Model analogowy co to jest
Co to jest Model analogowy. Wyjaśnienie wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu.

Czy przydatne?

Co to jest Analogowy Model

Definicja MODEL ANALOGOWY: Schemat analogowy
→ Schemat wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu rzeczywistego do innego układu, zwykle sztucznie utworzonego, który może być dowolnie modyfikowany i którego reakcje na modyfikacje podlegają bezpośrednim obserwacjom i pomiarom. → Analogia hydrauliczna, → Analogia elektrohydrodynamiczna, → Schemat elektryczny, → Symulacja.[MR].

Słownik Mapa Hydrogeologiczna Wyrobisk Górniczych:
Znaczenie hydrogeologiczna wyrobisk górniczych Mapa wyrobisk górniczych, na której są wyróżnione przedmioty hydrogeologiczne, miejsca i natężenia wypływów wody, kierunki spływu wód, zbiorniki wodne w model analogowy.
Słownik Model Numeryczny:
Znaczenie Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic model analogowy.
Słownik Miejscowy Zbiornik Wód Podziemnych MZWP:
Znaczenie wód podziemnych MZWP Zbiornik wód podziemnych zaliczonych do najwyższej klasy jakości, lecz o miąższości warstwy wodonośnej poniżej 5 m, wydajności pojedynczej studni mniejszej niż 10 m 33/h i model analogowy.
Słownik Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie środowiska przyrodniczego M.ś.p. to mechanizm badania i prowadzenia zunifikowanych i powtarzalnych pomiarów poszczególnych wielkości charakteryzujących stan środowiska przyrodniczego w celu model analogowy.
Słownik Metale Ziem Alkalicznych:
Znaczenie alkalicznych Pierwiastki metaliczne, tak zwany wapniowce, należące do II ekipy układu okresowego: Be, Mg, Ca, Sr, Ba. W wodach podziemnych występują zwykle jako jony dwudodatnie (→jon magnezowy, → model analogowy.

Czym jest Model analogowy znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: