Tajne związki na ziemiach co to jest
Jak było Tajne związki na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego. Definicja powstawać.

Czy przydatne?

Co to znaczy Tajne związki na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego definicja

Słownik TAJNE ZWIĄZKI NA ZIEMIACH POLSKICH PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Niemal tuż po klęsce stworzenia listopadowego zaczęły powstawać na ziemiach polskich organizacje konspiracyjne, stawiające sobie za cel odzyskanie niepodległości. Sporą rolę w tym procesie odegrali emisariusze reprezentujący działaczy emigracyjnych. Z inicjatywy Karola Borkowskiego powstał Związek Przyjaciół Ludu obejmujący swym zasięgiem region Galicji. Dość błyskawicznie władze austriackie wpadły na trop tej organizacji (aresztowanie Borkowskiego), poprzez co jej aktywność została ograniczona. Większą rolę odgrywało Stowarzyszenie Ludu Polskiego powstałe w 1835 roku w Krakowie, pod kierownictwem Tadeusza Żabickiego. W swym programie podkreślało konieczność przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów. Pośród organizacji konspiracyjnych działających w zaborze austriackim wymienić należy również Konfederację Powszechną Narodu Polskiego istniejącą od 1837 roku. Aktywny narodowo był w tym okresie również zabór pruski. Od 1839 roku działał tam Komitet Poznański, którym kierowali Karol Libelt i Aleksander Guttry. Organizacja ta pozostawała w mocnych związkach z emigracyjnym Towarzystwem Demokratycznym Polskim, akceptując jego program zawarty w Ogromnym Manifeście. Ścisłe kontakty pomiędzy Komitetem Poznańskim a TDP zapewniał między innymi Ludwik Mierosławski. Konkurencyjną wobec Komitetu organizacją działającą w zaborze pruskim był Związek Plebejuszy. Został on założony na przełomie lat 1842 i 1843 poprzez Walentego Stefańskiego. Działali w nim również Józef Esman, Maciej Palacz, kontaktował się z tą organizacją również Edward Dembowski. Związek Plebejuszy deklarował program bardziej radykalny niż Komitet Poznański. Przewidywano na przykład zorganizowanie ludowego stworzenia, które rozpocząć się miało w zaborze pruskimi w Galicji, 21 II 1846 roku. Jego przywódcą miał być Ludwik Mierosławski. W miarę najmniejszą aktywność przejawiały sekretne związki w zaborze rosyjskim, co wynikało z represji carskich, jakie spadły na ten teren po upadku < stworzenia listopadowego>. Jednak i tu najpierw lat 40. nastąpił przyrost aktywności konspiracyjnej, czego najwspanialszym dowodem była działalność ks. Piotra Ściegiennego. Nawoływał on miejscowych chłopów (działał w okolicach Kielc) do walki z zaborcą pod hasłami narodowymi, lecz i propagując radykalny program socjalny. By zyskać większy autorytet, posługiwał się tak zwany Złotą książeczką, której autorem rzekomo miał być papież Grzegorz XVI. W 1844 roku ks. Ściegienny został aresztowany poprzez władze carskie i do planowanego na ten rok ; stworzenia nie doszło. Szymon Konarski, współzałożyciel Stowarzyszenia Ludu Polskiego Warto pamiętać Ks. Piotr Ściegienny po aresztowaniu skazany został na bezterminowe zesłanie na Syberię. Został zwolniony dopiero w 1871 roku i powrócił wówczas na ziemie polskie. Poezja M. Żychowski: Ludwik Mierosławski. 1814-1878. Warszawa 1963. Daty 1835 rok - utworzenie Stowarzyszenia Ludu Polskiego 1839 rok - utworzenie Komitetu Poznańskiego 1842 rok - utworzenie Związku Plebejuszy 1844 rok - aresztowanie księdza Piotra Ściegiennego Oś czasu 1821 - śmierć Napoleona 1840-1842 - ogólnoświatowa epidemia cholery.

Słownik Tajne Związki W Królestwie Polskim Przed Wybuchem Powstania Listopadowego:
Informacje regulaminów konstytucji poprzez administrację carską powodowały, iż zaczęto zakładać sekretne związki, w bliższej albo dalszej perspektywie przewidujące konieczność walki o pełną suwerenność Polski tajne związki na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego.

Kim był, co zrobił Tajne związki na ziemiach z historii w Słownik historia T .

  • Dodano:
  • Autor: