Słownik Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie? definicja

Co to jest, że Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie?. Definicja: Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) w Polsce mogą być skuteczniej leczeni. Znaczenie Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie leczenie.

Czy przydatne?

Definicja Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie? w słowniku

Co to jest: Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) w Polsce mogą być skuteczniej leczeni tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg dolegliwości. Wedle rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. „w kwestii wykazu chorób i wykazu wyrobów medycznych, które z racji na te dolegliwości są przepisywane bezpłatnie, za zapłatą ryczałtową albo za częściową odpłatnością” leflunomid może być teraz przepisany poprzez lekarza reumatologa za odpłatą ryczałtową dla pacjentów z RZS.

Wedle załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, leflunomid może być wydany po wniesieniu koszty ryczałtowej tylko z racji na dolegliwości, o których mowa w paragrafie 1 rozporządzenia – w razie leflunomidu to jest „aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów”. Równocześnie wedle rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2010 r. „;w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych” bezpłatne leczenie leflunomidem w ramach programu nie jest już dostępne (oba rozporządzenia weszły w życie w dniu 30 grudnia 2010 r.).Na liście refundacyjnejDotychczasowa dostępność do leflunomidu była znacznie ograniczona na skutek pełnej odpłatności za lek – miesięczny wydatek w takim przypadku wynosił około 500 Zł. Przedtem, dzięki staraniom Konsultanta Krajowego w Reumatologii, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Ministerstwa Zdrowia (MZ) został stworzony terapeutyczny program lekowy, gdzie leflunomid popularny był bezpłatnie dla części pacjentów z RZS spełniających wyznaczone kryteria. Dostępność do leczenia w programie była jednak również ograniczona ilością środków finansowych przeznaczonych dla poszczególnych świadczeniodawców poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. wedle rekomendacjami leflunomid powinien być służący w RZS w razie stwierdzenia nieskuteczności, nietolerancji albo działań niepożądanych po metotreksacie jako leczenie drugiego rzutu. Środowisko reumatologiczne zgodnie zabiegało o umieszczenie leflunomidu na liście leków refundowanych. Fundamentalnym warunkiem była pozytywna rekomendacja AOTM, którą leflunomid uzyskał w 2009 r.Aktywna postać, a więc...Jeden z zapisów załącznika do wspomnianego na wstępie rozporządzenia MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. – pozwalającego na przepisanie leflunomidu poprzez lekarza reumatologa za odpłatą ryczałtową dla pacjentów z RZS – może jednak rodzić pewne trudności interpretacyjne. W wykazie chorób przewlekłych znajdują się również inne przewlekłe dolegliwości zapalne takie jak dolegliwość Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przebiegu tych chorób również występują okresy zaostrzeń i remisji, która może wystąpić samoistnie, lecz najczęściej jest indukowana lekami. Zastanawiające jest dlaczego w razie RZS w wykazie chorób przewlekłych umieszczono dodatkowy zapis „aktywna postać”, w trakcie gdy nie ma takiego zapisu w razie innych chorób zapalnych. Może to powodować pewne trudności interpretacyjne rozporządzenia. Nie określono co znaczy termin „aktywna postać” – czy chodzi o aktywność kliniczną? Zamysł ustawodawcyCelem leczenia RZS jest pomniejszenie klinicznej aktywności dolegliwości i hamowanie postępu zmian radiologicznych. Leczenie tak jak dolegliwość jest przewlekłe i nie przerywa się go natychmiast w razie uzyskania niskiej aktywności dolegliwości. Czy wedle zapisem w rozporządzeniu leflunomid może być przepisany za zapłatą ryczałtową tylko wtedy kiedy dolegliwość jest aktywna (jaką miarą należy ocenić aktywność?) a w razie kiedy uzyskuje się niską aktywność dolegliwości to należy kontynuować leczenie za zapłatą 100%? Było aby to nieracjonalne i zapewne nie taka była zamysł ustawodawcy. Należy rozważyć usuwanie ustalenia „aktywna postać” w odniesieniu do RZS w wykazie chorób przewlekłych. Zapisując leflunomid chorym z RZS w oparciu o omawiane rozporządzenie MZ bardzo istotne jest umieszczenie na recepcie oznaczenia wskazującego na ordynację leku w chorobie przewlekłej a więc „P”. Lista bez ŁZS Leflunomid posiada również inne wskazanie rejestracyjne a więc leczenie łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS). W tym przypadku lek może być jednak zapisany tylko za pełną odpłatnością (cena urzędowa opakowania 30 tabl a 20 mg została obniżona do 266,88 Zł) gdyż ŁZS nie został umieszczony w wykazie chorób przewlekłych. Miejmy nadzieję, iż w przyszłości także pacjenci z ŁZS będą mieli łatwy dostęp do leflunomidu. Obecnie w Polsce popularny jest jeden preparat leflunomidu – Arava (lek oryginalny, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis). Jeżeli na rynku pojawią się inne zarejestrowane preparaty leflunomidu (leki generyczne; Leflunomide Winthrop zarejestrowany 22 października 2009 i Leflunomide Medac zarejestrowany 20 maja 2010) odpłatność dla pacjenta zależna będzie od ceny po jakiej podmioty odpowiedzialne będą go sprzedawały w Polsce. Najprawdopodobniej cena ustalona zostanie na takim poziomie, iż leki dostępne będą także za zapłatą ryczałtową.*dr nauk medycznych Marcin Stajszczyk jest specjalistą – reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w ŚSRR w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Reumatologicznego w Chorobach Reumatycznych

Czym jest Leflunomid na ryczałt w RZS - jak interpretować rozporządzenie? znaczenie w Słownik medycyny L .