Czynniki warunkujące co to jest
Co to jest, że Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa w słowniku

Co to jest: Streszczenie artykułu "Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi".

Zorientowana nauka zdrowotna jest jednym z zasadniczych zadań kompleksowej rehabilitacji. Poziom wiedzy osób niepełnosprawnych na temat konsekwencji urazu kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi (UKPZN) rzadko jest obiektem analiz naukowych, mimo iż ma fundamentalne znaczenie dla budowy ukierunkowanych programów edukacyjnych dla niepełnosprawnych.Cel pracy: badanie czynników warunkujących świadomość zdrowotną osób po UKPZN.Materiał: 133 osoby po UKPZN (32 kobiety) w wieku 17-69 lat w momencie 0,5-31 lat po UKPZN. Sposób: Badanie ankietowe z zastosowaniem oryginalnej ankiety zawierającej 150 szczegółowych pytań dotyczących rozpoznawania, profilaktyki i leczenia typowych powikłań związanych z UKPZN. Kluczowe wyniki: Średni rezultat testu (WT) wynosił 56,6 punktu. WT wykazywał znamienną tendencję do redukcji wspólnie z wiekiem badanych, współczynnik korelacji (WK)= -0,31). WT był wyższy u osób w odległym okresie od urazu z wyraźnym wzrostem w okresach 1 i 10 lat od UKPZN. Stwierdzono znamiennie wyższe WT u osób z wykształceniem wyższym (64,6) i średnim (65,7) w porównaniu do wyników osiągniętych poprzez resztę ekipy (37,9). Osoby niezdolne do chodzenia, lecz zdolne do samodzielnej lokomocji na wózku wykazały się wyższym WT (59,7) w porównaniu do osób niechodzących i niezdolnych do samodzielnej lokomocji na wózku (47,5) i osób z zachowaną funkcją chodu (46,2). Znamiennie lepsze WT odnotowano u osób zamieszkujących miastach ponad 100 000 mieszkańców, wykonujących pracę zawodową, osób zrzeszonych w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych, zdolnych do samoobsługi . Stwierdzono odwrotną korelację WT z rezultatami Skali Depresji Becka (CC= -0,36). Nie obserwowano zależności wyniku od płci. Jako główne źródło wiedzy dotyczącej zdrowia postrzegana jest interakcja z innymi osobami po UKPZN.Wnioski: Predyktory wyższej świadomości zdrowotnej po UKPZN obejmują: młody wiek, co najmniej średnie wykształcenie, moment ponad 10 lat od urazu, korzystanie z rehabilitacji w warunkach środowiskowych organizowanej poprzez stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, wykonywanie pracy zarobkowej, brak umiejętności chodzenia, umiejętność do samoobsługi, brak cech depresji.Pełny tekst na stronie: http://www.ortopedia.com.pl

Czym jest Czynniki warunkujące znaczenie w Słownik medycyny C .