współczynnik aktywności co to jest
CO ZNACZY Współczynnik Aktywności Γ, Współczynnik Adsorpcji Sodu Was, Wskaźnik Krenologiczny; W.

Badania i analizy na W

 • Co znaczy Wodochłonność W Co to jest Wodochłonność W Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej gdzie jest
 • Co znaczy Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Definicja Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu lokalizacja
 • Co znaczy woda glebowa Co znaczy woda glebowa Woda podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy położenie
 • Co znaczy Woda higroskopijna Słownik Woda higroskopijna Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary geografia
 • Co znaczy Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy Znaczenie Współczynnik jonowy; relacja jonowy, parametr jonowy Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br na mapie
 • Co znaczy Wydatek jednostkowy studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Czym jest Koszt jednostkowy studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Koszt studni przeliczony na 1 m → depresji. Ustala się go ze wzoru gdzie leży
 • Co znaczy woda miękka Co oznacza woda miękka Woda o małym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje współrzędne
 • Co znaczy Woda chlorkowa Krzyżówka Woda chlorkowa Woda z dominacją → jonu chlorkowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70 jak daleko
 • Co znaczy Woda izoosmotyczna; woda izotoniczna Najlepszy Woda izoosmotyczna; woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie geo
 • Co znaczy Woda przechłodzona Przykłady Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD mapa
 • Co znaczy Woda przegrzana Encyklopedia Woda przegrzana Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego gdzie jest
 • Co znaczy Woda witriolowa Jak działa Woda witriolowa → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH (pomiędzy 1 a 2).[JD lokalizacja
 • Co znaczy Woda lecznicza Czy, jest Woda lecznicza → Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań położenie
 • Co znaczy Woda hybrydalna; woda poligenetyczna Pojęcie Woda hybrydalna; woda poligenetyczna Mieszanina wód podziemnych różnego pochodzenia. → Geneza wód podziemnych.[JD geografia
 • Co znaczy Woda kwasowęglowa Wyjaśnienie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD na mapie
 • Co znaczy Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Opis Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników gdzie leży
 • Co znaczy Warunki aerobowe Informacje Warunki aerobowe Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie współrzędne
 • Co znaczy Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Co to jest Parametr zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki jak daleko
 • Co znaczy Woda infiltracyjna Definicja Woda infiltracyjna Woda podziemna powstała wskutek → infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych do ośrodka skalnego. → Geneza wód geo
 • Co znaczy węglany Co znaczy węglany 1. Ogólna nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów mapa
 • Co znaczy Właściwości hydrogeologiczne liczbowe Słownik Właściwości hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o gdzie jest
 • Co znaczy Woda okalająca (naft.) Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR lokalizacja
 • Co znaczy Woda fluorkowa Czym jest Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD położenie
 • Co znaczy Współczynnik odsączalności μ Co oznacza Współczynnik odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody geografia
 • Co znaczy Wody syngenetyczne; wody synsedymentacyjne Krzyżówka Wody syngenetyczne; wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji na mapie
 • Co znaczy Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych Najlepszy Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana gdzie leży
 • Co znaczy Wymiana jonowa Przykłady Zamiana jonowa Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów współrzędne
 • Co znaczy Woda kapilarna Encyklopedia Woda kapilarna Woda występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i jak daleko
 • Co znaczy Warunki początkowe Jak działa Warunki początkowe Poprzez w.p. symulacji rozumie się rozkład wartości wysokości hydraulicznej we wnętrzu obszaru i zespół warunków geo
 • Co znaczy Wahania zwierciadła wód podziemnych Czy, jest Wahania zwierciadła wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i mapa
 • Co znaczy Wody silnie zasadowe Pojęcie Wody silnie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z gdzie jest
 • Co znaczy Woda zmineralizowana Wyjaśnienie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda lokalizacja
 • Co znaczy Wodochłonność molekularna Opis Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM położenie
 • Co znaczy Woda glauberska Informacje Woda glauberska → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po geografia
 • Co znaczy Wody termalne Co to jest Wody termalne 1. Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne na mapie
 • Co znaczy Warunki utleniające Definicja Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość gdzie leży
 • Co znaczy Woda spągowa Co znaczy Woda spągowa Woda podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → współrzędne
 • Co znaczy Wtłaczanie wody do górotworu Słownik Wtłaczanie wody do górotworu Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych jak daleko
 • Co znaczy Warunek podobieństwa modelu Znaczenie Warunek podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów geo
 • Co znaczy Woda jodkowa Czym jest Woda jodkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu jodkowego (J–).[JD mapa
 • Co znaczy Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Co oznacza Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i środowisko ich występowania gdzie jest
 • Co znaczy Warunki utleniająco-redukcyjne Krzyżówka Warunki utleniająco-redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → lokalizacja
 • Co znaczy Woda zgazowana Najlepszy Woda zgazowana Woda zawierająca znaczącą liczba nierozpuszczonego gazu w formie pęcherzyków. Odpowiednikiem w.z. jest → szczawa.[JD położenie
 • Co znaczy Woda podzłożowa Przykłady Woda podzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → geografia
 • Co znaczy Wodór H Encyklopedia Wodór H Pierwiastek gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje na mapie
 • Co znaczy Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Jak działa Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej gdzie leży
 • Co znaczy woda Czy, jest woda Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g współrzędne
 • Co znaczy Woda słodka; woda zwykła Pojęcie Woda słodka; woda zwyczajna Woda podziemna o mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się także wody jak daleko
 • Co znaczy Woda surowa; woda nieuzdatniona Wyjaśnienie Woda surowa; woda nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z geo
 • Co znaczy Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie Opis Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji mapa
 • Co znaczy Wody juwenilne; wody dziewicze Informacje Wody juwenilne; wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim gdzie jest
 • Co znaczy Woda błonkowata; woda adhezyjna Co to jest Woda błonkowata; woda adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną lokalizacja
 • Co znaczy Wysokość opadu; warstwa opadu Definicja Wysokość opadu; warstwa opadu Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody położenie
 • Co znaczy Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Co znaczy Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM geografia
 • Co znaczy Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie Słownik Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie na mapie
 • Co znaczy Właściwości organoleptyczne (wód) Znaczenie Właściwości organoleptyczne (wód) Właściwości wód rozpoznawane bezpośrednio dzięki zmysłów: smaku, wzroku, powonienia. W.o. to w pierwszej gdzie leży
 • Co znaczy współczynnik różnoziarnistości Czym jest współczynnik różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik współrzędne
 • Co znaczy Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Co oznacza Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → jak daleko
 • Co znaczy Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Krzyżówka Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego geo
 • Co znaczy Woda kondensacyjna Najlepszy Woda kondensacyjna Woda podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek kondensacji (cząsteczkowej i termicznej) pary wodnej mapa
 • Co znaczy Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych Przykłady Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ gdzie jest
 • Co znaczy Współczynnik frakcjonowania izotopowego α Encyklopedia Współczynnik frakcjonowania izotopowego α Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie lokalizacja
 • Co znaczy Współczynnik dyfuzji molekularnej DM Jak działa Współczynnik dyfuzji molekularnej DM Składowa tensora dyfuzji D w równaniu dyfuzji molekularnej (prawo Ficka), zależna od właściwości położenie
 • Co znaczy Woda śródzłożowa Czy, jest Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda geografia
 • Co znaczy Warunki hydrogeochemiczne Pojęcie Warunki hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej na mapie
 • Co znaczy Warunki anaerobowe Wyjaśnienie Warunki anaerobowe Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki o bardzo ograniczonym stężeniu albo braku gdzie leży
 • Co znaczy Woda zasolona Opis Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3 współrzędne
 • Co znaczy Właściwości fizykochemiczne (wód) Informacje Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o jak daleko
 • Co znaczy Warunki brzegowe Co to jest Warunki brzegowe Zespół warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych na brzegu obszaru (w.b. zewnętrzne) dla uzyskania geo
