dwutlenek węgla ogólny co to jest
Darcy'ego prawo co znaczy Dokumentacja hydrogeologiczna złoża krzyżówka Dupuita schemat (warstwy.

Badania i analizy na D

 • Co znaczy Dwutlenek węgla ogólny; ditlenek węgla ogólny Ranking Dwutlenek węgla ogólny; ditlenek węgla ogólny Suma → dwutlenku węgla wolnego i związanego w węglanach i wodorowęglanach występujących w gdzie jest.
 • Krzyżówka deficyt tlenowy Co lepsze deficyt tlenowy Różnica pomiędzy rzeczywistym stężeniem tlenu rozpuszczonego w wodzie a stężeniem w stanie nasycenia w występujących lokalizacja.
 • Co to jest Drenaż ochronny skarp; drenaż ochronny zboczy Czy warto Drenaż ochronny skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18 położenie.
 • Słownik Drenaż poprzez kanalizację Opinie forum Drenaż przez kanalizację Przechwytywanie poprzez sieć kanalizacyjną (w szczególności nieszczelną) (→ mechanizm kanalizacji) wód geografia.
 • Czym jest Daviesa równanie Najlepszy Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w na mapie.
 • Co oznacza Darcy D Porównaj Darcy D Jednostka → przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny gdzie leży.
 • Tłumaczenie Dolomityzacja Wyniki Dolomityzacja Mechanizm hydrogeochemiczny mogący zachodzić w trakcie sedymentacji (d. syngenetyczna), diagenezy (d. diagenetyczna) bądź po współrzędne.
 • Przykłady Deficyt, niedobór wód podziemnych Zastosowanie Deficyt, niedobór wód podziemnych Przyjmuje się umownie, iż deficyt wód podziemnych występuje, gdy zasoby dyspozycyjne (na przykład jak daleko.
 • Definicja Dokładność (pomiaru) Ranking Dokładność (pomiaru) Stopień zgodności pomiędzy rezultatem pomiaru a wartością prawdziwą. W hydrogeochemii definicja służące na przykład geo.
 • Encyklopedia Dynamika wód podziemnych; hydrogeodynamika Co lepsze Dynamika wód podziemnych; hydrogeodynamika Dział hydrogeologii zajmujący się ruchem wód podziemnych (→ filtracja) w środowisku skalnym. D.w mapa.
 • Jak działa dopływ Czy warto dopływ 1. Zdarzenie dopływu wody na przykład do studni, do kopalni. 2. Składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym gdzie jest.
 • Czy jest Dwutlenek węgla agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Opinie forum Dwutlenek węgla agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Część rozpuszczonego w wodzie gazowego dwutlenku węgla przekraczająca lokalizacja.
 • Pojęcie Deficyt retencji Najlepszy Deficyt retencji Różnica pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a aktualnym stopniem nasycenia warstwy wodonośnej.[SK położenie.
 • Wyjaśnienie Datowanie wód podziemnych Porównaj Datowanie wód podziemnych Kolokwialny i niewiele ścisły termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli geografia.
 • Opis Dziennik pompowania badawczego Wyniki Dziennik pompowania badawczego Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość na mapie.
 • Informacje Droga migracji Zastosowanie Droga migracji Droga przemieszczania się → substancji zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych gdzie leży.
 • Znaczenie Desorpcja Ranking Desorpcja Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący w układzie woda podziemna-skała i decyzyjny o chemizmie wód. mechanizm współrzędne.
 • Co znaczy Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla Co lepsze Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach naturalnych, powszechnie występujący w wodach podziemnych, decyzyjny jak daleko.
 • Krzyżówka Dyskretyzacja Czy warto Dyskretyzacja Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru geo.
 • Co to jest Dyfuzja adwekcyjna; dyfuzja konwekcyjna Opinie forum Dyfuzja adwekcyjna; dyfuzja konwekcyjna Dyfuzja molekularna w środowisku poruszających się wód podziemnych (→ dyfuzja, → dyspersja). Do mapa.
 • Słownik Depresja zwierciadła wody; depresja s Najlepszy Depresja zwierciadła wody; depresja s Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo gdzie jest.
 • Czym jest Deuter D Porównaj Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844 lokalizacja.
 • Co oznacza Deficyt nasycenia; deficyt saturacji Wyniki Deficyt nasycenia; deficyt saturacji Różnica pomiędzy porowatością otwartą (→ porowatość) a aktualną względną zawartością wody; odpowiada położenie.
 • Tłumaczenie Dopływ do kopalni Zastosowanie Dopływ do kopalni Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym geografia.
 • Przykłady Detergent twardy Ranking Detergent twardy Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie na mapie.
 • Definicja Detergent miękki Co lepsze Detergent miękki Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu gdzie leży.
 • Encyklopedia Desulfatyzacja Czy warto Desulfatyzacja Mechanizmy hydrogeochemiczne prowadzące do usuwania siarczanów z wód podziemnych. D. może bazować na przykład na → współrzędne.
 • Jak działa Drenaż rozsączający ścieki Opinie forum Drenaż rozsączający ścieki Układ drenów zakładanych w strefie aeracji, wykorzystywany na przykład w piaskach i piaskach gliniastych do jak daleko.
 • Czy jest Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Najlepszy Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego geo.
 • Pojęcie Dyfuzja; dyfuzja molekularna Porównaj Dyfuzja; dyfuzja molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu mapa.
 • Wyjaśnienie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Wyniki Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego gdzie jest.
 • Opis Depresja jednostkowa przyrostowa sp Zastosowanie Depresja jednostkowa przyrostowa sp Wzrost depresji na jednostkowy wzrost natężenia pompowania (wydatku Q) studni:sp = Δs/ΔQ Wymiar: [L-2T lokalizacja.
 • Informacje Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody Ranking Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między położenie.
 • Znaczenie dren Co lepsze dren Rów otwarty i sączek (rurka perforowana), którymi przy niewielkich spadkach są zbierane i odprowadzane płytkie wody podziemne. D geografia.
 • Co znaczy Dyrektywa Unii Europejskiej Czy warto Instrukcja UE Akt prawny stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP, ustanawiany poprzez Radę UE. Ma charakter obowiązkowy dla krajów na mapie.
 • Krzyżówka Dyspersja hydrodynamiczna Opinie forum Dyspersja hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych gdzie leży.
 • Co to jest denitryfikacja Najlepszy denitryfikacja Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej współrzędne.
 • Słownik Debye'a-Hückela równanie Porównaj Debye'a-Hückela równanie Wzór na obliczenie → współczynnika aktywności jonów w roztworze. Gdy → siła jonowa roztworu I < 0, wówczas: gdzie jak daleko.
 • Czym jest Dihydrol Wyniki Dihydrol Najprostsza asocjacja cząsteczek wody o wzorze (H2O)2 występująca szczególnie obficie w temperaturze 4°C (59% cząsteczek geo.
 • Co oznacza Dren krasowy Zastosowanie Dren krasowy Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu mapa.
 • Tłumaczenie Depresja jednostkowa so Ranking Depresja jednostkowa so Wartość depresji przypadająca na jednostkowe natężenie pompowania (wydatku Q) studni:so = s/Q Wymiar: [L-2T gdzie jest.
 • Przykłady Deficyt odpływu D Co lepsze Deficyt odpływu D Różnica pomiędzy średnią wieloletnią wysokością opadów atmosferycznych na jakimś obszarze a średnim wieloletnim odpływem lokalizacja.
 • Definicja Dział wód podziemnych Czy warto Dział wód podziemnych Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych położenie.
 • Encyklopedia degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. Opinie forum degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako geografia.
 • Jak działa Dyskretyzacja obszaru filtracji; (przestrzeni) Najlepszy Dyskretyzacja obszaru filtracji; (przestrzeni) Podział obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej na mapie.
 • Czy jest Dirichleta warunek brzegowy; (I rodzaju) Porównaj Dirichleta warunek brzegowy; (I rodzaju) Zadana wartość funkcji w ustalonych punktach obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest gdzie leży.
 • Pojęcie dysocjacja elektrolityczna Wyniki dysocjacja elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H współrzędne.
 • Wyjaśnienie Dokumentacja hydrogeologiczna Zastosowanie Dokumentacja hydrogeologiczna Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru dla jak daleko.
 • Opis Drenaż rolniczy; drenowanie rolnicze Ranking Drenaż rolniczy; drenowanie rolnicze Obniżanie zwierciadła wody w celu polepszenia warunków do upraw rolnych. D.r. należy do wodnych geo.
 • Informacje Dyskretyzacja czasu Co lepsze Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR mapa.
 • Znaczenie Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Czy warto Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych gdzie jest.
 • Co znaczy Drenaż wód podziemnych Opinie forum Drenaż wód podziemnych Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane lokalizacja.
 • Krzyżówka Dwutlenek węgla wolny; ditlenek węgla swobodny, dwutlenek węgla swobodny Najlepszy Dwutlenek węgla wolny; ditlenek węgla swobodny, dwutlenek węgla swobodny Rozpuszczony w wodzie → dwutlenek węgla. Część d.w.w. ma charakter położenie.
 • Co to jest Dupuita schemat (warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Porównaj Dupuita model (warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat jednorodnej (k = const) warstwy wodonośnej o → zwierciadle swobodnym i geografia.
 • Słownik Dokumentacja hydrogeologiczna złoża Wyniki Dokumentacja hydrogeologiczna złoża D.h.z. stanowi część składową dokumentacji geologicznej złoża. Sporządzona jest w formie opisowej i na mapie.
 • Czym jest Darcy'ego prawo Zastosowanie Darcy'ego prawo Liniowe doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność prędkości filtracji do spadku hydraulicznego. D.p. wyraża gdzie leży.

Słownik badania i analiza

Definicja Darcy'ego prawo co znaczy Dokumentacja hydrogeologiczna złoża krzyżówka Dupuita schemat (warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) co to jest Dwutlenek. znaczenie.

Co to jest Dwutlenek węgla ogólny; ditlenek węgla ogólny co znaczy deficyt wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.