Suma składników stałych co to jest
Co to jest Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych. Wyjaśnienie całkowita.

Czy przydatne?

Co to jest Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych

Definicja SUMA SKŁADNIKÓW STAŁYCH; CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH: Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych
Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM].

Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Studnia Promienista, S. Drenażowa, S. Złożona, S. Z Drenami Poziomymi:
Znaczenie s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.

Czym jest Suma składników stałych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: