dehydratacja odszczepienie co to jest
SŁOWNIK Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody, Darcy D, Datowanie Wód Podziemnych, Detergent.

Badania i analizy na D

 • Co znaczy Dopływ do kopalni Co to jest Dopływ do kopalni Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym gdzie jest
 • Co znaczy Drenaż rolniczy; drenowanie rolnicze Definicja Drenaż rolniczy; drenowanie rolnicze Obniżanie zwierciadła wody w celu polepszenia warunków do upraw rolnych. D.r. należy do wodnych lokalizacja
 • Co znaczy Dokumentacja hydrogeologiczna Co znaczy Dokumentacja hydrogeologiczna Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru dla położenie
 • Co znaczy Droga migracji Słownik Droga migracji Droga przemieszczania się → substancji zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych geografia
 • Co znaczy Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Znaczenie Dwutlenek węgla zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego na mapie
 • Co znaczy Deficyt nasycenia; deficyt saturacji Czym jest Deficyt nasycenia; deficyt saturacji Różnica pomiędzy porowatością otwartą (→ porowatość) a aktualną względną zawartością wody; odpowiada gdzie leży
 • Co znaczy Depresja jednostkowa przyrostowa sp Co oznacza Depresja jednostkowa przyrostowa sp Wzrost depresji na jednostkowy wzrost natężenia pompowania (wydatku Q) studni:sp = Δs/ΔQ Wymiar: [L-2T współrzędne
 • Co znaczy Dyskretyzacja czasu Krzyżówka Dyskretyzacja czasu Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR jak daleko
 • Co znaczy Dyrektywa Unii Europejskiej Najlepszy Instrukcja UE Akt prawny stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP, ustanawiany poprzez Radę UE. Ma charakter obowiązkowy dla krajów geo
 • Co znaczy degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. Przykłady degradacja wód podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako mapa
 • Co znaczy Drenaż ochronny skarp; drenaż ochronny zboczy Encyklopedia Drenaż ochronny skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18 gdzie jest
 • Co znaczy Drenaż wód podziemnych Jak działa Drenaż wód podziemnych Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane lokalizacja
 • Co znaczy deficyt tlenowy Czy, jest deficyt tlenowy Różnica pomiędzy rzeczywistym stężeniem tlenu rozpuszczonego w wodzie a stężeniem w stanie nasycenia w występujących położenie
 • Co znaczy Deficyt odpływu D Pojęcie Deficyt odpływu D Różnica pomiędzy średnią wieloletnią wysokością opadów atmosferycznych na jakimś obszarze a średnim wieloletnim odpływem geografia
 • Co znaczy Desorpcja Wyjaśnienie Desorpcja Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący w układzie woda podziemna-skała i decyzyjny o chemizmie wód. mechanizm na mapie
 • Co znaczy Drenaż rozsączający ścieki Opis Drenaż rozsączający ścieki Układ drenów zakładanych w strefie aeracji, wykorzystywany na przykład w piaskach i piaskach gliniastych do gdzie leży
 • Co znaczy Dyfuzja adwekcyjna; dyfuzja konwekcyjna Informacje Dyfuzja adwekcyjna; dyfuzja konwekcyjna Dyfuzja molekularna w środowisku poruszających się wód podziemnych (→ dyfuzja, → dyspersja). Do współrzędne
 • Co znaczy Depresja jednostkowa so Co to jest Depresja jednostkowa so Wartość depresji przypadająca na jednostkowe natężenie pompowania (wydatku Q) studni:so = s/Q Wymiar: [L-2T jak daleko
 • Co znaczy Dynamika wód podziemnych; hydrogeodynamika Definicja Dynamika wód podziemnych; hydrogeodynamika Dział hydrogeologii zajmujący się ruchem wód podziemnych (→ filtracja) w środowisku skalnym. D.w geo
 • Co znaczy Dwutlenek węgla ogólny; ditlenek węgla ogólny Co znaczy Dwutlenek węgla ogólny; ditlenek węgla ogólny Suma → dwutlenku węgla wolnego i związanego w węglanach i wodorowęglanach występujących w mapa
 • Co znaczy Dyfuzja; dyfuzja molekularna Słownik Dyfuzja; dyfuzja molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu gdzie jest
 • Co znaczy Dział wód podziemnych Znaczenie Dział wód podziemnych Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych lokalizacja
 • Co znaczy Detergent miękki Czym jest Detergent miękki Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu położenie
 • Co znaczy dopływ Co oznacza dopływ 1. Zdarzenie dopływu wody na przykład do studni, do kopalni. 2. Składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym geografia
 • Co znaczy Depresja zwierciadła wody; depresja s Krzyżówka Depresja zwierciadła wody; depresja s Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo na mapie
 • Co znaczy denitryfikacja Najlepszy denitryfikacja Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej gdzie leży
 • Co znaczy Dokumentacja hydrogeologiczna złoża Przykłady Dokumentacja hydrogeologiczna złoża D.h.z. stanowi część składową dokumentacji geologicznej złoża. Sporządzona jest w formie opisowej i współrzędne
 • Co znaczy Deficyt retencji Encyklopedia Deficyt retencji Różnica pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a aktualnym stopniem nasycenia warstwy wodonośnej.[SK jak daleko
 • Co znaczy Dwutlenek węgla wolny; ditlenek węgla swobodny, dwutlenek węgla swobodny Jak działa Dwutlenek węgla wolny; ditlenek węgla swobodny, dwutlenek węgla swobodny Rozpuszczony w wodzie → dwutlenek węgla. Część d.w.w. ma charakter geo
 • Co znaczy Dihydrol Czy, jest Dihydrol Najprostsza asocjacja cząsteczek wody o wzorze (H2O)2 występująca szczególnie obficie w temperaturze 4°C (59% cząsteczek mapa
 • Co znaczy dren Pojęcie dren Rów otwarty i sączek (rurka perforowana), którymi przy niewielkich spadkach są zbierane i odprowadzane płytkie wody podziemne. D gdzie jest
 • Co znaczy Daviesa równanie Wyjaśnienie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w lokalizacja
 • Co znaczy Dirichleta warunek brzegowy; (I rodzaju) Opis Dirichleta warunek brzegowy; (I rodzaju) Zadana wartość funkcji w ustalonych punktach obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest położenie
 • Co znaczy Dupuita schemat (warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Informacje Dupuita model (warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat jednorodnej (k = const) warstwy wodonośnej o → zwierciadle swobodnym i geografia
 • Co znaczy Dekolmatacja (przewodu krasowego) Co to jest Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego na mapie
 • Co znaczy Dyskretyzacja Definicja Dyskretyzacja Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru gdzie leży
 • Co znaczy Dokładność (pomiaru) Co znaczy Dokładność (pomiaru) Stopień zgodności pomiędzy rezultatem pomiaru a wartością prawdziwą. W hydrogeochemii definicja służące na przykład współrzędne
 • Co znaczy Drenaż poprzez kanalizację Słownik Drenaż przez kanalizację Przechwytywanie poprzez sieć kanalizacyjną (w szczególności nieszczelną) (→ mechanizm kanalizacji) wód jak daleko
 • Co znaczy Deficyt, niedobór wód podziemnych Znaczenie Deficyt, niedobór wód podziemnych Przyjmuje się umownie, iż deficyt wód podziemnych występuje, gdy zasoby dyspozycyjne (na przykład geo
 • Co znaczy Dyspersja hydrodynamiczna Czym jest Dyspersja hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych mapa
 • Co znaczy Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Co oznacza Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych gdzie jest
 • Co znaczy Dolomityzacja Krzyżówka Dolomityzacja Mechanizm hydrogeochemiczny mogący zachodzić w trakcie sedymentacji (d. syngenetyczna), diagenezy (d. diagenetyczna) bądź po lokalizacja
 • Co znaczy Debye'a-Hückela równanie Najlepszy Debye'a-Hückela równanie Wzór na obliczenie → współczynnika aktywności jonów w roztworze. Gdy → siła jonowa roztworu I < 0, wówczas: gdzie położenie
 • Co znaczy Dziennik pompowania badawczego Przykłady Dziennik pompowania badawczego Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość geografia
 • Co znaczy Deuter D Encyklopedia Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844 na mapie
 • Co znaczy Dwutlenek węgla agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Jak działa Dwutlenek węgla agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Część rozpuszczonego w wodzie gazowego dwutlenku węgla przekraczająca gdzie leży
 • Co znaczy Dren krasowy Czy, jest Dren krasowy Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu współrzędne
 • Co znaczy Dyskretyzacja obszaru filtracji; (przestrzeni) Pojęcie Dyskretyzacja obszaru filtracji; (przestrzeni) Podział obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej jak daleko
 • Co znaczy Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla Wyjaśnienie Dwutlenek węgla CO2; ditlenek węgla Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach naturalnych, powszechnie występujący w wodach podziemnych, decyzyjny geo
 • Co znaczy Desulfatyzacja Opis Desulfatyzacja Mechanizmy hydrogeochemiczne prowadzące do usuwania siarczanów z wód podziemnych. D. może bazować na przykład na → mapa
 • Co znaczy dysocjacja elektrolityczna Informacje dysocjacja elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H gdzie jest
 • Co znaczy Darcy'ego prawo Co to jest Darcy'ego prawo Liniowe doświadczalne prawo filtracji wyrażające proporcjonalność prędkości filtracji do spadku hydraulicznego. D.p. wyraża lokalizacja
 • Co znaczy Detergent twardy Definicja Detergent twardy Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie położenie
 • Co znaczy Datowanie wód podziemnych Co znaczy Datowanie wód podziemnych Kolokwialny i niewiele ścisły termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli geografia
 • Co znaczy Darcy D Słownik Darcy D Jednostka → przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny na mapie
 • Co znaczy Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody Znaczenie Dehydratacja; odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między gdzie leży

Słownik badania i analiza

Definicja SŁOWNIK Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody, Darcy D, Datowanie Wód Podziemnych, Detergent Twardy, Darcy'ego Prawo, Dysocjacja Elektrolityczna, Desulfatyzacja znaczenie.

Co to jest Co znaczy Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody, Darcy D wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.