Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Badania

Definicja BADANIA HYDROGEOLOGICZNE: Badania hydrogeologiczne
Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach b.h. mają za zadanie określenie i zagospodarowanie złóż wód leczniczych i termalnych. Spore znaczenie w rejonach górniczych mają badaniaprowadzące do ustalenia hydrogeologicznych warunków udostępnienia i eksploatacji złóż kopalin użytkowych, oceny zagrożeń wodnych, pełniejszego wyko­rzystania → wód kopalnianych i oceny wpływu górnictwa na środowisko wodne. W celu ustalenia ilości i jakości zasobów wód podziemnych i oceny stopnia ich zanieczyszczenia prowadzi się kompleksowe badania hydrogeologiczne, polowe i laboratoryjne, wykonuje się dokumentacje i opracowuje monografie hydrogeologiczne, zestawia mapy hydrogeologiczne, organizuje → monitoring wód podziemnych i gromadzi się, przechowuje i udostępnia wyniki badań przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych. W pracach badawczych w dziedzinie ochrony środowiska wód szczególną uwagę poświęca się ocenie i prognozowaniu → zubożenia i → degradacji (jakościowej) wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń. → Hydrogeologia, → Mapa hydrogeologiczna.[AR].

Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych badania hydrogeologiczne.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM badania hydrogeologiczne.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje badania hydrogeologiczne.
Słownik Bariera Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Strefa gwałtownej zmiany warunków hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego badania hydrogeologiczne.
Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → badania hydrogeologiczne.

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: