przykłady odbudowa co to jest
CO ZNACZY Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych, Ochrona Środowiska, Opadanie Zwierciadła Wód.

Badania i analizy na O

 • Co znaczy Oporność czasowa Co to jest Oporność czasowa Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt gdzie jest
 • Co znaczy Otwór przelewowy Definicja Otwór przelewowy Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia lokalizacja
 • Co znaczy Odnawialność wód podziemnych Co znaczy Odnawialność wód podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce położenie
 • Co znaczy Otwór próżniowy; filtr próżniowy Słownik Otwór próżniowy; filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura geografia
 • Co znaczy Odżelazianie (wód podziemnych) Znaczenie Odżelazianie (wód podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej na mapie
 • Co znaczy Opróbowanie hydrogeologiczne Czym jest Opróbowanie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania gdzie leży
 • Co znaczy Opad skorygowany Co oznacza Opad skorygowany → Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania współrzędne
 • Co znaczy odpady Krzyżówka odpady materiały nie będące produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez wytwórcę jak daleko
 • Co znaczy Obsypka Najlepszy Obsypka Luźny materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry geo
 • Co znaczy Odpływ podziemny okresowy Przykłady Odpływ podziemny okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a mapa
 • Co znaczy Odpływ krenologiczny Encyklopedia Odpływ krenologiczny Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu gdzie jest
 • Co znaczy Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze) Jak działa Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu lokalizacja
 • Co znaczy Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO Czy jest Region najwyższej ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia położenie
 • Co znaczy Oporność filtracyjna φ; oporność strumienia Pojęcie Oporność filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie geografia
 • Co znaczy Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych) Wyjaśnienie Region zasobowy (ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem na mapie
 • Co znaczy Oporność elektrolityczna wody Opis Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM gdzie leży
 • Co znaczy Obszar źródliskowy Informacje Region źródliskowy Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię współrzędne
 • Co znaczy Obszar drenażu Co to jest Region drenażu Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny jak daleko
 • Co znaczy Osuszanie terenu Definicja Osuszanie terenu Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być geo
 • Co znaczy Organizmy fekalne Co znaczy Organizmy fekalne Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe mapa
 • Co znaczy Obszar zwykłej ochrony GZWP OZO Słownik Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla gdzie jest
 • Co znaczy Odpływ bezpośredni Znaczenie Odpływ bezpośredni Suma odpływu powierzchniowego i podpowierzchniowego bezpośredniego (bez odpływu podpowierzchniowego opóźnionego).[AK lokalizacja
 • Co znaczy Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne Czym jest Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki położenie
 • Co znaczy Opad podziemny Co oznacza Opad podziemny Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód geografia
 • Co znaczy Otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Krzyżówka Otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania na mapie
 • Co znaczy Obszar (zasięg) wpływu ujęcia ZWU Najlepszy Region (zasięg) wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów gdzie leży
 • Co znaczy Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Przykłady Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego współrzędne
 • Co znaczy Odpływ całkowity H, Q Encyklopedia Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK jak daleko
 • Co znaczy Opad klimatologiczny; opad pomierzony Jak działa Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK geo
 • Co znaczy Odwadnianie sposobem studziennym Czy jest Odwadnianie metodą studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → mapa
 • Co znaczy Opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Pojęcie Opad efektywny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany gdzie jest
 • Co znaczy Obszar wysokiej ochrony GZWP OWO Wyjaśnienie Region wysokiej ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP lokalizacja
 • Co znaczy Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ Opis Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma położenie
 • Co znaczy Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy Informacje Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości geografia
 • Co znaczy Okno hydrogeologiczne Co to jest Okno hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o na mapie
 • Co znaczy Ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie) Definicja Ogólna liczba substancji stałych; (występujących w wodzie) Suma substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych występujących w wodzie gdzie leży
 • Co znaczy Osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych) Co znaczy Osiadanie terenu (w wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych współrzędne
 • Co znaczy Otwór spływowy; filtr spływowy Słownik Otwór spływowy; filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do jak daleko
 • Co znaczy Opad mokry Znaczenie Opad mokry Opad atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary geo
 • Co znaczy Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych Czym jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo mapa
 • Co znaczy Obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Co oznacza Region (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również gdzie jest
 • Co znaczy Obieg wody podziemnej Krzyżówka Obieg wody podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu lokalizacja
 • Co znaczy Obszar depresyjny (wód podziemnych) Najlepszy Region depresyjny (wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w położenie
 • Co znaczy Otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany Przykłady Otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia geografia
 • Co znaczy Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny Encyklopedia Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska na mapie
 • Co znaczy Ośrodek hydrogeologiczny Jak działa Ośrodek hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska gdzie leży
 • Co znaczy Odwadnianie kopalni Czy jest Odwadnianie kopalni Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód współrzędne
 • Co znaczy Odporność na zanieczyszczenia Pojęcie Odporność na zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o jak daleko
 • Co znaczy Obudowa studni; cembrowina studni Wyjaśnienie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo geo
 • Co znaczy Otwór odwadniający Opis Otwór odwadniający Otwór wykorzystywany do drenażu wód z górotworu i do odwadniania kopalni bez zainstalowanego w nim urządzenia do mapa
 • Co znaczy Operator różnicowy Informacje Operator różnicowy Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– gdzie jest
 • Co znaczy Opad efektywny Co to jest Opad skuteczny Część opadu całkowitego transformowana (przechodząca) w bezpośredni odpływ powierzchniowy. → Krzywa infiltracji, →Odpływ.[AK lokalizacja
 • Co znaczy Odbudowa zasobów wód podziemnych Definicja Odbudowa zasobów wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej położenie
 • Co znaczy Odpływ podziemny Hg,Qg Co znaczy Odpływ podziemny Hg,Qg Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo geografia
 • Co znaczy Odwadnianie obiektów budowlanych Słownik Odwadnianie obiektów budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia na mapie
 • Co znaczy Opór filtracyjny Znaczenie Opór filtracyjny Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ gdzie leży
 • Co znaczy Oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne Czym jest Wpływ górnictwa na środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają współrzędne
 • Co znaczy Odczyn wody Co oznacza Odczyn wody Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako jak daleko
 • Co znaczy Otwór wyprzedzający; przedwiert Krzyżówka Otwór wyprzedzający; przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu geo
 • Co znaczy Odpływ podziemny aluwialny Najlepszy Odpływ podziemny aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i mapa
 • Co znaczy Opad atmosferyczny P Przykłady Opad atmosferyczny P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi gdzie jest
 • Co znaczy Opad obszarowy Encyklopedia Opad obszarowy Opad przywiązany do określonej powierzchni, którego rozmiar określa się na podstawie punktów pomiarowych (opad punktowy lokalizacja
 • Co znaczy Opadomierz; deszczomierz, ombrometr Jak działa Opadomierz; deszczomierz, ombrometr Przyrząd do pomiaru opadu atmosferycznego w formie ciekłej (deszcz) i stałej (śnieg, krupy). W Polsce położenie
 • Co znaczy Obszar poboru wód podziemnych Czy jest Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty geografia
 • Co znaczy Okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku Pojęcie Moment półtrwania; moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku 1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba na mapie
 • Co znaczy Obszar spływu wody do ujęcia OSW Wyjaśnienie Region spływu wody do ujęcia OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu gdzie leży
 • Co znaczy Otwory w odwadnianiu kopalń Opis Otwory w odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód współrzędne
 • Co znaczy Oporność strefy przyfiltrowej Informacje Oporność strefy przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią jak daleko
 • Co znaczy Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód Co to jest Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających geo
 • Co znaczy Ośrodek porowaty; ośrodek porowy Definicja Ośrodek porowaty; ośrodek porowy W hydrogeologii ośrodek przepuszczalny (skała, grunt, gleba) zawierający skomunikowane puste przestrzenie mapa
 • Co znaczy Odwadnianie wyprzedzające Co znaczy Odwadnianie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia gdzie jest
 • Co znaczy Operat wodnoprawny Słownik Operat wodnoprawny Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego lokalizacja
 • Co znaczy Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty Znaczenie Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany położenie
 • Co znaczy Objaśnienia symboli Czym jest Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD geografia
 • Co znaczy obszar górniczy Co oznacza region górniczy Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód na mapie
 • Co znaczy Ochrona wód podziemnych Krzyżówka Ochrona wód podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej gdzie leży
 • Co znaczy obieg wody Najlepszy obieg wody Stała zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i współrzędne
 • Co znaczy Odwadnianie kombinowane Przykłady Odwadnianie kombinowane Odwadnianie górotworu w otoczeniu wyrobisk kopalni i samych wyrobisk polegające na równoczesnym wykorzystywaniu jak daleko
 • Co znaczy Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Encyklopedia Ośrodek szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w geo
 • Co znaczy Odpływ H, Q Jak działa Odpływ H, Q Liczba wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego mapa
 • Co znaczy Osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony Czy jest Osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O gdzie jest
 • Co znaczy Obszar ochrony; obszar ochronny Pojęcie Region ochrony; region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do lokalizacja
 • Co znaczy Odciek Wyjaśnienie Odciek Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i położenie
 • Co znaczy Odpiaszczanie studni Opis Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – geografia
 • Co znaczy Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q Informacje Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód na mapie
 • Co znaczy Odwadnianie wykopu (fundamentowego) Co to jest Odwadnianie wykopu (fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również gdzie leży
 • Co znaczy Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy Definicja Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji współrzędne
 • Co znaczy Osadnik (w studni wierconej) Co znaczy Osadnik (w studni wierconej) Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania jak daleko
 • Co znaczy Obszar samooczyszczania wód podziemnych Słownik Region samooczyszczania wód podziemnych Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności geo
 • Co znaczy Odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały Znaczenie Odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych mapa
 • Co znaczy Odpływ ścieków Czym jest Odpływ ścieków Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie gdzie jest
 • Co znaczy Oporność filtracyjna pionowa φ’ Co oznacza Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM lokalizacja
 • Co znaczy Odtwarzalność (pomiaru) Krzyżówka Odtwarzalność (pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma położenie
 • Co znaczy Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Najlepszy Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej geografia
 • Co znaczy Odsączalność Przykłady Odsączalność Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → na mapie
 • Co znaczy Odwadnianie sposobem górniczym Encyklopedia Odwadnianie metodą górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z gdzie leży
 • Co znaczy Otwór hydrogeologiczny Jak działa Otwór hydrogeologiczny Otwór wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych. Ukończony otwór współrzędne
 • Co znaczy Oporność filtracyjna koryta ΔL Czy jest Oporność filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością jak daleko
 • Co znaczy Opadanie zwierciadła wód podziemnych Pojęcie Opadanie zwierciadła wód podziemnych Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania geo
 • Co znaczy ochrona środowiska Wyjaśnienie ochrona środowiska podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje mapa
 • Co znaczy Odbudowa zwierciadła wód podziemnych Opis Odbudowa zwierciadła wód podziemnych Odtworzenie się stanu naturalnego (pierwotnego) rzędnych zwierciadła wód podziemnych, jest to takich gdzie jest

Słownik badania i analiza

Definicja CO ZNACZY Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych, Ochrona Środowiska, Opadanie Zwierciadła Wód Podziemnych, Oporność Filtracyjna Koryta Δl, Otwór Hydrogeologiczny znaczenie.

Co to jest Przykłady Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych, Ochrona Środowiska wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.