 • Co znaczy Waloryzacja zbiorników wód podziemnych Definicja Waloryzacja zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie mapa
 • Co znaczy Warunki korzystania z wód dorzecza Co znaczy Warunki korzystania z wód dorzecza Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody gdzie jest
 • Co znaczy Woda niskozmineralizowana Słownik Woda niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych lokalizacja
 • Co znaczy Warunki redukcyjne Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość położenie
 • Co znaczy Wody reliktowe sedymentacyjne Czym jest Wody reliktowe sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich geografia
 • Co znaczy Woda ultrasłodka Co oznacza Woda ultrasłodka Woda podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji na mapie
 • Co znaczy Wodochłonność kapilarna Krzyżówka Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność gdzie leży
 • Co znaczy Współczynnik nierównomierności uziarnienia U Najlepszy Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik współrzędne
 • Co znaczy Wywierzysko Przykłady Wywierzysko Wydajne źródło krasowe stałe albo okresowe wyprowadzające na powierzchnię ziemi wody podziemne raczej na drodze głębokiej i jak daleko
 • Co znaczy Warunek brzegowy wewnętrzny Encyklopedia Warunek brzegowy wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód geo
 • Co znaczy Warunek brzegowy III rodzaju Jak działa Warunek brzegowy III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to mapa
 • Co znaczy Wyciek (wody podziemnej) Czy, jest Wyciek (wody podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo gdzie jest
 • Co znaczy Wskaźnik przewodności Pojęcie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM lokalizacja
 • Co znaczy Woda resztkowa Wyjaśnienie Woda resztkowa 1. Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się położenie
 • Co znaczy Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego Opis Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy geografia
 • Co znaczy Wody kopalniane Informacje Wody kopalniane Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczych z drenowanego na mapie
 • Co znaczy Wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody) Co to jest Parametr jakości (przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości gdzie leży
 • Co znaczy Woda służąca do zaopatrzenia (ludności) Definicja Woda wykorzystywana do zaopatrzenia (ludności) Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej współrzędne
 • Co znaczy Woda deszczowa Co znaczy Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM jak daleko
 • Co znaczy Woda przemysłowa Słownik Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy geo
 • Co znaczy Wodochłonność higroskopijna Znaczenie Wodochłonność higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej mapa
 • Co znaczy Wsiąkanie Czym jest Wsiąkanie Pierwsza etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate gdzie jest
 • Co znaczy Woda słonawa; woda średniozmineralizowana Co oznacza Woda słonawa; woda średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3 lokalizacja
 • Co znaczy Woda ługująca; woda wyługowywująca Krzyżówka Woda ługująca; woda wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład położenie
 • Co znaczy Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Najlepszy Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów geografia
 • Co znaczy Wiercenie hydrogeologiczne Przykłady Wiercenie hydrogeologiczne 1. Wykonywanie otworów hydrogeologicznych, wykorzystywanych do rozpoznania, badania i →eksploatacji wód na mapie
 • Co znaczy Woda homeotermalna; woda izotermalna Encyklopedia Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD gdzie leży
 • Co znaczy Woda krystalizacyjna Jak działa Woda krystalizacyjna Woda występująca w minerałach, w sieci krystalizacyjnej w formie cząsteczek H2O. Może być uwalniania pod wpływem współrzędne
 • Co znaczy Woda zawieszona Czy, jest Woda zawieszona Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo jak daleko
 • Co znaczy Wskaźnik opadów atmosferycznych Pojęcie Parametr opadów atmosferycznych Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie geo
 • Co znaczy Woda złożowa Wyjaśnienie Woda złożowa Woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie mapa
 • Co znaczy Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody Opis Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia gdzie jest
 • Co znaczy Wodonośność Informacje Wodonośność Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej lokalizacja
 • Co znaczy Właściwości hydrogeologiczne skał Co to jest Właściwości hydrogeologiczne skał W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z położenie
 • Co znaczy współczynnik równoziarnistości Definicja współczynnik równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik geografia
 • Co znaczy Węgiel ogólny Co znaczy Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego na mapie
 • Co znaczy Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna Słownik Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna Jeden z rodzajów wód użytkowych (→ woda użytkowa), woda nadająca się do celów konsumpcyjnych: do gdzie leży
 • Co znaczy Wody podpowierzchniowe; wody podziemne Znaczenie Wody podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody współrzędne
 • Co znaczy Woda stropowa Czym jest Woda stropowa Woda podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły jak daleko
 • Co znaczy Właściwości fizyczne (wód) Co oznacza Właściwości fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa geo
 • Co znaczy Wskaźniki hydrochemiczne Krzyżówka Wskaźniki hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o mapa
 • Co znaczy wysięk Najlepszy wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → gdzie jest
 • Co znaczy Wody podziemne; woda podziemna Przykłady Wody podziemne; woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów lokalizacja
 • Co znaczy woda mineralna Encyklopedia woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do położenie
 • Co znaczy Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych Jak działa Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej geografia
 • Co znaczy Wody wsiąkowe Czy, jest Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja na mapie
 • Co znaczy Wyciągi wodne Pojęcie Wyciągi wodne Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w gdzie leży
 • Co znaczy Wody podziemne swobodne; wody gruntowe Wyjaśnienie Wody podziemne swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu współrzędne
 • Co znaczy Wody podziemne naporowe Opis Wody podziemne naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo jak daleko
 • Co znaczy Woda hipertermalna Informacje Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD geo
 • Co znaczy Warunki hydrogeologiczne złoża Co to jest Warunki hydrogeologiczne złoża Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h mapa
 • Co znaczy Wskaźniki zawodnienia kopalni Definicja Wskaźniki zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest gdzie jest
 • Co znaczy Właściwości chemiczne (wód) Co znaczy Właściwości chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → lokalizacja
 • Co znaczy Współczynnik dyspersji D Słownik Współczynnik dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy położenie
 • Co znaczy Wznios kapilarny Znaczenie Wznios kapilarny Zdarzenie podnoszenia się wody podziemnej ponad jej zwierciadłem w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia geografia
 • Co znaczy Wody krasowe Czym jest Wody krasowe Wody podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w na mapie
 • Co znaczy Wartość pH Co oznacza Wartość pH Umowny sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa gdzie leży
 • Co znaczy wskaźnik równomierności uziarnienia Krzyżówka parametr równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik współrzędne
 • Co znaczy Wskaźnik porowatości e Najlepszy Parametr porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego jak daleko
 • Co znaczy Współczynniki farmakodynamiczne Przykłady Współczynniki farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do geo
 • Co znaczy Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Encyklopedia Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie mapa
 • Co znaczy Woda hiperosmotyczna; woda hipertoniczna Jak działa Woda hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie gdzie jest
 • Co znaczy Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Czy, jest Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej lokalizacja
 • Co znaczy Współczynnik regresji źródła α Pojęcie Współczynnik regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w położenie
 • Co znaczy Wilgotność gleby; uwilgocenie Wyjaśnienie Wilgotność gleby; uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej geografia
 • Co znaczy Wydajność studni Q Opis Wydajność studni Q Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji na mapie
 • Co znaczy Woda siarczkowa Informacje Woda siarczkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie gdzie leży
 • Co znaczy Warstwa wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Co to jest Warstwa wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Forma skał warstwowanych (przeważnie osadowych) praktycznie nieprzepuszczających współrzędne
 • Co znaczy Wody prywatne Definicja Wody prywatne W.p. mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i jak daleko
 • Co znaczy Woda słona Co znaczy Woda słona Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale nieprzekraczającej 35 g/dm3, której dominującymi składnikami geo
 • Co znaczy Wytrącanie; strącanie, wypadanie Słownik Wytrącanie; strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na mapa
 • Co znaczy Wiek wody podziemnej; czas pobytu Znaczenie Wiek wody podziemnej; czas pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia gdzie jest
 • Co znaczy Wody podziemne przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Czym jest Wody podziemne przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Wody podziemne powiązane z utworami aluwialnymi. → Odpływ podziemny, aluwialny lokalizacja
 • Co znaczy Woda zwązana Co oznacza Woda zwązana Woda utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości położenie
 • Co znaczy Wody naturalne Krzyżówka Wody naturalne Wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład, ani stan nie został zmieniony działalnością człowieka geografia
 • Co znaczy Wskaźnik zmienności źródła R Najlepszy Parametr zmienności źródła R Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej na mapie
 • Co znaczy Wyrobisko odwadniające Przykłady Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do gdzie leży
 • Co znaczy Wydajność potencjalna studni Encyklopedia Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK współrzędne
 • Co znaczy Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Jak działa Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze jak daleko
 • Co znaczy Wypływ krasowy Czy, jest Wypływ krasowy W.k. powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie geo
 • Co znaczy Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe Pojęcie Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych mapa
 • Co znaczy Woda chłodząca; woda chłodnicza Wyjaśnienie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM gdzie jest
 • Co znaczy Wskaźnik pojemności źródła P Opis Parametr pojemności źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się lokalizacja
 • Co znaczy woda twarda Informacje woda twarda Woda o znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce położenie
 • Co znaczy Wysokość hydrauliczna H; napór Co to jest Wysokość hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom geografia
 • Co znaczy Woda bromkowa Definicja Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD na mapie
 • Co znaczy Woda wolna; woda grawitacyjna Co znaczy Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód gdzie leży
 • Co znaczy Woda siarczanowa Słownik Woda siarczanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy współrzędne
 • Co znaczy Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji Znaczenie Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest jak daleko
 • Co znaczy Wody publiczne Czym jest Wody publiczne Wody stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody geo
 • Co znaczy Wody powierzchniowe Co oznacza Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne mapa
 • Co znaczy Warunki hydrodynamiczne Krzyżówka Warunki hydrodynamiczne Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód gdzie jest
 • Co znaczy Wody przypowierzchniowe Najlepszy Wody przypowierzchniowe Wody strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód podziemnych, zwane także ogólnie zawieszonymi: wody lokalizacja
 • Co znaczy Węzeł siatki Przykłady Węzeł siatki W → metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru położenie
 • Co znaczy Wody epigenetyczne Encyklopedia Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR geografia
 • Co znaczy Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Jak działa Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach na mapie
 • Co znaczy Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw Czy, jest Parametr nasycenia skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody gdzie leży
 • Co znaczy Wymogi jakościowe dla wód podziemnych Pojęcie Obowiązki jakościowe dla wód podziemnych Zestaw regulaminów obowiązujących w danym państwie, określających dopuszczalne wartości fizycznych współrzędne
 • Co znaczy Woda kompakcyjna Wyjaśnienie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów jak daleko
 • Co znaczy Woda arsenowa Opis Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu geo
 • Co znaczy Woda hipotermalna Informacje Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD mapa
 • Co znaczy Woda martwa Co to jest Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → gdzie jest
 • Co znaczy Woda wodorowęglanowa Definicja Woda wodorowęglanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu wodorowęglanowego.W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta lokalizacja
 • Co znaczy Wody magmowe Co znaczy Wody magmowe Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo położenie
 • Co znaczy Woda radoczynna Słownik Woda radoczynna → Woda lecznicza, swoista, gdzie natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (raczej Rn) i/albo geografia
 • Co znaczy Woda podścielająca (naft.) Znaczenie Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały na mapie
 • Co znaczy Woda swoista; woda specyficzna Czym jest Woda swoista; woda specyficzna → Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników gdzie leży
 • Co znaczy Węgiel ogólny nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Co oznacza Węgiel ogólny nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Parametr zanieczyszczenia wody określany jako całość węgla zawartego w substancjach współrzędne
 • Co znaczy Wody metamorficzne Krzyżówka Wody metamorficzne Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się jak daleko
 • Co znaczy Wody porowe Najlepszy Wody porowe Wody podziemne występujące w porach utworów luźnych i litych. → Systematyka wód podziemnych, → Porowatość.[TB i DM geo
 • Co znaczy Woda do nawodnień Przykłady Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM mapa
 • Co znaczy Wody szczelinowe Encyklopedia Wody szczelinowe Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy gdzie jest
 • Co znaczy Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska Jak działa Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez lokalizacja
 • Co znaczy Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Czy, jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej położenie
 • Co znaczy Współczynnik szczelinowatości d Pojęcie Współczynnik szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – geografia
 • Co znaczy Woda żelazista Wyjaśnienie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD na mapie
 • Co znaczy Wody stagnujące Opis Wody stagnujące Wody pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki. Zazwyczaj w.s. są pozbawione tlenu, a na ich chemizm ważny gdzie leży
 • Co znaczy Woda krzemowa Informacje Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD współrzędne
 • Co znaczy Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA Co to jest Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie jak daleko
 • Co znaczy Woda nadzłożowa Definicja Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża geo
 • Co znaczy Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Co znaczy Współczynniki hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch mapa
 • Co znaczy Woda hipoosmotyczna; woda hipotoniczna Słownik Woda hipoosmotyczna; woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a gdzie jest
 • Co znaczy Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH Znaczenie Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość lokalizacja
 • Co znaczy Woda borowa Czym jest Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD położenie
 • Co znaczy Woda uzdatniona Co oznacza Woda uzdatniona Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych geografia
 • Co znaczy warstwa wodonośna Krzyżówka warstwa wodonośna 1. W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami na mapie
 • Co znaczy Wody podziemne (w węższym znaczeniu) Najlepszy Wody podziemne (w węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód gdzie leży
 • Co znaczy Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania Przykłady Parametr infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ współrzędne
 • Co znaczy Wrażliwość zbiorników wód podziemnych Encyklopedia Wrażliwość zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy jak daleko
 • Co znaczy Współczynnik wzbogacenia izotopowego Jak działa Współczynnik wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany geo
 • Co znaczy Wskaźnik nasycenia roztworu SI Czy, jest Parametr nasycenia roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się mapa
 • Co znaczy Współczynnik filtracji pionowej kz Pojęcie Współczynnik filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące gdzie jest
 • Co znaczy Współczynnik odpływu podziemnego Wyjaśnienie Współczynnik odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na lokalizacja
 • Co znaczy Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź. Opis Wydajność źródła; koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z położenie
 • Co znaczy Współczynnik porowatości n Informacje Współczynnik porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej geografia
 • Co znaczy woda głębinowa Co to jest woda głębinowa Woda podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma na mapie
 • Co znaczy Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia Definicja Parametr krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności gdzie leży
 • Co znaczy Współczynnik adsorpcji sodu WAS Co znaczy Współczynnik adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne współrzędne
 • Co znaczy Współczynnik aktywności γ Słownik Współczynnik aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a jak daleko

Słownik badania i analiza

Definicja CO ZNACZY Współczynnik Aktywności Γ, Współczynnik Adsorpcji Sodu Was, Wskaźnik Krenologiczny; W. Gęstości Źródeł, W. Uźródlenia, Woda Głębinowa, Współczynnik Porowatości znaczenie.

Co to jest Co oznacza Współczynnik Aktywności Γ, Współczynnik Adsorpcji Sodu Was wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.