Koloidy zole co to jest
Co to jest Koloidy, zole. Wyjaśnienie dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy.

Czy przydatne?

Co to jest Zole Koloidy

Definicja KOLOIDY, ZOLE: Koloidy, zole
Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki mineralne (na przykład krzemu, glinu, żelaza), związki organiczne (((na przykład próchnice, białka glebowe, związki siarki, azotu, ((((na przykład → azot albuminowy) i wybrane formy mineralno-organiczne (chelaty). Rozróżniamy k. hydrofilowe (podlegające → hydratacji) i hydrofobowe (nieulegające hydratacji). K. aktywnie uczestniczą w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja) (ryc. 40). → Roztwór koloidalny, → Żele, → Żele rozpuszczalne. [AM] Ryc. 40. Model budowy koloidalnej miceli z mineralnym jądrem. Kolumna filtrowa studni; kolumna eksploatacyjna i filtrowa. Kolumna rur składająca się z rury (części) nadfiltrowej, → filtru właściwego (części czynnej, roboczej), rury podfiltrowej i (ewentualnie) rury międzyfiltrowej (ryc. 41). Por. BN-90/8755-05. [AK] Ryc. 41. Kolumna filtrowa studni s – depresja eksploatacyjna, z – strefa zabezpieczenia nad pompą, (((((na przykład przez wzgląd na wahaniami zwierciadła wód podziemnych; odcinki kolumny filtrowej: nadf. – nadfiltrowy, f. – filtrowy, międzyf. – międzyfiltrowy, podf. – podfiltrowy.

Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady koloidy, zole.
Słownik Klasy Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu koloidy, zole.
Słownik Kryteria Oceny Jakości Wody:
Znaczenie jakości wody Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody koloidy, zole.
Słownik Krzywa Wzniosu:
Znaczenie Graficzny obraz powrotu do stanu pierwotnego zwierciadła wody po zakończonej eksploatacji studni albo ujęcia. K.w. po pompowaniu badawczym jest obserwowana aż do osiągnięcia stanów naturalnych przed koloidy, zole.
Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach koloidy, zole.

Czym jest Koloidy, zole znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: