wyciągi wodne węgiel ogólny co to jest
Warunki korzystania z wód dorzecza co znaczy Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie krzyżówka Woda.

Badania i analizy na W

 • Co znaczy Wyciągi wodne Ranking Wyciągi wodne Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w gdzie jest.
 • Krzyżówka Węgiel ogólny Co lepsze Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego lokalizacja.
 • Co to jest Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych Czy warto Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej położenie.
 • Słownik Woda błonkowata; woda adhezyjna Opinie forum Woda błonkowata; woda adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną geografia.
 • Czym jest wysięk Najlepszy wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → na mapie.
 • Co oznacza Współczynnik dyfuzji molekularnej DM Porównaj Współczynnik dyfuzji molekularnej DM Składowa tensora dyfuzji D w równaniu dyfuzji molekularnej (prawo Ficka), zależna od właściwości gdzie leży.
 • Tłumaczenie woda glebowa Wyniki woda glebowa Woda podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy współrzędne.
 • Przykłady Woda przegrzana Zastosowanie Woda przegrzana Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego jak daleko.
 • Definicja Warunek brzegowy III rodzaju Ranking Warunek brzegowy III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to geo.
 • Encyklopedia Woda siarczanowa Co lepsze Woda siarczanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy mapa.
 • Jak działa Warunki aerobowe Czy warto Warunki aerobowe Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie gdzie jest.
 • Czy jest Woda hybrydalna; woda poligenetyczna Opinie forum Woda hybrydalna; woda poligenetyczna Mieszanina wód podziemnych różnego pochodzenia. → Geneza wód podziemnych.[JD lokalizacja.
 • Pojęcie Woda wodorowęglanowa Najlepszy Woda wodorowęglanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu wodorowęglanowego.W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta położenie.
 • Wyjaśnienie Współczynnik nierównomierności uziarnienia U Porównaj Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik geografia.
 • Opis Woda infiltracyjna Wyniki Woda infiltracyjna Woda podziemna powstała wskutek → infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych do ośrodka skalnego. → Geneza wód na mapie.
 • Informacje Woda żelazista Zastosowanie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD gdzie leży.
 • Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Ranking Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM współrzędne.
 • Co znaczy Woda spągowa Co lepsze Woda spągowa Woda podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → jak daleko.
 • Krzyżówka Wywierzysko Czy warto Wywierzysko Wydajne źródło krasowe stałe albo okresowe wyprowadzające na powierzchnię ziemi wody podziemne raczej na drodze głębokiej i geo.
 • Co to jest Woda słodka; woda zwykła Opinie forum Woda słodka; woda zwyczajna Woda podziemna o mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się także wody mapa.
 • Słownik Współczynnik odpływu podziemnego Najlepszy Współczynnik odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na gdzie jest.
 • Czym jest Woda resztkowa Porównaj Woda resztkowa 1. Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się lokalizacja.
 • Co oznacza Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Wyniki Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej położenie.
 • Tłumaczenie Woda arsenowa Zastosowanie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu geografia.
 • Przykłady Woda niskozmineralizowana Ranking Woda niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych na mapie.
 • Definicja Woda ługująca; woda wyługowywująca Co lepsze Woda ługująca; woda wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład gdzie leży.
 • Encyklopedia Woda zgazowana Czy warto Woda zgazowana Woda zawierająca znaczącą liczba nierozpuszczonego gazu w formie pęcherzyków. Odpowiednikiem w.z. jest → szczawa.[JD współrzędne.
 • Jak działa Woda krystalizacyjna Opinie forum Woda krystalizacyjna Woda występująca w minerałach, w sieci krystalizacyjnej w formie cząsteczek H2O. Może być uwalniania pod wpływem jak daleko.
 • Czy jest Woda jodkowa Najlepszy Woda jodkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu jodkowego (J–).[JD geo.
 • Pojęcie Woda okalająca (naft.) Porównaj Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR mapa.
 • Wyjaśnienie Woda śródzłożowa Wyniki Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda gdzie jest.
 • Opis Warunki hydrogeochemiczne Zastosowanie Warunki hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej lokalizacja.
 • Informacje Wody szczelinowe Ranking Wody szczelinowe Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy położenie.
 • Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Co lepsze Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o geografia.
 • Co znaczy Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego Czy warto Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy na mapie.
 • Krzyżówka woda twarda Opinie forum woda twarda Woda o znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce gdzie leży.
 • Co to jest Woda przemysłowa Najlepszy Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy współrzędne.
 • Słownik Współczynnik adsorpcji sodu WAS Porównaj Współczynnik adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne jak daleko.
 • Czym jest Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych Wyniki Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ geo.
 • Co oznacza Woda kompakcyjna Zastosowanie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów mapa.
 • Tłumaczenie Woda nadzłożowa Ranking Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża gdzie jest.
 • Przykłady Wskaźnik opadów atmosferycznych Co lepsze Parametr opadów atmosferycznych Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie lokalizacja.
 • Definicja Wody powierzchniowe Czy warto Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne położenie.
 • Encyklopedia woda Opinie forum woda Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g geografia.
 • Jak działa Właściwości organoleptyczne (wód) Najlepszy Właściwości organoleptyczne (wód) Właściwości wód rozpoznawane bezpośrednio dzięki zmysłów: smaku, wzroku, powonienia. W.o. to w pierwszej na mapie.
 • Czy jest Woda surowa; woda nieuzdatniona Porównaj Woda surowa; woda nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z gdzie leży.
 • Pojęcie Wody kopalniane Wyniki Wody kopalniane Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczych z drenowanego współrzędne.
 • Wyjaśnienie Woda hiperosmotyczna; woda hipertoniczna Zastosowanie Woda hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie jak daleko.
 • Opis Właściwości chemiczne (wód) Ranking Właściwości chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → geo.
 • Informacje Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Co lepsze Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów mapa.
 • Znaczenie Woda podzłożowa Czy warto Woda podzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → gdzie jest.
 • Co znaczy Współczynnik filtracji pionowej kz Opinie forum Współczynnik filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące lokalizacja.
 • Krzyżówka Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe Najlepszy Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych położenie.
 • Co to jest Woda chlorkowa Porównaj Woda chlorkowa Woda z dominacją → jonu chlorkowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70 geografia.
 • Słownik warstwa wodonośna Wyniki warstwa wodonośna 1. W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami na mapie.
 • Czym jest Wody podziemne naporowe Zastosowanie Wody podziemne naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo gdzie leży.
 • Co oznacza Wody naturalne Ranking Wody naturalne Wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład, ani stan nie został zmieniony działalnością człowieka współrzędne.
 • Tłumaczenie Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Co lepsze Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie jak daleko.
 • Przykłady Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna Czy warto Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna Jeden z rodzajów wód użytkowych (→ woda użytkowa), woda nadająca się do celów konsumpcyjnych: do geo.
 • Definicja Waloryzacja zbiorników wód podziemnych Opinie forum Waloryzacja zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie mapa.
 • Encyklopedia Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Najlepszy Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej gdzie jest.
 • Jak działa Współczynnik dyspersji D Porównaj Współczynnik dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy lokalizacja.
 • Czy jest Warunki początkowe Wyniki Warunki początkowe Poprzez w.p. symulacji rozumie się rozkład wartości wysokości hydraulicznej we wnętrzu obszaru i zespół warunków położenie.
 • Pojęcie Wody epigenetyczne Zastosowanie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR geografia.
 • Wyjaśnienie Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Ranking Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM na mapie.
 • Opis Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji Co lepsze Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest gdzie leży.
 • Informacje Wody podpowierzchniowe; wody podziemne Czy warto Wody podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody współrzędne.
 • Znaczenie Wodochłonność higroskopijna Opinie forum Wodochłonność higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej jak daleko.
 • Co znaczy Wody wsiąkowe Najlepszy Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja geo.
 • Krzyżówka Woda zasolona Porównaj Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3 mapa.
 • Co to jest Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody Wyniki Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia gdzie jest.
 • Słownik Właściwości fizyczne (wód) Zastosowanie Właściwości fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa lokalizacja.
 • Czym jest Wymiana jonowa Ranking Zamiana jonowa Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów położenie.
 • Co oznacza Wody podziemne swobodne; wody gruntowe Co lepsze Wody podziemne swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu geografia.
 • Tłumaczenie Wyciek (wody podziemnej) Czy warto Wyciek (wody podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo na mapie.
 • Przykłady Wody reliktowe sedymentacyjne Opinie forum Wody reliktowe sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich gdzie leży.
 • Definicja Wody stagnujące Najlepszy Wody stagnujące Wody pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki. Zazwyczaj w.s. są pozbawione tlenu, a na ich chemizm ważny współrzędne.
 • Encyklopedia Współczynnik aktywności γ Porównaj Współczynnik aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a jak daleko.
 • Jak działa Warstwa wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Wyniki Warstwa wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Forma skał warstwowanych (przeważnie osadowych) praktycznie nieprzepuszczających geo.
 • Czy jest Wydajność studni Q Zastosowanie Wydajność studni Q Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji mapa.
 • Pojęcie Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź. Ranking Wydajność źródła; koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z gdzie jest.
 • Wyjaśnienie Wskaźnik pojemności źródła P Co lepsze Parametr pojemności źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się lokalizacja.
 • Opis Wydajność potencjalna studni Czy warto Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK położenie.
 • Informacje Wartość pH Opinie forum Wartość pH Umowny sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa geografia.
 • Znaczenie wskaźnik równomierności uziarnienia Najlepszy parametr równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik na mapie.
 • Co znaczy Woda uzdatniona Porównaj Woda uzdatniona Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych gdzie leży.
 • Krzyżówka Wrażliwość zbiorników wód podziemnych Wyniki Wrażliwość zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy współrzędne.
 • Co to jest Węzeł siatki Zastosowanie Węzeł siatki W → metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru jak daleko.
 • Słownik Woda krzemowa Ranking Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD geo.
 • Czym jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Co lepsze Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu mapa.
 • Co oznacza Woda zmineralizowana Czy warto Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda gdzie jest.
 • Tłumaczenie Wody podziemne przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Opinie forum Wody podziemne przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Wody podziemne powiązane z utworami aluwialnymi. → Odpływ podziemny, aluwialny lokalizacja.
 • Przykłady Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy Najlepszy Współczynnik jonowy; relacja jonowy, parametr jonowy Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br położenie.
 • Definicja Wodór H Porównaj Wodór H Pierwiastek gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje geografia.
 • Encyklopedia Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH Wyniki Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość na mapie.
 • Jak działa Wiercenie hydrogeologiczne Zastosowanie Wiercenie hydrogeologiczne 1. Wykonywanie otworów hydrogeologicznych, wykorzystywanych do rozpoznania, badania i →eksploatacji wód gdzie leży.
 • Czy jest Współczynnik odsączalności μ Ranking Współczynnik odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody współrzędne.
 • Pojęcie Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Co lepsze Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach jak daleko.
 • Wyjaśnienie Wytrącanie; strącanie, wypadanie Czy warto Wytrącanie; strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na geo.
 • Opis Współczynnik porowatości n Opinie forum Współczynnik porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej mapa.
 • Informacje Wskaźnik zmienności źródła R Najlepszy Parametr zmienności źródła R Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej gdzie jest.
 • Znaczenie Wodochłonność molekularna Porównaj Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM lokalizacja.
 • Co znaczy Woda siarczkowa Wyniki Woda siarczkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie położenie.
 • Krzyżówka Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Zastosowanie Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników geografia.
 • Co to jest Wznios kapilarny Ranking Wznios kapilarny Zdarzenie podnoszenia się wody podziemnej ponad jej zwierciadłem w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia na mapie.
 • Słownik Woda radoczynna Co lepsze Woda radoczynna → Woda lecznicza, swoista, gdzie natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (raczej Rn) i/albo gdzie leży.
 • Czym jest Właściwości hydrogeologiczne liczbowe Czy warto Właściwości hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o współrzędne.
 • Co oznacza Warunki utleniające Opinie forum Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość jak daleko.
 • Tłumaczenie Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA Najlepszy Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie geo.
 • Przykłady Woda kapilarna Porównaj Woda kapilarna Woda występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i mapa.
 • Definicja Wody syngenetyczne; wody synsedymentacyjne Wyniki Wody syngenetyczne; wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji gdzie jest.
 • Encyklopedia Woda kwasowęglowa Zastosowanie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD lokalizacja.
 • Jak działa Woda higroskopijna Ranking Woda higroskopijna Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary położenie.
 • Czy jest Woda wolna; woda grawitacyjna Co lepsze Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód geografia.
 • Pojęcie Woda kondensacyjna Czy warto Woda kondensacyjna Woda podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek kondensacji (cząsteczkowej i termicznej) pary wodnej na mapie.
 • Wyjaśnienie Woda ultrasłodka Opinie forum Woda ultrasłodka Woda podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji gdzie leży.
 • Opis współczynnik różnoziarnistości Najlepszy współczynnik różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik współrzędne.
 • Informacje Węgiel ogólny nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Porównaj Węgiel ogólny nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Parametr zanieczyszczenia wody określany jako całość węgla zawartego w substancjach jak daleko.
 • Znaczenie Wsiąkanie Wyniki Wsiąkanie Pierwsza etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate geo.
 • Co znaczy Woda słonawa; woda średniozmineralizowana Zastosowanie Woda słonawa; woda średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3 mapa.
 • Krzyżówka Warunek podobieństwa modelu Ranking Warunek podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów gdzie jest.
 • Co to jest Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Co lepsze Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze lokalizacja.
 • Słownik Warunki utleniająco-redukcyjne Czy warto Warunki utleniająco-redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → położenie.
 • Czym jest Woda fluorkowa Opinie forum Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD geografia.
 • Co oznacza Wody termalne Najlepszy Wody termalne 1. Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne na mapie.
 • Tłumaczenie Woda deszczowa Porównaj Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM gdzie leży.
 • Przykłady Wody publiczne Wyniki Wody publiczne Wody stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody współrzędne.
 • Definicja Wody juwenilne; wody dziewicze Zastosowanie Wody juwenilne; wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim jak daleko.
 • Encyklopedia Wodochłonność W Ranking Wodochłonność W Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej geo.
 • Jak działa Woda hipoosmotyczna; woda hipotoniczna Co lepsze Woda hipoosmotyczna; woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a mapa.
 • Czy jest Wskaźnik przewodności Czy warto Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM gdzie jest.
 • Pojęcie Woda słona Opinie forum Woda słona Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale nieprzekraczającej 35 g/dm3, której dominującymi składnikami lokalizacja.
 • Wyjaśnienie Wskaźniki zawodnienia kopalni Najlepszy Wskaźniki zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest położenie.
 • Opis Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych Porównaj Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana geografia.
 • Informacje Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wyniki Współczynniki hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch na mapie.
 • Znaczenie Wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody) Zastosowanie Parametr jakości (przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości gdzie leży.
 • Co znaczy Wyrobisko odwadniające Ranking Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do współrzędne.
 • Krzyżówka Wody porowe Co lepsze Wody porowe Wody podziemne występujące w porach utworów luźnych i litych. → Systematyka wód podziemnych, → Porowatość.[TB i DM jak daleko.
 • Co to jest woda głębinowa Czy warto woda głębinowa Woda podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma geo.
 • Słownik Woda hipotermalna Opinie forum Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD mapa.
 • Czym jest Wodonośność Najlepszy Wodonośność Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej gdzie jest.
 • Co oznacza Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Porównaj Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i środowisko ich występowania lokalizacja.
 • Tłumaczenie Woda izoosmotyczna; woda izotoniczna Wyniki Woda izoosmotyczna; woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie położenie.
 • Przykłady Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie Zastosowanie Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie geografia.
 • Definicja Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania Ranking Parametr infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ na mapie.
 • Encyklopedia Woda hipertermalna Co lepsze Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD gdzie leży.
 • Jak działa Warunek brzegowy wewnętrzny Czy warto Warunek brzegowy wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód współrzędne.
 • Czy jest Woda witriolowa Opinie forum Woda witriolowa → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH (pomiędzy 1 a 2).[JD jak daleko.
 • Pojęcie woda miękka Najlepszy woda miękka Woda o małym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje geo.
 • Wyjaśnienie Współczynniki farmakodynamiczne Porównaj Współczynniki farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do mapa.
 • Opis Wody silnie zasadowe Wyniki Wody silnie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z gdzie jest.
 • Informacje Współczynnik szczelinowatości d Zastosowanie Współczynnik szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – lokalizacja.
 • Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Ranking Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej położenie.
 • Co znaczy Woda lecznicza Co lepsze Woda lecznicza → Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań geografia.
 • Krzyżówka woda mineralna Czy warto woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do na mapie.
 • Co to jest węglany Opinie forum węglany 1. Ogólna nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów gdzie leży.
 • Słownik Woda swoista; woda specyficzna Najlepszy Woda swoista; woda specyficzna → Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników współrzędne.
 • Czym jest Woda homeotermalna; woda izotermalna Porównaj Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD jak daleko.
 • Co oznacza Wskaźnik porowatości e Wyniki Parametr porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego geo.
 • Tłumaczenie Wody krasowe Zastosowanie Wody krasowe Wody podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w mapa.
 • Przykłady Wody prywatne Ranking Wody prywatne W.p. mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i gdzie jest.
 • Definicja Warunki brzegowe Co lepsze Warunki brzegowe Zespół warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych na brzegu obszaru (w.b. zewnętrzne) dla uzyskania lokalizacja.
 • Encyklopedia Wypływ krasowy Czy warto Wypływ krasowy W.k. powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie położenie.
 • Jak działa Woda glauberska Opinie forum Woda glauberska → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po geografia.
 • Czy jest Woda złożowa Najlepszy Woda złożowa Woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie na mapie.
 • Pojęcie Woda martwa Porównaj Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → gdzie leży.
 • Wyjaśnienie Wody podziemne; woda podziemna Wyniki Wody podziemne; woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów współrzędne.
 • Opis Wody przypowierzchniowe Zastosowanie Wody przypowierzchniowe Wody strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód podziemnych, zwane także ogólnie zawieszonymi: wody jak daleko.
 • Informacje Wysokość opadu; warstwa opadu Ranking Wysokość opadu; warstwa opadu Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody geo.
 • Znaczenie Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia Co lepsze Parametr krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności mapa.
 • Co znaczy Wody metamorficzne Czy warto Wody metamorficzne Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się gdzie jest.
 • Krzyżówka Współczynnik frakcjonowania izotopowego α Opinie forum Współczynnik frakcjonowania izotopowego α Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie lokalizacja.
 • Co to jest Wydatek jednostkowy studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Najlepszy Koszt jednostkowy studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Koszt studni przeliczony na 1 m → depresji. Ustala się go ze wzoru położenie.
 • Słownik Wody magmowe Porównaj Wody magmowe Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo geografia.
 • Czym jest Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw Wyniki Parametr nasycenia skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody na mapie.
 • Co oznacza Woda do nawodnień Zastosowanie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM gdzie leży.
 • Tłumaczenie Współczynnik wzbogacenia izotopowego Ranking Współczynnik wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany współrzędne.
 • Przykłady Woda przechłodzona Co lepsze Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD jak daleko.
 • Definicja Wymogi jakościowe dla wód podziemnych Czy warto Obowiązki jakościowe dla wód podziemnych Zestaw regulaminów obowiązujących w danym państwie, określających dopuszczalne wartości fizycznych geo.
 • Encyklopedia Warunki hydrodynamiczne Opinie forum Warunki hydrodynamiczne Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód mapa.
 • Jak działa Warunki anaerobowe Najlepszy Warunki anaerobowe Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki o bardzo ograniczonym stężeniu albo braku gdzie jest.
 • Czy jest Wilgotność gleby; uwilgocenie Porównaj Wilgotność gleby; uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej lokalizacja.
 • Pojęcie Wtłaczanie wody do górotworu Wyniki Wtłaczanie wody do górotworu Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych położenie.
 • Wyjaśnienie Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Zastosowanie Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → geografia.
 • Opis Warunki hydrogeologiczne złoża Ranking Warunki hydrogeologiczne złoża Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h na mapie.
 • Informacje Woda stropowa Co lepsze Woda stropowa Woda podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły gdzie leży.
 • Znaczenie współczynnik równoziarnistości Czy warto współczynnik równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik współrzędne.
 • Co znaczy Woda służąca do zaopatrzenia (ludności) Opinie forum Woda wykorzystywana do zaopatrzenia (ludności) Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej jak daleko.
 • Krzyżówka Wskaźniki hydrochemiczne Najlepszy Wskaźniki hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o geo.
 • Co to jest Wysokość hydrauliczna H; napór Porównaj Wysokość hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom mapa.
 • Słownik Wody podziemne (w węższym znaczeniu) Wyniki Wody podziemne (w węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód gdzie jest.
 • Czym jest Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska Zastosowanie Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez lokalizacja.
 • Co oznacza Wodochłonność kapilarna Ranking Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność położenie.
 • Tłumaczenie Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Co lepsze Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego geografia.
 • Przykłady Woda borowa Czy warto Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD na mapie.
 • Definicja Wahania zwierciadła wód podziemnych Opinie forum Wahania zwierciadła wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i gdzie leży.
 • Encyklopedia Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Najlepszy Parametr zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki współrzędne.
 • Jak działa Właściwości hydrogeologiczne skał Porównaj Właściwości hydrogeologiczne skał W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z jak daleko.
 • Czy jest Woda bromkowa Wyniki Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD geo.
 • Pojęcie Wskaźnik nasycenia roztworu SI Zastosowanie Parametr nasycenia roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się mapa.
 • Wyjaśnienie Woda zawieszona Ranking Woda zawieszona Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo gdzie jest.
 • Opis Współczynnik regresji źródła α Co lepsze Współczynnik regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w lokalizacja.
 • Informacje Warunki redukcyjne Czy warto Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość położenie.
 • Znaczenie Wiek wody podziemnej; czas pobytu Opinie forum Wiek wody podziemnej; czas pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia geografia.
 • Co znaczy Woda zwązana Najlepszy Woda zwązana Woda utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości na mapie.
 • Krzyżówka Woda podścielająca (naft.) Porównaj Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały gdzie leży.
 • Co to jest Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie Wyniki Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji współrzędne.
 • Słownik Warunki korzystania z wód dorzecza Zastosowanie Warunki korzystania z wód dorzecza Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody jak daleko.

Słownik badania i analiza

Definicja Warunki korzystania z wód dorzecza co znaczy Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie krzyżówka Woda podścielająca (naft.) co to jest Woda zwązana słownik Wiek. znaczenie.

Co to jest Wyciągi wodne co znaczy Węgiel ogólny krzyżówka Wskaźniki wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.