Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Badania

Definicja BADANIA HYDROGEOLOGICZNE: Badania hydrogeologiczne
Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach b.h. mają za zadanie określenie i zagospodarowanie złóż wód leczniczych i termalnych. Spore znaczenie w rejonach górniczych mają badaniaprowadzące do ustalenia hydrogeologicznych warunków udostępnienia i eksploatacji złóż kopalin użytkowych, oceny zagrożeń wodnych, pełniejszego wyko­rzystania → wód kopalnianych i oceny wpływu górnictwa na środowisko wodne. W celu ustalenia ilości i jakości zasobów wód podziemnych i oceny stopnia ich zanieczyszczenia prowadzi się kompleksowe badania hydrogeologiczne, polowe i laboratoryjne, wykonuje się dokumentacje i opracowuje monografie hydrogeologiczne, zestawia mapy hydrogeologiczne, organizuje → monitoring wód podziemnych i gromadzi się, przechowuje i udostępnia wyniki badań przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych. W pracach badawczych w dziedzinie ochrony środowiska wód szczególną uwagę poświęca się ocenie i prognozowaniu → zubożenia i → degradacji (jakościowej) wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń. → Hydrogeologia, → Mapa hydrogeologiczna.[AR].

Słownik Biodegradacja; Rozkład Biochemiczny, Dekompozycja:
Znaczenie rozkład biochemiczny, dekompozycja Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód badania hydrogeologiczne.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych badania hydrogeologiczne.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i badania hydrogeologiczne.
Słownik Bakterie Grupy Coli:
Znaczenie Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii, patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zazwyczaj jelito grube człowieka i zwierząt. Część z nich wykazuje umiejętność do przeżywania i badania hydrogeologiczne.
Słownik Biosfera:
Znaczenie biosfera Sfera kuli ziemskiej będąca strefą życia świata organicznego: roślin i zwierząt. Obejmuje organizmy żywe i część powierzchniową litosfery, hydrosferę i dolną część atmosfery.[AM, SW badania hydrogeologiczne.

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: