Nadal zbyt mało badań co to jest
Co to jest, że Nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach.... Definicja: xx 27 i 28.

Czy przydatne?

Definicja Nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach... w słowniku

Co to jest Nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach...: xx
27 i 28 października 2009 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła doraźną kontrolę szpitali w dziedzinie mechanizmu kontroli zakażeń szpitalnych. Jej wyniki po raz pierwszy przedstawiono w czasie VI Forum Rynku Zdrowia.

Była to jedna z największych kontroli tematycznych przeprowadzona poprzez Inspekcję pośrodku ostatnich dwudziestu lat.– Celem kontroli była ocena bieżącego stanu w dziedzinie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych w chwili wejścia w życie nowych regulaminów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 r. – wyjaśniał w trakcie sesji „Zakażenia szpitalne” dr Przemysław Biliński, kluczowy inspektor sanitarny.Co czwarta lecznica Kontrolą objęto 223 szpitale na terenie całego państwie, w „obszarze specjalności zabiegowej, niezabiegowej i lokalnej sterylizatorni”. Spośród 223 skontrolowanych szpitali 182 (81,6%) były publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a 41 (18,4%) to placówki niepubliczne. Kontrolą objęto wszystkie województwa. Wśród kontrolowanych szpitali, 54% posiada mechanizm kierowania jakością potwierdzony certyfikatem.– Z przeprowadzonych analiz wynika, iż szpitale, które posiadają mechanizm kierowania jakością, wykazują lepszą organizację i większą efektywność mechanizmów kontroli zakażeń szpitalnych, co jest istotnym argumentem na rzecz rozszerzania liczby szpitali ubiegających się o certyfikat jakości w dziedzinie świadczeń medycznych – mówił Przemysław Biliński.ważnym warunkiem prawidłowego nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi jest istnienie w placówce zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

We wszystkich kontrolowanych szpitalach stwierdzono istnienie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym:• w 96% placówkach przewodniczącym jest doktor (tylko 15% z nich posiada jedną z wymaganych na tym stanowisku specjalizacji)• w 78% obecna jest pielęgniarka epidemiologiczna (84% z nich ma specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego)• w 71% szpitali w skład zespołu wchodzi specjalista mikrobiologii.Jest nad czym pracować...– W większości przypadków funkcje personelu powołanego do zespołu kontroli zakażeń są łączone z innymi obowiązkami w szpitalu, co może być .ważnym czynnikiem zmniejszającym efektywność działania zespołu – tłumaczył kluczowy inspektor sanitarny.Innym bardzo istotnym czynnikiem warunkującym efektywność mechanizmu kontroli zakażeń szpitalnych jest powołanie w oddziałach szpitalnych personelu łącznikowego, stanowiącego wsparcie w dziedzinie oceny ryzyka, monitorowania, rejestracji zakażeń i szkoleń.
W kontrolowanych szpitalach wykazano, iż 30% jednostek w ogóle nie ma personelu łącznikowego albo jest on powołany jedynie w wybranych oddziałach.Jak wynika z kontroli, w polskich szpitalach, w dalszym ciągu obserwuje się niedostateczne zastosowanie diagnostyki mikrobiologicznej (średnio pobiera się około18 posiewów na łóżko rocznie, a więc 3-krotnie mniej w porównaniu do innych państw UE).– Biorąc pod uwagę fakt, iż istnieje ścisły związek pomiędzy ilością realizowanych badań mikrobiologicznych a czułością i efektywnością mechanizmu kontroli zakażeń szpitalnych, należy podjąć wszelakie działania w celu powiększenia zakresu zastosowania diagnostyki mikrobiologicznej w szpitalach – uważa szef GIS.Laboratorium non stopZgodnie z obowiązującym prawem, istnieje wymóg monitorowania drobnoustrojów alarmowych, co jest możliwe wyłącznie przy dobrym użyciu diagnostyki mikrobiologicznej.W Polsce obserwuje się trend do outsourcingu usług mikrobiologicznych, który, zdaniem Inspekcji – jeżeli nie będzie ściśle nadzorowany pod względem jakości i dostępności do tych usług – może wywołać ograniczenie stosowania nowoczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej.Kontrola wykazała, iż tylko:• 53% szpitali dysponuje własnym laboratorium• 37% korzysta z usług outsourcingu, wysyłając materiał biologiczny poza teren szpitala• 10% szpitali wykorzystuje outsourcing zlokalizowany na terenie placówki.Dostępność do pilnych badań mikrobiologicznych uważane jest za niezadowalającą w 31% szpitali.– Wskazuje to na konieczność podjęcia skoordynowanych działań w tym zakresie, zarówno ze strony nadzoru specjalistycznego, jak także NFZ. Bez względu na formę własności laboratorium, szpital musi mieć zapewniony dostęp do całodobowej diagnostyki mikrobiologicznej – podkreślał Przemysław Biliński.

Raportów brakInnym niekorzystnym zjawiskiem stwierdzonym w trakcie kontroli było nieregularne przesyłanie – poprzez laboratoria wykonujące badania – zbiorczych wyników stwierdzających obecność patogenów biologicznych w placówkach.Stwierdzono, iż przewarzająca część szpitali prowadzi monitoring zakażeń na wszystkich oddziałach (89 procent), jedynie 11 procent)) szpitali z racji na niedobór personelu ogranicza monitoring do wybranych oddziałów.Za bardzo pozytywne uznano fakt, iż kartę monitorowania zakażenia szpitalnego wprowadziło 99 procent))) szpitali, z kolei kartę monitorowania drobnoustroju alarmowego 96 procent)))) Odnotowano także korzystne zdarzenie realizacji kontroli wewnętrznej w dziedzinie procedur kontroli zakażeń szpitalnych, którą prowadzi 85 procent))))) szpitali.
Szkolenia tylko wewnętrzneBardzo istotnym elementem mechanizmu jest szkolenie pracowników odpowiedzialnych za zapobieganie zakażeniom. Ustalono, iż w większości szpitali (99 procent)))))) ) odbywają się szkolenia wewnętrzne, jednak znacząco rzadziej członkowie zespołów kontroli zakażeń uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych. Wiadomo, brakuje na to pieniędzy.Jednym z głownych obszarów prewencji najgroźniejszych zakażeń szpitalnych są:• procedury powiązane z terapią dożylną,• ryzyko zakażenia dotyczy zarówno pacjenta (zakażenie łożyska naczyniowego, sepsa odcewnikowa), jak także personelu medycznego (zakażenia WZW typu B, WZW typu C, HIV)W tym zakresie stwierdzono, iż w dalszym ciągu w 31 procent))))))) ) szpitali funkcjonuje otwarty mechanizm pobierania krwi, który w świetle obecnych wytycznych krajowych i europejskich powinien być zastąpiony zamkniętym systemem, zapewniającym personelowi większe bezpieczeństwo.Podobny odsetek szpitali nie wdrożył procedury zakładania cewnika naczyniowego centralnego (29 procent)))))))) ) ).Po pierwsze sterylizacjaW zakresie wyposażenia szpitali w sprzęt do sterylizacji stwierdzono spore zróżnicowanie. W 68 procent))))))))) ) ) szpitali zorganizowana jest centralna sterylizatornia, w 48 procent)))))))))) ) ) występują styrylizatornie lokalne, a 14 procent))))))))))) ) ) szpitali zaopatruje się w sprzęt sterylny w zewnętrznych sterylizatorniach.Wyposażenie w autoklawy także jest bardzo zróżnicowane – najstarsze działające autoklawy mają powyżej 30 lat. 62 procent)))))))))))) ) ) szpitali używa sprzętu powyżej 10-letniego.Bardzo ważna jest także dekontaminacja sprzętu endoskopowego, która powinna być prowadzona w automatycznych urządzeniach zapewniających chemiczno-termiczną dezynfekcję. Spośród kontrolowanych jednostek w 77 procent))))))))))))) ) ) endoskopy są poddawane dekontaminacji w urządzeniach automatycznych, w 23 procent)))))))))))))) ) ) procedury dekontaminacji realizowane są ręcznie...To tylko wybrane z określeń jednej z największych kontroli tematycznych przeprowadzona poprzez Inspekcję pośrodku ostatnich dwudziestu lat
Objawy Na Kongresie Trochę Powiało Optymizmem:
Przyczyny roku akademickiego będą rezerwowane kapitał na dofinansowanie studiów tych pielęgniarek, które mają spory staż i praktykę Mamy z czego się cieszyć – zawód pielęgniarki jest zawodem z wyższym nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach....
Objawy Nowy Konsultant Przygotowuje Egzamin Dla Przyszłych Internistów:
Przyczyny minister zdrowia Ewa Kopacz powołała nowego konsultanta krajowego w zakresie chorób wewnętrznych. Został nim dr hab. n. med. Jacek Rafał Imiela. Nowy konsultant będzie miał trudne zadanie, jakim nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach....
Objawy Nowotwór Diagnozowany Węchem:
Przyczyny Jezierski, kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt w Instytucie Hodowli i Genetyki Zwierząt PAN W Instytucie Hodowli i Genetyki Zwierząt PAN, w Jastrzębcu pod Warszawą, prowadzone są badania nad nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach....
Objawy Niewydolność Serca:
Przyczyny problemem miliona Polaków. Liczba epizodów ostrej niewydolności serca jest już równa liczbie zawałów mięśnia sercowego. Prawie połowa chorych umiera pośrodku czterech lat, aczkolwiek niektórzy nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach....
Objawy Nie Mamy Polowego Szpitala Zgodnego Ze Wszystkimi Unijnymi Zaleceniami:
Przyczyny szpitalami polowymi ustala się u nas nawet namioty z ratownikami i fundamentalnym wyposażeniem. Rzeczywistość wygląda nieco odmiennie... - W Polsce nie ma prawdziwego szpitala polowego, z pełną nadal zbyt mało badań mikrobiologicznych w szpitalach....

Czym jest Nadal zbyt mało badań znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: