Białaczka - czy można z nią co to jest
Leczenie Białaczka - czy można z nią żyć?. Definicja: Aktualnie wiadomo, iż nowotwory są nabytymi.

Czy przydatne?

Definicja Białaczka - czy można z nią żyć?

Co to jest: Aktualnie wiadomo, iż nowotwory są nabytymi chorobami genetycznymi zaczynającymi się od błędu przy podziale komórki, który determinuje powstaniem mutacji. Dolegliwość jest następnie potomstwem tej jednej zmutowanej, a więc genetycznie zmienionej komórki. Termin białaczka ma podwójne znaczenie. W pierwszym ustala nowotwór wywodzący się z komórek układu krwiotwórczego, w drugim symptom tego nowotworu opierający na obecności komórek nowotworowych we krwi obwodowej. To znaczy, iż możemy się zetknąć z terminem (i z sytuacją) białaczki „bezbiałaczkowej”, czyli takiego nowotworu z komórek układu krwiotwórczego, który nie uwalnia komórek do krwi obwodowej.fundamentalne podziały białaczek to podział zależnie od szybkości rozwoju na białaczki ostre i przewlekłe i z racji na pkt. wyjścia lub ze szpiku lub z tkanki limfoidalnej (część układu krwiotwórczego odpowiedzialna za odporność). znaczy to, iż kluczowe rodzaje białaczek to ostre szpikowe i limfoidalne i przewlekłe szpikowe i limfoidalne.aktualnie białaczkę ustala się na podstawie dokładnej zmiany genetycznej, która znajduje się u jej podłoża u konkretnego chorego. Z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej, która jest jednorodnym rodzajem schorzenia spowodowanym poprzez jeden rodzaj mutacji wszystkie pozostałe stanowią ekipy wielu zbliżonych, lecz różnych chorób, a więc chorób spowodowanych poprzez różne mutacje dające podobne ( lecz nie identyczne) konsekwencje. Precyzyjne poznanie mutacji, która spowodowała chorobę determinuje różnym leczeniem.Leczenie ostrych białaczek ma określone etapy nazywane indukcją remisji, konsolidacją remisji i podtrzymywaniem remisji. Wszystkie te etapy polegają na podawaniu kilku leków przeciwnowotworowych (cytostatyków) w sporych dawkach. U młodszych dorosłych w większości ostatnim etapem leczenia jest przeszczepienie zdrowych komórek krwiotwórczych. Sposób ta może wyleczyć od 30 do 50% chorych. W przypadku nieuzyskania remisji albo w przypadku nawrotu opornego na chemioterapię indukcyjną rokowanie jest bardzo złe, ( lecz stosuje się doustne cytostatyki, które łagodzą symptomy. U tych chorych próbuje się także nowych metod leczenia, bo daje to im dodatkową szansę.Leczenie przewlekłych białaczek bazuje w większości na podawaniu leków doustnych i zazwyczaj jest przewlekłe. W przewlekłej białaczce szpikowej to jest imatinib, który jest inhibitorem produktu genu, którego mutacja spowodowała tę białaczkę, a w przewlekłej białaczce limfocytowej jest chlorambucyl albo fludarabina, względnie podawana dożylnie kladrybina. Umożliwia to długoletnie przeżycie. U części chorych rozwija się oporność na to leczenie i wtedy stosuje się inne leki, w tym w przewlekłej białaczce szpikowej dasatinib, a przewlekłej białaczce limfocytowej przeciwciała monoklinalne na przykład alemtuzumab. Chorzy w młodszym wieku i z bardziej agresywnymi postaciami przewlekłych białaczek są także poddawani przeszczepieniu zdrowych komórek krwiotwórczych, które nadal jest jedyną sposobem zdolną wyleczyć te dolegliwości. Problemem tej sposoby jest ryzyko śmierci chorego wskutek samego zabiegu. Ono jest najmniejsze u chorych, którzy tylko krótko otrzymywali inne leczenie, ( lecz natomiast, ci chorzy są najmniej chętni do poddawania się tym zabiegom. Jednakże tam, gdzie dolegliwość rozwija się szybciej i jest oporna na wspomniane leki należy dążyć do, jak najszybszego przeszczepienia.Autor:prof. dr nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak – konsultant krajowy ds hematologii

Czym jest Białaczka - czy można z nią znaczenie Słownik leczenie B .