Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest
Co to jest Chmura zanieczyszczeń; obłok. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko.

Czy przydatne?

Co to jest Obłok Zanieczyszczeń Chmura

Definicja CHMURA ZANIECZYSZCZEŃ; OBŁOK: Chmura zanieczyszczeń; obłok
Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW]Ryc. 14. Chmury zanieczyszczeń wód podziemnych po ok. 640 dniach migracji w funkcji odległości od ogniska zanieczyszczeń (wg Roberts i in., 1986) Chmury tetrachloroetenu (PCE) i czterochlorku węgla (CTET) są opóźnione w porównaniu do chlorków (Cl) w konsekwencji sorpcji (por. → współczynnik opóźnienia); izolinie stężenia PCE i CTET wzrastają co 0,1 g/dm3, począwszy od zewnętrznej (0,1 g/dm3). Izolinie Cl wzrastają co 5 mg/dm3 od zewnętrznej (10 mg/dm3).

Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym chmura zanieczyszczeń; obłok.

Czym jest Chmura zanieczyszczeń; obłok znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: