równocześnie - drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV - podskórnie). F. SZCZEPIENIA PRZECIW HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU b Szczepienia przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b realizowane są u dzieci w 1 i 2 roku życia. Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b, realizowane są wg wskazań producenta, zależnie od wieku osób szczepionych. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w 2 miesiącu życia, równocześnie z DTP i WZW typu B, a dalsze równocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w 1 roku życia i jednej dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia dziecka, o ile producent nie wskazuje innego schematu uodpornienia.Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki, w cyklu szczepień pierwotnych i jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania drugiej dawki.Dzieciom ponad 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki. G. ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ Obligatoryjne szczepienia ochronne preparatami zakupionymi ze środków budżetu państwa wykonują wyłącznie ŚWIADCZENIODAWCY w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej albo innego zakresu świadczeń (na przykład z zakresu medycyny szkolnej), o ile tak przewiduje zawarta umowa. Dzieci rozpoczynające naukę w szkole powinny być szczepione na jesieni. To jest uzasadnione następującymi względami: a. szczepienia takie chronią dzieci przed zakażeniami w nowym środowisku, b. dopiero na jesieni przewarzająca część dzieci urodzonych w danym roku osiąga wiek wskazany w programie szczepień ochronnych, c. zazwyczaj wyprzedza sezonową zwyżkę zachorowań (styczeń - maj kolejnego roku kalendarzowego). jeśli spora koncentracja szczepień utrudnia ich wykonanie, lub przemawiają za tym istotne względy organizacyjne, część szczepień (w szczególności dzieci kończących szkoły fundamentalne albo ponadpodstawowe) można przeprowadzić w I połowie roku kalendarzowego. Wówczas należy szczepić przedtem (przed wakacjami) dzieci kończące określony wiek w danym roku kalendarzowym - tzn. dopuszcza się poprzednie o ok. pół roku szczepione dzieci w wieku szkolnym, a nie przekładanie ich na następny rok kalendarzowy. Określony w części I.A.PSO wiek dziecka należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 3 lata jest w czwartym rou życia. Odstęp pomiędzy szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami tej samej szczepionki powinien być zgodny z wskazaniami producenta. Odstęp pomiędzy wieloma szczepionkami nie zawierającymi żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na następne szcepienie. Odstęp pomiędzy szczepionką zawierającą żywe drobnoustroje a szczepionką nie zawierającą żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na następne szczepienie. Szczepienia określone w części I i II są szczepieniami zleconymi poprzez Ministra Zdrowia do wykonania Narodowemu Funduszowi Zdrowia w oparciu o regulaminy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. H. SZCZEPIENIA PRACOWNICZE Z wyjątkiem szczepień przeciw WZW typu B pracowników wykonujących zawód medyczny, które to szczepienia jako obligatoryjne są finansowane z budżetu Ministra Zdrowia, szczepienia ochronne realizowane pracownikom zatrudnionym albo podejmującym pracę na stanowiskach, których lista podany jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 roku w kwestii wykazu stanowisk pracy i szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę albo zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz.U. Nr 250, poz. 2113) są szczepieniami finansowanymi w całości poprzez pracodawców. I. SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE (POEKSPOZYCYJNE) Wytyczne dotyczące swoistego zapobiegania wściekliźnie u osób mających kontakt ze zwierzęciem chorym albo podejrzanym o zachorowanie na wściekliznę. Przedstawiono także zasady immunoprofilaktyki czynno-biernej Rodzaj kontaktu ze zwierzęciem Stan zdrowia zwierzęcia Zapobieganie w momencie narażenia w trakcie obserwacji weterynaryjnej (10 dniowa obserwacja może być służąca wyłącznie w odniesieniu do takich zwierząt jak pies i kot) Brak ran albo kontakt pośredni - - nie wymaga Oślinienie zdrowiej skóry - - nie wymaga Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie pogryzienia i zadrapania zwierzę zdrowe symptomy wścieklizny Rozpoczęcie podawania szczepionki z chwilą zaobserwowania objawów wścieklizny u zwierzęcia zwierzę podejrzane o wścieklizne zwierzę zdrowe (niepotwierdzone symptomy) natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki -przerwać gdy zwierzę zdrowe zwierzę wściekłe, dzikie, nieznane, nie badane - natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki Głębokie pogryzienia, zadrapania, ślinienia błon śluzowych zwierzę zdrowe symptomy wścieklizny natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny ( albo surowicy) zwierzę podejrzane o wścieklizne zwierzę zdrowe (niepotwierdzone symptomy) natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny (( albo surowicy) – można przerwać gdy zwierzę zdrowe zwierzę wściekłe, dzikie, nieznane, nie badane - natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny ((( albo surowicy) Swoiste zapobieganie czynne: rozpoczęcie szczepienia wg skróconego (jest to poekspozycyjnego) schematu szczepień ...wedle wskazaniami producenta szczepionki – model podawania następnych dawek - w 0; 3; 7; 14; 30 dobie. Swoiste zapobieganie czynno-bierne: rozpoczęcie szczepienia wg skróconego ((((jest to poekspozycyjnego) schematu szczepień ....wedle wskazaniami producenta szczepionki – model podawania następnych dawek - w 0; 3; 7; 14; 30 dobie. równocześnie z pierwszą dawką szczepionki podaje się swoistą immunoglobulinę ludzką - 20 j.m./kg mc. Immunoglobulinę można podać do 7 dnia od czasu podania pierwszej dawki szczepionki. Kwalifikacje do szczepienia przeciwko wściekliźnie przeprowadza specjalistyczna Poradnia Chorób Zakaźnych. Uwaga: Rozpoczęcie postępowania poekspozycyjnego można odłożyć do czasu potwierdzenia wścieklizny u zwierzęcia, o ile zwierzę, które naraziło człowieka nie wykazywało objawów dolegliwości w trakcie ekspozycji i jest możliwa jego 15-dniowa obserwacja weterynaryjna – dotyczy wyłącznie psa i kota. jeśli została narażona osoba uprzednio szczepiona przeciwko wściekliźnie podaje się tylko dwie dawki przypominające szczepionki wg schematu szczepienia w 0; 3 dobie. Nie należy wówczas podawać swoistej immunoglobuliny (((( albo surowicy). J. SZCZEPIENIA PRZECIW TĘŻCOWI U OSÓB ZRANIONYCH Wytyczne dotyczące swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób. Historia szczepień pacjenta Ryzyko wystąpienia tężca Niskie Wysokie nie szczepieni (((( albo niekompletnie szczepieni (((( albo historia szczepień niepewna szczepionka Td (((( albo T następnie kontynuować następne dawki szczepienia podstawowego wg schematu 0; 1; 6 miesiąc szczepionka Td (((( albo T + antytoksyna (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m. (((( albo KAT - surowica przeciwtężcowa 3000 j.m.) następnie kontynuować następne dawki szczepienia podstawowego wg schematu 0; 1; 6 miesiąc szczepienie fundamentalne (((( albo przypominające – ostatnia dawka więcej niż 10 lat temu szczepionka Td (((( albo T – 1 przypominająca dawka szczepionka Td (((( albo T – 1 przypominająca dawka + antytoksyna (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m. (((( albo KAT - surowica przeciwtężcowa 3000 j.m.) szczepienie fundamentalne (((( albo przypominające – ostatnia dawka 5 – 10 lat temu szczepionka Td (((( albo T – 1 przypominająca dawka szczepionka Td (((( albo T – 1 przypominająca dawka szczepienie fundamentalne (((( albo przypominające – ostatnia dawka mniej niż 5 lat temu nie wymaga nie wymaga ew. gdy szczególnie wysokie ryzyko rozważyć szczepionka Td (((( albo T – 1 przypominająca dawka Żródło: Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 marca 2008 r. w kwestii zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r
Przyczyny Istota Osteoporozy:
Objawy osteon - kość, z łaciny porus - otwór, ubytek, dziura) to przewlekła, układowa, metaboliczna dolegliwość szkieletu charakteryzująca się zmniejszeniem ilości masą kostnej, zaburzoną mikroarchitekturą informacje uzupełniające.
Przyczyny Implanty W Stomatologii:
Objawy implantologiczne jest nowoczesnym metodą uzupełniania braków uzębienia dzięki przedmiotów wszczepianych w jamę ustną (najczęściej w kość zębodołową), które zastępują korzeń zęba. Implantologia jest informacje uzupełniające.
Przyczyny I Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy:
Objawy zaczyna się I Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy. To pierwsza w skali europejskiej kampania na rzecz wydłużenia i poprawy jakości życia osób chorych na mukowiscydozę, organizowana poprzez informacje uzupełniające.
Przyczyny Implanty Soczewkowe:
Objawy i dalekowidzom wszczepia się elastyczne implanty soczewkowe (soczewki wszczepiane wewnątrzgałkowo tak zwany IOL - intra ocular implant), podobne do służących przy operacjach zaćmy. W trakcie zabiegu informacje uzupełniające.
Przyczyny Inseminacja:
Objawy domaciczna IUI (intrauterine insemination) to procedura polegająca na wprowadzeniu dzięki specjalnego cewnika (katetera) bezpośrednio do jamy macicy odpowiednio przygotowanego nasienia partnera informacje uzupełniające.

Czym jest Informacje uzupełniające znaczenie Słownik leczenie I .

  • Dodano:
  • Autor: