Ciąża mnoga co to jest
Leczenie Ciąża mnoga. Definicja: Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich wymienia się.

Czy przydatne?

Definicja Ciąża mnoga

Co to jest Ciąża mnoga: Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich wymienia się wspólnie z charakterystyką demograficzną. W Japonii ciąże bliźniacze są o połowę rzadsze niż u rasy białej z kolei u amerykańskich murzynów bliźniacze występują częściej niż u białych Amerykanów. Dla lekarza położnika każda ciąża bliźniacza znaczy ciążę zagrożoną wystąpieniem wielu problemów medycznych i społecznych. Wynika to z częstszego występowania powikłań i patologii spotykanych wyłącznie w ciążach wielopłodowych. Dlatego także, ciąże te zalicza się do ekipy wysokiego ryzyka, z czym wiąże się konieczność wykorzystania szczególnej, znacząco poszerzonej opieki przedporodowej i poporodowej. Przeciętnie w ok. 4% ciąż bliźniaczych dochodzi do śmierci jednego albo obydwu płodów. Śmierć jednego z bliźniąt w jamie macicy może, lecz nie musi mieć wpływu na los drugiego, które utrzymało się przy życiu. Najczęściej śmierć jednego z bliźniąt nie wywiera niekorzystnego wpływu na drugi płód, w szczególności gdy nastąpi to przed 20 tygodniem, a obydwa płody miały osobne kosmówki. Poniżej przedstawiamy najczęstsze wzajemne ułożenie obu płodów w ciąży bliźniaczej. Ciąża mnoga Częstość wystepowania ciąż mnogich ustala reguła Hellina, która mówi, iż prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży mnogiej ustala wzór: 1:85(x-l) gdzie x- znaczy liczbę płodów Z powyższego wzoru wynika, iż: częstość ciąż mnogich wynosi 1:85 porodów częstosć ciąż trojaczych wynosi 1:7225 porodów częstość ciąż czworaczych 1:614125 porodów Reguła Hellina nie dotyczy ciąż, które powstały wskutek farmakologicznego wzniecania jajeczkowania. Dlatego także w aktualnych czasach, ciąża wielopłodowa występuje częściej, niż przedstawiona ponad reguła. Wynika to z faktu stosowania intensywnej terapii hormonalnej i zapłodnienie pozaustrojowe u kobiet leczących się na skutek niepłodności. W ekipie ciąż indukowanych klomifenem częstość ciąż mnogich wynosi aż ok. 8%, a po stosowaniu gonadotropin jest jeszcze wyższa. Ciąża bliźniacza Najczęstszą odmianą ciąży mnogiej jest ciąża bliźniacza. Rozróżniamy bliźniaki jednojajowe (genetycznie jednakowe) i bliźniaki dwujajowe (genetycznie różne). Częstość występowania bliźniąt monozygotycznych (jednojajowych) jest niższa niż bizygotycznych (dwujajowych) i wynosi 25% wszystkich ciąż bliźniaczych. Bliźniaki jednojajowe powstają wtedy, gdy jeden plemnik zapładnia jedną komórkę jajową a podział na dwa zarodki następuje potem, dlatego także bliźniaki jednojajowe są zawsze tej samej płci. W zależności od systemu stworzenia bliźniąt wyróżniamy: bliźnięta dwukosmówkowe dwuodwodniowe - każdy zarodek ma swoją kosmówkę i owodnię bliźnięta jednokosmówkowe dwuowodniowe - każdy zarodek ma swoją owodnię jednak mają wspólną kosmówkę bliźnięta jednokosmówkowe jednoowodniowe - zarodki rozwijają się we wspólnej owodni i kosmówce Bliźniaki dwujajowe powstają wtedy, gdy dwa plemniki zapładniają dwie komórki jajowe. Bliźniaki mogą być tej samej bądź różnej płci. Po implantacji w jamie macicy każdy z zarodków bliźniaków dwujajowych wytwarza niezależną kosmówkę. W macicy istnieją więc dwa niezależne od siebie zarodki z niezależnymi od siebie anatomicznie błonami płodowymi. Występują dwa, niezależne od siebie łożyska, które najczęściej jednak ściśle do siebie przylegają tworząc z pozoru połączone łożysko. Rozpoznanie Inicjalne rozpoznanie ciąży mnogiej jest ważne dla prawidłowego prowadzenia kobiety ciężarnej. Istnieje cały szereg nieinwazyjnych albo niewiele inwazyjnych metod, pozwalających na rozpoznanie ciąży mnogiej. Symptomy nasuwające podejrzenie ciąży mnogiej to: nadmiernie spory obwód brzucha w relacji do trwania ciąży. Pod koniec ciąży powyżej 100cm wyższe niż oczekiwane z czasu trwania ciąży położenie dna macicy. Rutynowo nie wykrywa się jednak tego przed upływem 24 tygodnia. stwierdzenie licznych części drobnych płodu żywe ruchy płodu wyczuwane w kilku różnych częściach macicy równocześnie stwierdzeniei trzech sporych części płodu najczęściej dwóch główek i jednych pośladków wysłuchiwanie tonów serca dwóch płodów Powyższe symptomy wymagają potwierdzenia badaniem ultrasonograficznym, którego dokładność rozpoznania ciąży bliźniaczej wynosi blisko 100%. Badanie ultrasonograficzne ciąży bliźniaczej powinno obejmować: rozpoznanie ciąży wielopłodowej, ustalenie czasu trwania ciąży ocenę liczby płodów przegrody i łożyska rozpoznanie wrodzonych nieprawidłowości anatomicznych płodów ocenę wzrastania płodów Powikłania ciąży bliźniaczej W wyniku zwiększonego obciążenia mechanicznego i czynnościowego w ciążach bliźniaczych wiele częściej obserwuje się choroby ciążowe takie jak płytki oddech w wyniku wysokiego uniesienia przepony czy żylaki kończyn dolnych. Stwierdza się także częstsze występowanie powikłań porodowych, spowodowanych zaburzeniami czynności skurczowej mięśnia macicy i warunkami topograficznymi płodów co wymaga ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego. W przebiegu ciąży bliźniaczej częściej występują niepowściągliwe wymioty ciężarnych, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, EPH-gestoza, wielowodzie i niedokrwistość. Umieralność okołoporodowa płodów jest pięciokrotnie wyższa niż w ciąży jednopłodowej a przebieg połogu może być powikłany zaburzeniami zwijania się macicy i wtórną niedokrwistość. Wady wrodzone Ciąża bliźniacza związana jest z ok. podwójnie większą częstością wad wrodzonych w porównaniu z ciążą pojedynczą. Obserwowane raczej u bliźniąt monozygotycznych strukturalne nieprawidłowości wrodzone są rezultatem powstawania anastomoz w łożyskach jednokosmówkowych albo niekorzystnego umiejscowienia łożyska.U bliźniąt dwuzygotycznych przyrost występowania wad jest rezultatem działania na zarodek czynników środowiskowych. Nieprawidłowości wrodzone występujące w ciąży bliźniaczej można podzielić na trzy ekipy wg Romero: Nieprawidłowości wrodzone specyficzne dla bliźniąt monozygotycznych takie jak bliźnięta połączone (zroślaki), bliźnięta bezsercowe (acardiac), płód w płodzie (fetus-in-fetu), zespół przetoczenia pomiędzy bliźniętami (twin-to-twin-transfusion, TTTS ), anomalie powiązane z obumarciem jednego z bliźniąt i zespół poplątania pępowiny Wady niespecyficzne dla bliźniąt, lecz występujące częściej w ciąży bliźniaczej takie jak bezmózgowie, wodogłowie, wrodzone wady serca. Wady niespecyficzne dla bliźniąt, lecz obserwowane z rosnącą częstością na skutek wzrastającej liczby czynników mechanicznych i naczyniowych działających w momencie tworzenia się bliźniąt takie jak stopy koślawe, asymetria czaszki, wrodzone dysplazje bioder. Poród W ok. 50% przypadków ciąż bliźniaczych poród przebiega samoistnie bez powikłań. Samoistna czynność porodowa zaczyna się przeciętnie przedtem w porodach mnogich niż w pojedynczych, a termin jej wystąpienia jest odwrotnie proporcjonalny do liczby płodów. Na ogół ciąża bliźniacza u kobiet rodzących pierwszy raz rozwiązywana jest drogą cięcia cesarskiego za wyjątkiem położeń główkowych obu płodów z kolei u wieloródek sposób rozwiązania ciąży zależy od położenia płodów i od ogólnej sytuacji położniczej, ocenianej poprzez zespół medyczny prowadzący poród. W porodzie siłami natury moment rozwierania szyjki macicy jest najczęściej przedłużony wskutek osłabionej czynności skurczowej macicy w konsekwencji jej rozciągnięcia poprzez rozwijające się płodu. moment wydalania najczęściej trwa krócej niż w razie porodu jednego płodu, z racji na rozmiar płodu w ciąży mnogiej. Po urodzeniu pierwszego dziecka po przerwie trwającej ok. 20-30 min. następuje poród drugiego dziecka. moment łożyskowy następuje dopiero po porodzie obu płodu. Powikłania porodu Występujące powikłania porodu są raczej wywołane nieprawidłowym położeniem i ułożeniem płodów i znaczym rozciągnięciem macicy. wskutek nieprawidłowego położenia i ułożenia następuje utrudnienie wstawiania się w skutku czego dochodzi do niewczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. To jest powikłanie charakterystyczne dla ciąży bliźniaczej występujące na 8-14 dni przed właściwym terminem porodu, którego częstym następstwem jest poród przedwczesny występujący u ok. 35% wszystkich porodów mnogich. rezultatem nadmiernego rozciągnięcia macicy jest osłabienie czynności skurczowej macicy i przedłużenie czasu trwania porodu czego następstwem może być zakażenie matki albo jej fizycznie wyczerpanie. Po urodzenie pierwszego bliźniaka wzrasta ryzyko przedwczesnego oddzielenia łożyska drugiego bliźniaka powodujące jego niedotlenienie i stan zagrożenia życia. W okresie łożyskowym skutkiem nadmiernego rozciągnięcia macicy jest atonia macicy zagrażająca trudnym do opanowania krwawieniem
Przyczyny Czy Telefony Komórkowe Są Bezpieczne?:
Objawy bezprzewodowa, a więc popularne "komórki" to znak bezprzykładnej rewolucji technologicznej w łączności, jaka się dokonała na naszych oczach w ciągu kilku ostatnich lat. Jej postęp stworzył ciąża mnoga.
Przyczyny Choroby Reumatyczne - Mity I Fakty:
Objawy który nastąpił w ostatnich kilkudziesięciu latach, pozwala prócz zasadniczego celu jakim jest wydłużenie życia, także na realizację drugiego podstawowego zadania a mianowicie na poprawę jego jakości ciąża mnoga.
Przyczyny Cholesterol:
Objawy do tej samej chemicznej rodziny, co steroidy i jest pochodną tłuszczu. Jest on konieczny przy produkcji błon komórkowych, osłonek mielinowych otaczających nerwy, hormonów płciowych i witaminy D ciąża mnoga.
Przyczyny Cukrzyca Choroba Naszych Czasów:
Objawy zespołem genetycznie uwarunkowanych (cukrzyca typu 1) i częściowo nabytych (cukrzyca typu 2) zaburzeń metabolicznych, których wspólną właściwością jest niemożność utrzymania glukozy we krwi na ciąża mnoga.
Przyczyny Czy Chrapanie Szkodzi Sercu?:
Objawy bezdechu sennego chrapią w nocy w sposób bardzo dotkliwy dla swoich bliskich. Istotą dolegliwości jest występowanie kilkunastosekundowych przerw w oddychaniu, w okresie których minimalizuje się ciąża mnoga.

Czym jest Ciąża mnoga znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: