Bilans wodny co to jest
Co to jest Bilans wodny. Wyjaśnienie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym.

Czy przydatne?

Co to jest Wodny Bilans

Definicja BILANS WODNY: Bilans wodny
Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny, charakteryzujący naturalny układ – bilans surowy składników: opady P–- odpływ H–- utraty S – parowanie E – retencja R. B.w. oparty na wartościach średnich z wielolecia (przynajmniej 10 lat) to bilans przeciętny, średni albo normalny, a na wartościach z poszczególnych lat – bilans szczegółowy. B.w. sztuczny, a więc → bilans wodnogospodarczy wynika nie tylko z warunków przyrodniczych w obrębie zlewni, ale jest także rezultatem ukierunkowanej działalności człowieka. Rozmiar składników, przedmiotów b.w. naturalnego wyraża się wysokością warstwy wody na całym obszarze zlewni (obszarze bilansowania): warstwy opadu P, odpływu H, parowania E, retencji R. Równanie b.w. (średniego) Pencka-Oppokowa ma postać:P = H + S Parowanie mieści się w utratach S, a ubytki i przyrosty retencji w wieloleciu równoważą się (ryc. 10).[AK]Ryc. 10. Naturalny i techniczny (wodnogospodarczy) schemat obiegu wód w Polsce (dane liczbowe wyrażone w km 3 /a, dla modelu naturalnego również w mm) Składniki bilansu wodnego Polski (naturalnego, normalnego) średnio z lat: 1951-1985 (wg Ochrona środowiska, 1996, 1999,2000) i w prostokątach 1931-1960 (wg Gutry-Korycka, 1985): P – opady, H – odpływ całkowity, Hi – dopływ spoza granic, He – odpływ poza granice, Hs – odpływ powierzchniowy, Hg – odpływ podziemny, Hm – odpływ podziemny bezpośrednio do morza, E – parowanie i transpiracja, R – retencja wg różnych źródeł: SL – śniegowa max., WP – wód powierzchniowych, ZR – zbiorników retencyjnych, GA – glebowa, T – torfowa, WZ – płytkich wód podziemnych, WG – głębokich wód podziemnych: w poziomach użytkowych czwartorzędowych – 44%, trzeciorzędowych – 23% w zasięgu wód słodkich o mineralizacji poniżej 1 g/dm 3 Składniki bilansu wodnogospodarczego 1995 (wg Ochrona środowiska, 1996,1999,2000 i uzupełnienia swoje): A – rodzaje pobieranych wód: S – powierzchniowe, Z – podziemne (z infiltracją brzegową), K – kopalniane, W – podziemne, studzienne dla wsi i miast (bez wodociągów grupowych, nie objęte statystyką), B – z odwodnienia budowli (wycena z okresu intensywnych inwestycji), F –ze źródeł; U – użytkownicy wód (pobierający wodę): C – energetyka, I – przemysł, R1 – rolnictwo i miasta bez wodociągów – zaopatrzenie ze studzien indywidualnych, R2 – rolnictwo – nawodnienia i napełnianie stawów rybnych, G1 – gospodarka komunalna – wody bytowe, G2 – gospodarka komunalna – wody pitne; D – zasoby dyspozycyjne całkowite jako odpływ powierzchniowy gwarantowany z prawdopodobieństwem 80% (wg Kaczmarek, 1997); 1 – granica państwa, 2 – pobór wód podziemnych, 3 – pobór ze źródeł, 4 – infiltracja brzegowa, 5 – odpływ podziemny do rzek i morza, 6 – morze, 7 – ścieki, 8 – utraty.

Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → bilans wodny.
Słownik Biodegradacja; Rozkład Biochemiczny, Dekompozycja:
Znaczenie rozkład biochemiczny, dekompozycja Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód bilans wodny.
Słownik Bakteriologiczne Zanieczyszczenie Wód:
Znaczenie zanieczyszczenie wód Zmiana składu albo liczby bakterii żyjących w wodach podziemnych spowodowana zanieczyszczeniem wód (→ zanieczyszczenia wód podziemnych). Szczególnie negatywne jest pojawianie się bilans wodny.
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej bilans wodny.
Słownik Bilans Masowy; Bilans Masy:
Znaczenie bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się bilans wodny.

Czym jest Bilans wodny znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: