AMD - zwyrodnienie plamki co to jest
Leczenie AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Definicja: Jedną z chorób cywilizacyjnych.

Czy przydatne?

Definicja AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Co to jest: Jedną z chorób cywilizacyjnych, prowadzących do straty widzenia centralnego, a z powodu praktycznej ślepoty u osób po 50 r.ż., jest zwyrodnienie plamki, a więc obszaru siatkówki oka odpowiedzialnego za dokładne widzenie. Zmiany degeneracyjne w obrębie plamki są rezultatem postępującego procesu starzenia się i przez wzgląd na tym dolegliwość określana jest jako zwyrodnienie plamki powiązane z wiekiem - w skrócie AMD (z angielskiego Age-related Macular Degeneration). dolegliwość ta skutkuje zaburzenia albo utratę widzenia centralnego, co uniemożliwia wykonywanie podstawowych czynności, na przykład krojenie chleba, czytanie, pisanie czy także prowadzenie samochodu.AMD jest chorobą socjalną, która dotyka około 25 mln ludzi na świecietzn. od 2% do 10% osób po 50. r. ż., osiągając poziom powyżej 13% po 85. r. ż. Niestety, przewiduje się, iż pośrodku najbliższych 25 lat liczba ta ulegnie potrojeniu, co jest rezultatem procesu starzenia się społeczeństw. W zaawansowanych stadiach AMD prowadzi do nieodwracalnego, ciężkiego upośledzenia widzenia, a nawet praktycznej ślepoty. Czas rozwoju dolegliwości może się wahać od kilku tygodni nawet do kilku lat. W państwach rozwiniętych AMD jest najczęstszą powodem praktycznej ślepoty u osób po 50. r. ż. Odznacza się dwa typy schorzenia:postać suchą AMD dotyczącą od 80 do 90% wszystkich przypadków dolegliwości;postać wysiękową, odmiennie neowaskularną AMD, która występuje u 10 - 20% chorych.Postać sucha zwyrodnienia plamki tylko w niektórych sytuacjach skutkuje znaczącą utratę widzenia, lecz niestety u około 15 % chorych może się przekształcić w wysiękowe, a więc neowaskularne AMD. Jest to postać rzadsza, ale groźniejsza - w 90% przypadków skutkuje utratę wzroku. W odróżnieniu do postaci suchej, gdzie ma miejsce stopniowa strata wzroku, w formie wysiękowej strata widzenia może nastąpić pośrodku kilku tygodni. Co roku na świecie przybywa około 500.000 nowych chorych. Szacuje się, iż w Polsce liczba nowych przypadków neowaskularnego AMD wynosi powyżej 20.000 rocznie.AMD - dolegliwość cywilizacyjna starzejących się społeczeństwAMD częściej rozwija się u kobiet niż u mężczyzn, a również u ludzi rasy białej, w szczególności o niebieskich oczach. Problem zwiększonej zachorowalności na AMD dotyczy wysoko rozwiniętych, starzejących się społeczeństw. Postępowi dolegliwości sprzyjają nie tylko podeszły wiek, lecz również uwarunkowania genetyczne i dolegliwości naczyń (miażdżyca i nadciśnienie) i czynniki przyspieszające starzenie się organizmu, takie jak palenie tytoniu, promieniowanie UV, niepoprawna dieta, zanieczyszczenie środowiska. W ekipie zwiększonego ryzyka rozwoju wysiękowego (neowaskularnego) AMD są osoby, które straciły już widzenie w jednym oku na skutek wysiękowego AMD i chorzy z rozpoznaniem postaci suchej AMD. Inicjalne stadium AMD u większości osób nie wpływa na jakość widzenia.W niektórych sytuacjach - u co dziesiątej osoby po 50. r. ż. - dolegliwość przechodzi w tak zwany późniejsze stadium AMD, które charakteryzuje się już znacznym pogorszeniem ostrości widzenia. Zwykle zmiany degeneracyjne na początku obejmują jedno oko. Początkowe stadium dolegliwości, gdzie zmiany zwyrodnieniowe występują tylko w jednym oku, może zostać niezauważone, gdyż oko zdrowe przejmuje funkcje chorego. Niestety, w wielu sytuacjach AMD obejmuje również drugie oko. Pacjenci, u których rozpoznano AMD, powinni być pod stałą opieką okulisty, gdyż u około 40% z nich zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się w drugim oku pośrodku 5 lat od zdiagnozowania dolegliwości. Fundamentalny symptom AMD - zaburzenie ostrości widzenia - to sukces uszkodzenia światłoczułych komórek siatkówki, co jest wywołane nieprawidłowym rozrostem naczyń krwionośnych naczyniówki w obszarze plamki.symptomy, które powinny niepokoićCzas rozwoju wysiękowego (neowaskularnego) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - AMD waha się od kilku tygodni do kilku lat, lecz zauważalne pogorszenie jakości widzenia centralnego następuje zazwyczaj już w pierwszym okresie rozwoju schorzenia. Normalne, a więc bez jakichkolwiek zakłóceń, jest jedynie widzenie peryferyjne tzn. postrzeganie obrzeży obrazu. Osoba chora ma z kolei problemy z widzeniem przedmiotów obrazu znajdujących się w środku pola widzenia, a więc z tak zwany widzeniem centralnym. Zniekształcenie widzenia wiąże się z rozmyciem i tak zwany pofałdowaniem linii albo krawędzi obserwowanych elementów. Obraz widziany poprzez zdrowe okoZaburzenia centralnego widzenia - fundamentalny symptom neowaskularnego AMDPierwsze niepokojące .symptomy, to problemy z wykonywaniem szczegółowych prac na przykład szyciem czy czytaniem. Ponadto twarze obserwowanych osób wydają się rozmyte i coraz trudniejsze staje się rozróżnianie kolorów. W zaawansowanym AMD zaburzeniom ostrości centralnego widzenia towarzyszą puste miejsca albo czarne plamy pokrywające rejestrowany obraz. Najprostszą sposobem wykrywania opisanych zmian jest test Amslera. Diagnostyka wysiękowego AMDTest AmsleraStosowanie testu Amslera jest łatwym i skutecznym metodą diagnozowania zaburzeń widzenia. Inicjalne wykrycie zmian degeneracyjnych związanych ze zwyrodnieniem plamki - AMD - stwarza większe możliwości leczenia i zapobiegania dalszemu postępowi dolegliwości, a z powodu ślepocie. Wielu lekarzy zaleca pacjentom wykorzystywanie testu Amslera w domu, co pozwala w szczególności osobom po 50. r. ż. często kontrolować wzrok i błyskawicznie zgłosić się do okulisty w razie zauważenia żadnych niepokojących zmian. Dotyczy to w pierwszej kolejności osób, u których linie proste na siatce Amslera postrzegane są jako pofałdowane, występują zaburzenia kształtu obrazu albo czarne plamy i wrażenie oślepiających błysków światła. Osoby, u których jakikolwiek fragment siatki Amslera widoczny jest w zniekształconej, zamazanej postaci powinny natychmiast zgłosić siędo okulisty w celu przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych. Leksykon terminówcentralne widzenie - dokładne widzenie (linii, konturów i barw) elementów znajdujących się w środku pola widzenia.naczyniówka - warstwa leżąca bezpośrednio pod siatkówką, zbudowana z tkanki łącznej i naczyń krwionośnych odpowiedzialnych za odżywianie komórek siatkówki.plamka - region siatkówki, położony w osi optycznej oka, odpowiedzialny za widzenie centralne. Komórki siatkówki w obrębie plamki pozwalają na dokładne dostrzeganiei rozróżnianie szczegółów elementów znajdujących się w środku pola widzenia. Plamka do niedawna powszechnie nazywana była plamką żółtą.siatkówka - warstwa położona wewnątrz tylnej ściany gałki ocznej, utworzona poprzez specjalne komórki receptorowe odbierające bodźce świetlne. W światłoczułych komórkach siatkówki "powstają" obrazy rejestrowane poprzez oko, które w formie impulsów nerwowych przekazywane są do mózgu.leczenie fotodynamiczna - sposób leczenia wysiękowego (neowaskularnego) AMD, gdzie do układu krwionośnego pacjenta wprowadza się substancję wrażliwąna światło - werteporfinę. Kumulowana w niepoprawnych naczyniach krwionośnych w rejonie plamki werteporfina jest poddawana działaniu światła czerwonego wytwarzanego poprzez szczególny, nietermiczny laser. Uaktywniona pod wpływem promieni czerwonych werteporfina stymuluje tworzenie zakrzepu zamykającego naświetlane naczynia. W ten sposób, wybiórczo, bez niepotrzebnego uszkadzania komórek siatkówki, dochodzi do zamknięcia a następnie obumarcia niepoprawnie rozrośniętych naczyń krwionośnych.zwyrodnienie plamki powiązane z wiekiem - AMD (((z angielskiego Age-related Macular Degeneration) ustala zmiany degeneracyjne komórek siatkówki w obrębie plamki wynikające z postępującego procesu starzenia się. Fundamentalnym symptomem jest zaburzenie ostrości centralnego widzenia. Odznacza się dwa typy schorzenia: postać suchą i postać wysiękową, a więc neowaskularną AMD

Czym jest AMD - zwyrodnienie plamki znaczenie Słownik leczenie A .