Oporność filtracyjna pionowa co to jest
Co to jest Oporność filtracyjna pionowa φ’. Wyjaśnienie φ’ Odwrotność → przewodności pionowej.

Czy przydatne?

Co to jest Oporność filtracyjna pionowa φ’

Definicja OPORNOŚĆ FILTRACYJNA PIONOWA Φ’: Oporność filtracyjna pionowa φ’
Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM].

Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy oporność filtracyjna pionowa φ’.

Czym jest Oporność filtracyjna pionowa znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: