HIV/AIDS - raport co to jest
Leczenie HIV/AIDS - raport. Definicja: 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Codziennie na.

Czy przydatne?

Definicja HIV/AIDS - raport

Co to jest HIV/AIDS - raport: 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Codziennie na świecie zakaża się HIV około 14 tys. osób, z czego około 10% stanowią dzieci. około 50% zakażeń dotyczy osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia. Codziennie na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS ok. 8 tys. osób. W Polsce statystycznie codziennie dwie osoby dowiadują się, iż są zakażone HIV.HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności – jest wirusem uszkadzającym układ immunologiczny AIDS – nabyty zespół upośledzenia odporności – jest końcowym etapem zakażenia HIV; tym terminem określamy zespół chorób tak zwany wskaźnikowych, które mogą pojawić się w przebiegu zakażenia.wg szacunków UNAIDS (Globalny Program AIDS prowadzony poprzez ONZ) pod koniec 2005 roku na świecie żyło około 40 mln osób zakażonych HIV. Sporo mln z nich to już chorzy na AIDS. Gwałtowny przyrost liczby zakażeń HIV w niektórych regionach świata przybrał rozmiary pandemii, jest to błyskawicznie rozprzestrzeniającej się epidemii (Afryka Subsaharyjska, Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia, od połowy lat 90. bardzo sporą dynamikę epidemii odnotowuje się również w Europie Wschodniej). Zagadnienia epidemiologiczneWedług danych PZH od początku epidemii HIV/AIDS w Polsce (1985) do końca października 2006 roku zarejestrowano 10 441 zakażeń HIV. Specjaliści szacują jednak, iż w naszym państwie z wirusem HIV żyje powyżej 30 tys. osób. Znaczy to, iż 2/3 populacji osób zakażonych nie jest świadoma faktu zakażenia. W Polsce od 1986 roku zarejestrowano 1833 zachorowania na AIDS, a 830 osób zmarło. Od roku 2001 do powyżej 65% zakażeń doszło drogą inną, niż poprzez wykorzystywanie narkotyków dożylnie. Najprawdopodobniej kluczową drogą zakażeń są aktualnie kontakty seksualne. Najwięcej zakażeń HIV odnotowano w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim. Wynika to pomiędzy innymi z faktu, iż na ryzyko zakażenia HIV mają wpływ migracje ludności, czyli intensywność kontaktów z osobami przebywającymi na obszarach o większej dynamice epidemii (Niemcy, państwa sąsiadujące Europy Wschodniej: Ukraina, Rosja, a zwłaszcza Obwód Kaliningradzki, gdzie odnotowuje się szczególnie wysokie wskaźniki zakażeń HIV).Przedstawione dane wskazują na relatywnie stabilną sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce, w odróżnieniu do państw Europy Wschodniej. Biorąc pod uwagę błyskawicznie wzrastającą liczbę zakażeń HIV w państwach byłego Związku Radzieckiego, istnieje potencjalne ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii w całym regionie, co może mieć bezpośredni wpływ również na sytuację w Polsce.Epidemia HIV/AIDS dotyka w znacznym stopniu osoby młode i kobiety. W Polsce co druga zakażona osoba jest pomiędzy 20. a 29. rokiem życia, 8% to osoby poniżej 20. roku życia.Za populację w najwyższym stopniu narażoną aktualnie należy uznać osoby młode, aktywne seksualnie, szczególnie kobiety (narażone na zakażenie ze względów biologicznych i społeczno-kulturowych). Od dawna nie stosuje się już definicje „ekipy ryzyka”, okazało się ono nietrafne. O możliwości zakażenia decydują ryzykowne zachowania a nie przynależność do określonej ;;ekipy.Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIVJedną z istotnych i dostępnych dla osób pełnoletnich możliwości diagnostycznych jest anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem przed testem i po jego wykonaniu. aktualnie na terenie państwie działa 18 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, do których każdego roku zgłasza się ok. 15 tys. osób. Poza możliwością poznania swego statusu serologicznego anonimowe i bezpłatne testowanie spełnia istotną rolę edukacyjną. Zadaniem oferowanego przed i po teście poradnictwa jest uświadomienie ryzyka własnych zachowań i kreowanie przyszłych postaw tak, by unikać ryzykownych zachowań. Możliwe jest również wykonanie testu w kierunku HIV poza systemem punktów konsultacyjno-diagnostycznych, na przykład w laboratoriach prywatnych. W tym wypadku badanie jest płatne i nie zapewnia anonimowości.Liczba osób zgłaszających się na badanie w kierunku HIV, aczkolwiek z roku na rok coraz większa, jest ciągle niezadowalająca. Przewarzająca część osób zgłaszających się do PKD to mężczyźni (60,9%), prawie 2/3 osób to młodzi ludzie między 20. a 29. rokiem życia. Najliczniejszą grupę osób zgłaszających się na testy w kierunku HIV w roku 2005 stanowiły osoby mieszkające w miastach (84,2%) – z małych miejscowości i terenów wiejskich było ich jedynie 7,7%. Dodatkowo prawie jedną czwartą wszystkich osób zgłaszających się w 2005 roku na testy w kierunku HIV stanowili studenci (24%). Ekipą dominującą były osoby z wyższym wykształceniem (52,6%) i osoby stanu wolnego. Przyczyną zgłaszania się na wykonanie testu w kierunku HIV najczęściej były:ryzykowne zachowania seksualne (41,8%),brak zabezpieczenia w kontaktach seksualnych (28,4%),chęć poznania swojego statusu serologicznego (12,6%),nowy partner (6,6%).Do wykonania badania zachęcają działania prowadzone w ramach kampanii socjalnej „Nie daj szansy AIDS! Zrób test na HIV”.sposobność zastrzeżenia swoich danych osobowych, nieujawnianie osobom trzecim statusu serologicznego osoby poddającej się badaniu, a również ..sposobność bezpłatnego wykonania testów, stały się dla wielu osób w Polsce zachętą do poddania się badaniu. Profilaktyka zakażeń wertykalnych w PolsceW roku 1982 po raz pierwszy zdiagnozowano AIDS u dziecka. Okazało się wówczas, iż zakażenie HIV może być przenoszone z matki na dziecko. Od połowy lat 90. obserwujemy stały przyrost liczby kobiet zakażonych HIV, które zachodzą w ciążę i świadomie decydują się na urodzenie dziecka. Wedle obecnym stanem wiedzy dzięki terapii ARV istnieje bardzo spore prawdopobieństwo, iż kobieta zakażona HIV urodzi zdrowe dziecko. Ryzyko odmatczynego zakażenia HIV (w ekipie kobiet nie poddających się profilaktyce ARV) na terenie Europy wynosi 15–30%. Do zakażenia może także dojść w trakcie karmienia piersią, dlatego zaleca się aby dzieci matek żyjących z HIV karmione były sztucznym pokarmem. W razie, gdy kobieta wie o swoim zakażeniu, otrzymuje leki ARV i znajduje się pod kontrolą specjalisty, ryzyko zakażenia dziecka zdecydowanie maleje. Dlatego także bardzo istotne jest inicjalne wykrycie zakażenia HIV u ciężarnych. Test w kierunku HIV jest badaniem zalecanym poprzez ginekologów i jest bezpłatny dla kobiet w ciąży.Zakażenie HIV u dzieci W Polsce wykryto dotychczas około 150 zakażeń HIV u dzieci. Kluczowym źródłem zakażenia dziecka jest matka zakażona HIV. powyżej 90% zakażeń dziecięcych HIV to zakażenia wertykalne. Z racji na znaczącą niedojrzałość immunologiczną dziecka w momencie noworodkowym, niemowlęcym i we inicjalnym dzieciństwie przebieg zakażenia u dzieci może być znacząco bardziej agresywny niż u dorosłych. U około 10% dzieci dochodzi do gwałtownego rozwoju dolegliwości i już w pierwszym półroczu życia mogą wystąpić symptomy AIDS, u 80% dzieci symptomy pojawiają się przed ukończeniem 2. roku życia. U dzieci starszych i u młodzieży do zakażenia HIV dochodzi w podobnych przypadkach jak u osób dorosłych, tzn. pomiędzy innymi drogą kontaktów seksualnych albo przez branie narkotyków dożylnych. Inicjalna inicjacja seksualna, impulsywne zachowania pod wpływem rówieśników i spożywanie alkoholu i środków odurzających pośrednio zwiększają ryzyko zakażenia HIV. inicjalne rozpoznanie dolegliwości (dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych) pozwala na rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej (ARV, ART) w odpowiednim czasie, zahamowanie replikacji wirusa i utrzymanie poprawnych funkcji układu immunologicznego. Dziecko rozwija się wówczas poprawnie, nie obserwuje się patologii związanych z zajęciem poprzez HIV narządów, układów (w szczególności centralnego układu nerwowego). Nie występują również zakażenia oportunistyczne.Krwiodawstwo a ryzyko zakażenia HIVPolska Służba Krwi stosuje wszystkie współcześnie dostępne badania i schematy postępowania zapewniające ochronę biorców przed poprzetoczeniowym zakażeniem HIV. Prowadzi się je wedle najwyższymi standardami międzynarodowymi, a max. bezpieczeństwo krwi zostało osiągnięte dzięki wprowadzeniu metod biologii molekularnej. Oddawanie krwi jest w pełni bezpieczne!Przy obecnym systemie badań przeglądowych dawców ryzyko przeniesienia zakażenia HIV poprzez krew albo preparaty jest bliskie zeru. Nawet przy stosowaniu jedynie metod serologicznych było one bardzo niskie – niższe niż 1 na mln. aktualnie służące sposoby molekularne sprawiły, iż ryzyko zakażenia wynosi od 1/13 mln przy wykonywaniu badań molekularnych w pojedynczych donacjach. U każdej osoby decydującej się na oddanie krwi każdorazowo oznaczane są przeciwciała anty-HIV 1 i 2 i innych zakażeń możliwych drogą przetoczenia krwi.Działania profilaktyczneProfilaktyka zakażeń HIV w Polsce jest odpowiednikiem współpracy bardzo wielu podmiotów i instytucji. Ze strony rządowej za koordynację działań profilaktycznych odpowiada Krajowe Centrum do spraw AIDS. Krajowe Centrum do spraw AIDS prowadzi także działalność informacyjno-oświatową i szkolenia dla ustalonych grup zawodowych, takich jak służba zdrowia, nauczyciele, nauczyciele religii, służby mundurowe. Krajowe Centrum do spraw AIDS we współpracy z Inspekcją Sanitarną realizuje każdego roku multimedialne kampanie socjalne poświęcone profilaktyce HIV/AIDS, skierowane do wielu grup socjalnych (m. in. kobiet, młodych par, a w tym roku rodzin), w zależności od potrzeb socjalnych i zmieniających się trendów epidemiologicznych. Używane są różne drogi dotarcia do konkretnego odbiorcy: billboardy, spoty telewizyjne i radiowe, Internet, ulotki, plakaty, narady prasowe, konkursy i tym podobne Punktem kulminacyjnym kampanii są obchody Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia. Centrum jest także animatorem działań na rzecz lokalnych społeczności, inspiruje organizacje pozarządowe do realizacji programów w dziedzinie zapobiegania HIV/AIDS. W imieniu Ministra Zdrowia Centrum udziela dotacji celowych na programy profilaktyczne wykonywane poprzez organizacje pożytku publicznego. W ramach tej działalności na terenie całego państwie funkcjonują punkty konsultacyjno-diagnostyczne, gdzie osoby pełnoletnie mogą wykonać bezpłatnie i anonimowo test w kierunku HIV połączony z poradnictwem.Centrum prowadzi również działalność interwencyjną w dziedzinie rozwiązywania problemów socjalnych pojawiających się w kontekście HIV/AIDS. Wydawane są publikacje poświęcone różnym aspektom HIV. Bardzo istotnym partnerem w walce z epidemią jest obszar pozarządowy – powyżej 50 organizacji w Polsce, w tym sporo o statusie Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzą cenne programy docierając do wybranych grup socjalnych czy populacji osób szczególnie narażonych na zakażenie.Dobrym odpowiednikiem aktywności organizacji jest funkcjonowanie całodobowego telefonu zaufania HIV/AIDS (022 692 82 26) i poradni internetowej (www.aids.gov.pl), dzięki którym dostać można, również anonimowo, specjalistyczne rady i wiadomości.Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV/AIDSDostępność leczenia ARV jest najważniejszym elementem walki z pandemią HIV/AIDS. Chociaż ciągle nie potrafimy wyleczyć z AIDS, możliwe jest znaczące przedłużenie życia osób chorych na AIDS i poprawa jego jakości przy wykorzystaniu skojarzonego leczenia antyretrowirusowego ARV. Leczenie to określane jest jako tak zwany wysoce aktywna leczenie antyretrowirusowa (Highly Active Antiretroviral Therapy – HAART). Wprowadzenie leczenia (1996) wywołało spadek śmiertelności na skutek AIDS.uważane jest aktualnie, iż poprawnie prowadzona leczenie antyretrowirusowa przedłuża życie osoby zakażonej do wieku naturalnej śmierci. aczkolwiek leczenie nadal jest kosztowna, powodująca konsekwencje uboczne, uciążliwa, wymagająca dużej samodyscypliny pacjenta, to jednak umożliwia bardzo wielu osobom kontynuowanie pracy zawodowej i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. aktualnie w Polsce, w ramach programu finansowanego poprzez Ministra Zdrowia, leczonych jest blisko 3 tys. osób. Leczenie ARV obejmuje wszystkie osoby, które ze wskazań życiowych powinny je otrzymywać. leczenie antyretrowirusowa ma także ważne znaczenie profilaktyczne, gdyż u osób objętych terapią ARV dochodzi do redukcji ilości wirusa we krwi, czego efektem jest pomniejszenie zakaźności tych osób. Polska wobec HIV/AIDS na arenie międzynarodowejDziałania Polski w dziedzinie walki z epidemią HIV/AIDS, a zwłaszcza profilaktyki zakażeń, zostały docenione na arenie międzynarodowej. Polska jest regionalnym pionierem w dziedzinie rozwiązań systemowych i instytucjonalnych. Programy promowane w 2004 roku poprzez UNAIDS i Komisję Europejską jako strategia „Trzy razy jeden”, określająca praktyczne wskazówki dla organizacji efektywnej walki z HIV/AIDS na poziomie państwa, były w naszym państwie wdrażane już sporo lat przedtem. W zakresie badań naukowych HIV/AIDS Polska ma ciekawy, międzynarodowy majątek, pomiędzy innymi w sprawie zapobiegania zakażeniom wertykalnym, procedury opieki nad rodzicami o różnym statusie serologicznym, którzy starają się o dziecko i metodologii całościowej i interdyscyplinarnej opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Prowadzone działania wobec HIV/AIDS zdobyły uznanie instytucjonalnych autorytetów międzynarodowych. W roku 2000, ks. Arkadiusz Nowak dostał prestiżową nagrodę Sekretarza Generalnego ONZ Powerty Award. Nagroda ta przyznana została za szczególne osiągnięcia Polski w walce z HIV/AIDS. Raport opracowany poprzez Krajowe Centrum do spraw AIDS i Instytut Praw Pacjenta i Nauki Zdrowotnej
Przyczyny Hemisekcja:
Objawy zabieg stomatologiczny realizowany w w zębach trzonowych dolnych i przedtrzonowych wielokorzeniowych opierający na usunięciu usuwanie korzenia zęba wielokorzeniowego wspólnie z odpowiadającą częścią hiv/aids - raport.
Przyczyny HIV Bać Się Czy Nie?:
Objawy Marzec-Bogusławską Dyrektorem Krajowego Centrum do spraw AIDS i ks. Arkadiuszem Nowakiem Prezesem Instytutu Praw Pacjenta i Nauki Zdrowotnej prowadzona poprzez Agnieszkę RosłoniakKażdego dnia wirusem hiv/aids - raport.
Przyczyny Homocysteina- Jak Ważna?:
Objawy jest jeszcze inny czynnik ryzyka występowania chorób serca - homocysteina. Podwyższony poziom tego aminokwasu wiąże się ze wzrostem ryzyka zawału serca i udaru. Najważniejszym pytaniem jest, czy hiv/aids - raport.
Przyczyny Heparyna Może Powodować Reakcje Alergiczne:
Objawy lekiem zapobiegającym tworzeniu się skrzeplin, standardowo stosowanym u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i unieruchomionym na skutek dolegliwości. Zaobserwowano, iż u 1-3% chorych dochodzi hiv/aids - raport.
Przyczyny HCV - Cicha Epidemia:
Objawy nad pacjentami zakażonymi wirusem wzw typu C (HCV)schemat najlepszy: w koszyku świadczeń lekarza rodzinnego znajduje się badanie pozwalające na rozpoznanie zakażenia wirusem (anty-HCV). Dalsza hiv/aids - raport.

Czym jest HIV/AIDS - raport znaczenie Słownik leczenie H .

  • Dodano:
  • Autor: