Parametry nieliniowości co to jest
Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α. Wyjaśnienie filtracji n, α P.n.f. określają.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α

Definicja PARAMETRY NIELINIOWOŚCI FILTRACJI N, Α: Parametry nieliniowości filtracji n, α
P.n.f. określają stopień, w jakim filtracja odbiega od filtracji liniowej podlegającej prawu Darcy'ego. Przy opisie filtracji postlinearnej dwuczłonową formułą Dupuita-Forhcheimera wyznacznik nieliniowości: gdzie: n – wykładnik nieliniowości [1], k – współczynnik filtracji [LT-–1], v – szybkość filtracji [LT-–1], g – przyspieszenie ziemskie [LT-–2]. wyraża udział składowej turbulencyjnej w wysokości strat. Przy opisie filtracji postlinearnej wykładniczą formułą Smrekera-Missbacha wyznacznik nieliniowości ma charakter wykładnika nieliniowości n, który wprost ustala, jaką funkcją prędkości są utraty filtracyjne: I = f(vn). Dla n =1 filtracja jest liniowa i podlega prawu Darcy'ego. Dla n = 2 mamy czystą filtrację turbulentną (fluację). Dla wartości n pośrednich filtracja jest postlinearna z różnym udziałem w utratach składowej inercyjnej i turbulencyjnej. → Nieliniowość filtracji. Wymiar: α,n= [1].[TM].

Słownik Przestrzeń Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna → Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek w obrębie → ośrodka hydrogeologicznego, gdzie może gromadzić się i którymi może przepływać woda podziemna. Pustki reguluje się wg parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Piętro Wodonośne:
Znaczenie Jednostka hydrostratygraficzna, poziom albo zespół → poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (na przykład piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie p.w parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Przepływ Wód Podziemnych W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie podziemnych w basenach sedymentacyjnych P.w.p.wb.s. następuje w konsekwencji zmiany wartości → gradientów: wysokości hydraulicznej, temperatury i mineralizacji wód. W zależności od zmian → środowiska parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Pojemność Środowiska:
Znaczenie środowiska Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia parametry nieliniowości filtracji n, α.

Czym jest Parametry nieliniowości znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: