Masyw hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Masyw hydrogeologiczny; cokół hydrogeologiczny. Wyjaśnienie hydrogeologiczny Podstawowa.

Czy przydatne?

Co to jest Masyw hydrogeologiczny; cokół hydrogeologiczny

Masyw hydrogeologiczny; cokół hydrogeologiczny
Podstawowa jednostka w regionalizacji hydrogeologicznej, gdzie dominują wody szczelinowe podłoża utworów czwartorzędowych. Wyróżnia się masywy właściwe (skały krystaliczne) i masywy fałdowe (skały osadowe warstwowane). Przeciwstawną jednostką hydrogeologiczną jest → niecka artezyjska (basen artezyjski). W obu typach mogą występować rozłamy wodonośne, strefy uskokowe, gdzie wody podziemne są powiązane ze szczelinami uskokowymi (ryc. 52). → Regionalizacja hydrogeologiczna.[AK] Ryc. 52. Masyw, cokół hydrogeologiczny, regionalizacja hydrogeologiczna (wg Pinneker, 1980)1 – silnie szczelinowate utwory krystaliczne, 2 – poziomy wodonośne porowe, 3 – wodonośne strefy uskokowe, 4 – niewodonośne utwory krystaliczne, 5 – poziomy nieprzepuszczalne, 6 – kierunki przepływu, 7 – źródła.

Czym jest Masyw hydrogeologiczny; cokół znaczenie w Słownik definicje M