Czynniki formujące skład co to jest
Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych. Wyjaśnienie chemiczny wód.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych

Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych
Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy uwzględnić w pierwszej kolejności te, które określają układ hydrogeologiczny eksploatowanych złóż. To są: budowa strukturalna i stopień zaangażowania tektonicznego górotworu, jak także wykształcenie litologiczne, miąższość i przepuszczalność serii złożowej i jej nadkładu. Czynniki te mają wpływ na kształtowanie się więzi hydraulicznej pomiędzy → poziomami wodonośnymi występującymi w utworach nadkładu i w serii złożowej i pomiędzy tymi ostatnimi a → wodami powierzchniowymi. Wpływają także na intensywność zasilania drenowanych poziomów wodonośnych serii złożowej(→ zasilanie wód podziemnych). Do ekipy czynników górniczych należy zaliczyć: metodę eksploatacji górniczej, czas, wielkość i głębokość eksploatacji i zasięg i intensywność drenażu górniczego. Ważny wpływ na kształtowanie się chemizmu wód kopalnianych może mieć także składowanie odpadów, raczej poeksploatacyjnych, na powierzchni terenu, jak także wprowadzanie do wyrobisk górniczych odpadów i wód technologicznych.[AR].

Czym jest Czynniki formujące skład znaczenie w Słownik definicje C