Ryzyko stosowania co to jest
Co to jest Ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz. Definicja: W portalu rynekzdrowia.pl.

Czy przydatne?

Definicja Ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz w słowniku

Co to jest Ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz: W portalu rynekzdrowia.pl opublikowaliśmy dopiero co informację, dotyczącą stosowania bewacyzumabu u pacjentów z wieloma nowotworami.

Informację pt. „Naukowcy o ryzyku łączenia chemioterapii z bewacyzumabem” zamieściliśmy 4 lutego br.: www.rynekzdrowia.plW nawiązaniu do tego tekstu (zawierał wybrane wyniki badań opublikowane w „Journal of the American Medical Association”) zamieszczamy poniżej komentarz Macieja Niewady z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Michała Jakubczyka z Zakładu Farmakoekonomiki WUM.***Celem pracy Ranpura i wsp.(1) było ilościowe ustalenie ryzyka śmiertelnych działań niepożądanych bewacyzumabu. Obiektywna ocena i interpretacja wyników pracy, w szczególności przytaczanych wyrywkowo, wymaga pełniejszego spojrzenia na kontekst kliniczny i przedyskutowania ograniczeń w dziedzinie podejścia statystycznego. W ramach kontekstu klinicznego należy podkreślić, iż przeprowadzone wyliczenia dotyczą już znanych i explicite zamienianych w charakterystyce produktu leczniczego działań niepożądanych. W pracy nie przedstawiono informacji o nowych, przedtem nieraportowanych działaniach niepożądanych. Autorzy pracy sami podkreślają, iż śmiertelność związana z zastosowaniem bewacyzumabu (skądinąd w ich ocenie niska) wymaga rozważenia w kontekście wpływu tego leku na całkowite przeżycie. Badania kliniczne dowiodły, iż w dziedzinie tego w najwyższym stopniu istotnego (twardego) punktu końcowego bewacyzumab przynosi istotnie korzyści przez poprawę przeżycia całkowitego chorych w raku okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, niedrobnokomórkowym raku płuca czy także zaawansowanym i (albo) rozsianym raku nerki (2,3,4). Takiego działania nie dowiedziono jednak w raku piersi, trzustki, prostaty ((albo jajnika (5,6,7,8). „sukces netto” przemawia więc na korzyść bewacyzumabu w niektórych typach nowotworów litych. Zaznaczenia wymaga fakt, iż celem pracy nie była ocena bewacyzumabu w porównaniu z innymi chemioterapeutykami, tylko ustalenie, jak dodanie tego leku do standardowej chemioterapii w różnych typach nowotworów wpływa na występowanie śmiertelnych działań niepożądanych. Ogólnie znanym i akceptowanym faktem jest niski profil bezpieczeństwa chemioterapeutyków; wybrane z nich regularnie wywołują działania niepożądane, niejednokrotnie obarczone sporym ryzykiem zgonu (jak na przykład gorączka neutropeniczna). Dla wielu chemioterapeutyków dane kliniczne świadczą o ryzyku śmiertelnych działań niepożądanych, jednak o ich stosowaniu przesądza wpływ na całkowitą śmiertelność. Również w razie bewacyzumabu profil bezpieczeństwa jest rezultatem systemu działania, który skutkuje zahamowanie progresji komórek nowotworowych okupione powiększonym ryzykiem działań niepożądanych.   W ocenie profilu bezpieczeństwa istotne jest również uwzględnienie czasu terapii. Obserwacje z badań klinicznych wskazują, że przerwanie leczenia bewacyzumabem może istotnie zmniejszać obserwowane początkowo korzystne efekty, co przemawia za potrzebą kontynuacji leczenia (9,10). Dalszych badań wymaga jednak ocena korzyści płynących z długotrwałej terapii i równocześnie ryzyka śmiertelnych działań niepożądanych bewacyzumabu. Związek pomiędzy czasem trwania terapii i ryzykiem działań niepożądanych nie był analizowany w pracy Ranpura i wsp. W kontekście statystycznym cel pracy zrealizowano, posługując się meta-analizą badań klinicznych z randomizacją, która jest istotnie bardziej wiarygodną i mniej obciążoną sposobem niż na przykład retrospektywna badanie danych rejestrowych, regularnie używana w podobnych pracach. Pewnej ostrożności wymaga jednak interpretacja odsetka (częstości) i względnego ryzyka śmiertelnych działań niepożądanych.Otóż liczba 2,5%, odpowiadająca skumulowanemu odsetkowi śmiertelnych działań niepożądanych z poszczególnych badań klinicznych, nie wskazuje na ryzyko w ogólnej praktyce klinicznej – może być interpretowana tylko dla populacji uczestniczącej w uwzględnionych badaniach klinicznych i istotnie zależy od tych ostatnich. Innymi słowy, jeżeli w meta-analizie więcej badań dotyczyłoby raka trzustki (i tym samym analizowanych byłoby więcej chorych z tym rakiem), to skumulowany odsetek śmiertelnych działań niepożądanych byłby jeszcze większy, i na odwrót – w razie przewagi badań nad rakiem piersi (((albo nerki, gdzie częstość śmiertelnych działań niepożądanych była blisko 10-krotnie niższa niż w raku trzustki. To ograniczenie zauważają zresztą sami autorzy. Podobne uwagi dotyczą oszacowania wzrostu ryzyka wystąpienia śmiertelnych działań niepożądanych wskutek dołączenia bewacyzumabu, jest to tak zwany ryzyka względnego (RR=1,46). Meta- badanie wszystkich badań wskazała na statystycznie ważny przyrost tego ryzyka (tzn. RR jest statystycznie istotnie większe od 1). Należy jednak zwrócić uwagę na heterogeniczność łączonych w takiej meta-analizie badań – zwłaszcza na różne typy nowotworów, różne typy stosowanej chemioterapii i różne dawki bewacyzumabu. Autorzy wskazują na fakt, iż ryzyko względne wynikające z dołączenia bewacyzumabu jest statystycznie istotnie różne dla taksanów ((((albo pochodnych platyny i dla pozostałych leków. Znaczy to, iż trudno mówić o jednym wspólnym ryzyku względnym, które mogłoby być obiektem estymacji wskutek meta-analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Dodatkowo należy pamiętać, iż rezultat takiej meta-analizy zależy od struktury badań klinicznych, podobnie jak w razie częstości występowania śmiertelnych działań niepożądanych. Z powody tej heterogeniczności sposobność generalizowania wyników jest ograniczona, co również podnoszą autorzy pracy (wskazując dodatkowo na różnorodność ośrodków badawczych uczestniczących w badaniach, co może wpływać na raportowanie, klasyfikowanie i ocenę związku przyczynowo-skutkowego śmiertelnych działań niepożądanych).Bezpieczniejsze wydaje się więc analizowanie w podgrupach bardziej jednorodnych, tj. ustalonych typem nowotworu, służącą chemioterapią, a szczególnie dawką bewacyzumabu. W przeciwnym wypadku istnieje sposobność, iż prawidłowości zachodzące dla jednej podgrupy zostaną przeniesione na ogół połączonych badań ( wskutek ich wspólnej analizy), a dalej interpretowane w kontekście pozostałych podgrup (( wskutek szczegółowego odniesienia uzyskanych wyników). Autorzy sami wskazują, iż ryzyko działań niepożądanych bewacyzumabu jest większe w raku prostaty (((((albo płuc niż w raku nerki ((((((albo piersi. Podobnie ryzyko tj. bardziej wyrażone w razie dołączenia bewacyzumabu do taksanów (((((((albo pochodnych platyny. dr Maciej NiewadaKatedra i Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medycznydr Michał JakubczykZakład Farmakoekonomiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

***Piśmiennictwo1. Ranpura V, Hapani S, Wu S. Treatment-Related Mortality With Bevacizumab in Cancer Patients. A Meta-analysis. JAMA. 2011; 305(5): 487-4942. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W i wsp. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2004; 350: 2335-2342.3. Sandler A, Gray R, Perry MC i wsp. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2006; 355: 2542-2550.4. http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000582/WC500029271.pdf5. Kindler HL, Niedzwiecki D, Hollis D, et al. Gemcitabine plus bevacizumab compared with gemcitabine plus placebo in patients with advanced pancreatic cancer: phase III trial of the Cancer and Leukemia Group B (CALGB 80303). J Clin Oncol. 2010; 28: 3617-3622.6. Kelly WK, Halabi S, Carducci MA I wsp. A randomized, double-blind, placebo controlled phase III trial comparing docetaxel, prednisone, and placebo with docetaxel, prednisone, and bevacizumab in men with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): survival results of CALGB 90401 [abstrakt]. J Clin Oncol. 2010; 28(suppl): 951S.7. Miller K, Wang M, Gralow J i wsp. Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2007; 357: 2666-2676.8. Burger RA, Brady MF, Bookman MA I wsp. Phase III trial of bevacizumab in the primary treatment of advanced epithelial ovarian cancer, primary peritoneal cancer, or fallopian tube cancer: a Gynecologic Oncology Group study [abstrakt]. J Clin Oncol. 2010; 28(suppl): 946S.9. Miller K, Wang M, Gralow J i wsp. Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2007; 357: 2666- 2676.10. Allegra CJ, Yothers G, O’Connell MJ i wsp. Phase III trial assessing bevacizumab in stages II and III carcinoma of the colon: results of NSABP Protocol C-08. J Clin Oncol. 2011; 29: 11-16
Objawy Rzecznik Warunkowo Odroczył Złożenie W Prokuraturze Doniesienia Na Minister Zdrowia:
Przyczyny Ewa Kopacz i rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski bardzo różnie pojmują odpowiedzialność karną w kontekście nowej grypy... Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, nie złożył w ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz co to jest.
Objawy Ratownictwo Medyczne Czeka Na "Dużą" Nowelizację Ustawy:
Przyczyny o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która dotyczy zmiany algorytmu podziału środków, poparły wszystkie siły parlamentarne. To jest jednak preludium zmian w systemie ratownictwa. Być może już w ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz definicja.
Objawy Rzucić - Jak To Łatwo Powiedzieć...:
Przyczyny najpierw minionego wieku opisał sytuacja raka płuca i przekonująco udowodnił jego związek z paleniem tytoniu, pewnie dostałaby Nagrodę Nobla - mówią dzisiejsi epidemiolodzy i socjolodzy. Aż się nie ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz co znaczy.
Objawy Rośnie Liczba Przeszczepień Narządów. Transplantolodzy Dziękują Koordynatorom Pobrań I Anestezjologom:
Przyczyny stycznia) w Auli im. prof. Zbigniewa Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbyła się szczególna uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, który przypada 26 stycznia. Była ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz słownik.
Objawy Resort I NFZ Jednym Głosem: Chemioterapia Niestandardowa Bez Utrudnień:
Przyczyny zdrowia Marek Twardowski i prezes NFZ Jacek Paszkiewicz Nie ograniczono dostępu do chemioterapii niestandardowej, a jedynie lekarze błędnie zinterpretowali zarządzenie prezesa NFZ - uważa resort ryzyko stosowania bewacyzumabu - komentarz znaczenie.

Czym jest Ryzyko stosowania znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: