Ocena występowania wtórnych co to jest
Co to jest, że Ocena występowania wtórnych nowotworów złośliwych w grupie pacjentów z chłoniakiem.

Czy przydatne?

Definicja Ocena występowania wtórnych nowotworów złośliwych w grupie pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym w słowniku

Co to jest: Współczesne sposoby leczenia oparte na chemioterapii, radioterapii, przeciwciałach monoklonalnych i przeszczepach komórek macierzystych przedłużają życie pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym. Dłuższy czas życia niesie jednak za sobą większe ryzyko rozwoju późnych objawów ubocznych, zwłaszcza wtórnych nowotworów złośliwych, które mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach od leczenia dolegliwości podstawowej.

Celem tej meta-analizy* była ocena występowania wtórnych nowotworów złośliwych w ekipie pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym (non-Hodgkin lymphoma) w momencie po leczeniu dolegliwości podstawowej i ocena związku rozwoju tych nowotworów z poszczególnymi sposobami leczenia. Spośród powyżej 1500 cytowań w bazach Medline i EMBASE kryteria włączenia do badania spełniły 23 prace. Wyniki meta-analizy wykazały, iż ryzyko względne (RR) rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych u chorych z chłoniakiem nieziarniczym w momencie następującym po terapii wynosiło 1.88 dla wszystkich rodzajów nowotworów i 1.32 dla nowotworów litych. Rezultat ten wskazuje, iż pacjenci leczeni na skutek chłoniaka nieziarniczego mają większe szanse na postęp wtórnych nowotworów złośliwych.wśród wtórnych nowotworów układu krwiotwórczego dominowały: białaczka nielimfoblastyczna (RR - 11.1), chłoniak Hodgkina (RR - 7.00) i szpiczak mnogi (RR - 1.74), w trakcie gdy ..wśród nowotworów litych odnotowano nowotwory tarczycy (RR - 3.55), kości (RR - 3.49), ślinianki (RR - 2.11), mózgu (RR - 1.84) i pęcherza moczowego (RR - 1.42).Mając na uwadze sposoby leczenia chłoniaków nieziarniczych, zaobserwowano, iż sama radioterapia nie wiązała się z większym ryzykiem rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych, w trakcie gdy chemioterapia i leczenie złożone to ryzyko zwiększały. Szczególnie niekorzystny wpływ zaobserwowano przy wykorzystaniu leków alkilujących, z kolei podawanie cyklofosfamidu, adriamycyny, vinkrystyny i prednizonu - leków powszechnie stosowanego schematu CHOP - wiązało się ze wzrostem szansy, aczkolwiek nieistotnym statystycznie. z kolei na podstawie analizy regresji stwierdzono pozytywną zależność pomiędzy postępem wtórnych nowotworów a napromienianiem całego ciała. Co ciekawe, nowotwory lite częściej występowały u pacjentów młodszych.Zdaniem autorów systemy wywoływania wtórnych nowotworów złośliwych są bardzo zróżnicowane: na przykład rak pęcherza moczowego i ostra białaczka nielimfatyczna mogą być wywołane uszkodzeniem DNA komórek poprzez leki alkilujące, prowadząc do ich nowotworowej transformacji. Najprawdopodobniej ta wtórna mutageneza uwarunkowana jest podatnością genetyczną i oddziaływaniem czynników środowiskowych. Wyniki tego badania sugerują, iż dalsza opieka nad pacjentami z chłoniakiem nieziarniczym powinna uwzględniać sposobność rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych. * Risk for second malignancies in non-Hodgkin's lymphoma survivors: a meta-analysis. Ann Oncol. 2011 Aug;22(8):1845-58Opracował: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński

Czym jest Ocena występowania wtórnych znaczenie w Słownik medycyny O .