Wody podziemne (w węższym co to jest
Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu). Wyjaśnienie znaczeniu) Wody wolne podlegające.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu)

Wody podziemne (w węższym znaczeniu)
Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące w obiegu, pochodzenia atmosferycznego, meteorycznego, czyli zasilane z opadów, słodkie o mineralizacji poniżej 1,0 albo 2,0 g/dm3. Zasilanie tych w.p. następuje w procesie → infiltracji rozpoczynającym się → wsiąkaniem i kontynuującym → przesączaniem poprzez → strefę aeracji, w obrębie której woda jest częściowo magazynowana (retencja glebowa, retencja gruntowa), częściowo spływa ( → odpływ podpowierzchniowy, śródpokrywowy), a również paruje (→parowanie podziemne). W strefie saturacji następuje przepływ ku → ciekom i zbiornikom wód powierzchniowych (→ odpływ podziemny, → drenaż wód podziemnych), a również zachodzi zatrzymanie części wody (→ retencja podziemna). W.p. o zwierciadle swobodnym tytułujemy w.p. swobodnymi wody gruntowe), w.p. przesiąkające głębiej poprzez utwory słabo przepuszczalne i nieprzepuszczalne albo pochodzące z zasolenia lateralnego, występujące pod ciśnieniem (nadległe, stropowe utwory słabo przepuszczalne albo nieprzepuszczalne) tytułujemy → w.p. naporowymi ( wody wgłębne). Do w.p. zalicza się także wody powiązane (→ woda związana) występujące w strefie saturacji, wody głębinowe (→ woda głębinowa) i wody występujące w obrębie → poziomów wodonośnych zawieszonych (ryc. 126). → Systematyka wód podziemnych.[AK] Ryc. 126. Pozycja genetyczna wód podziemnych (w węższym znaczeniu).

Czym jest Wody podziemne (w węższym znaczenie w Słownik definicje W