hydrogeologia co to jest
Co to jest hydrogeologia. Wyjaśnienie wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA: hydrogeologia
Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Gdyż występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle powiązane i zależne od środowiska geologicznego, h. jest traktowana jako jedna z dziedzin geologii, a część metod badawczych jest wspólnych z geologią. H. zajmuje się badaniem zjawisk i mechanizmów związanych z krążeniem wód podziemnych w środowisku skalnym, badaniem oddziaływania skał na wodę i wody na skały, związków z wodami powierzchniowymi, wpływu różnych czynników na kształtowanie się → zasobów wód podziemnych. W ostatnich latach, przez wzgląd na rozpowszechniającym się skażeniem wód powierzchniowych ogromnie wzrosła rola wód podziemnych jako podstawowego surowca warunkującego postęp gospodarczy. Spowodowało to przyrost zainteresowania tymi wodami, a równocześnie postęp problematyki badawczej związanej z → ochroną wód podziemnych. W skład h. wchodzą takie jej działy, jak → hydrogeochemia, dynamika wód podziemnych, → h. regionalna. Odrębny kierunek stanowi h. służąca. Zajmuje się ona metodyką poszukiwań wód podziemnych i ustalania zasobów na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa i → wód mineralnych i termalnych na potrzeby lecznictwa i energetyki, problematyką zawodnienia i metod odwadniania kopalń, metodyką prowadzenia robót odwodnieniowych w budownictwie i melioracji. Badania hydrogeologiczne towarzyszą wszystkim budowlom, mającym kontakt z wodami podziemnymi. Historia rozwoju hydrogeologii Mimo iż wodami podziemnymi, stanowiącymi element badań h., interesowano się i wykorzystywano je już w starożytności, h. jest edukacją młodą. Jako osobna
edukacja zrodziła się w połowie XIX w. Zręby jej stworzyli uczeni francuscy, którzy odkryli sporo fundamentalnych praw hydrogeologicznych. Pośród ekipy badaczy, która jest określana jako szkoła twórców h. (J. Paramelle, E. Belgrand, A. Daubrée), należy w pierwszej kolejności wymienić H. Darcy, który w swojej pracy (1856 r.) przedstawił fundamentalne prawo filtracji wód w skałach okruchowych, i J. Dupuita (1865 r.), który je rozwinął i uzasadnił teoretycznie. Na przełomie XIX i XX w. hydrogeolodzy amerykańscy na teoretycznych podstawach h. francuskiej rozwinęli kierunek służący w praktyce (A. Hazen, C. Slichter, F. King, O. Meinzer i inni). W tym samym okresie hydrogeolodzy niemieccy, austriaccy i szwajcarscy (F. Forchheimer, A. Thiem, O. Smreker, E. Prinz, J. Kozeny i inni) rozwinęli metodykę badań hydrogeologicznych, szczególnie w dziedzinie techniki ujęć wód podziemnych i budownictwa wodnego. Intensywny postęp h. nastąpił po II wojnie światowej, w szczególności w dziedzinie dynamiki wód podziemnych, → kartografii hydrogeologicznej, → hydrogeologii złożowej, prognozowania dopływu do kopalń, metod modelowych i izotopowych, hydrogeochemii i → monitoringu wód podziemnych. W 1956 r. powstała Międzynarodowa Asocjacja Hydrogeologów (Association Internationale des Hydrogeologues – AIH) z siedzibą w Paryżu. Badaniom hydrogeologicznym patronuje i wspiera je finansowo UNESCO. W Polsce pionierami nowoczesnej hydrogeologii byli J. Gołąb, R. Krajewski, Z. Pazdro i R. Rosłoński.[SK].

Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydrogeologia.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hydrogeologia.
Słownik Hydrogeologia Rolnicza:
Znaczenie rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i hydrogeologia.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogeologia.

Czym jest hydrogeologia znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: