Sulina klasyfikacja co to jest
Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie wód) regulacja chemiczna wód.

Czy przydatne?

Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja SULINA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Sulina regulacja (chemiczna wód)
regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy naftowej. W Polsce używana w tym aspekcie dosyć szeroko, zazwyczaj z modyfikacjami L. Bojarskiego (ryc.115). → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 115. Model klasyfikacji hydrogeochemicznej wg Sulina.

Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Substancje Łatwo Ulegające Biodegradacji:
Znaczenie ulegające biodegradacji Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM sulina klasyfikacja (chemiczna wód).

Czym jest Sulina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: