Wody podziemne; woda co to jest
Co to jest Wody podziemne; woda podziemna. Wyjaśnienie podziemna Wody występujące w skałach skorupy.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne; woda podziemna

Definicja WODY PODZIEMNE; WODA PODZIEMNA: Wody podziemne; woda podziemna
Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → kondensacji pary wodnej w skorupie ziemskiej. Także nieznaczna ich część pochodzi z głębi ziemi poprzez wydzielanie się pary wodnej z roztworów magmowych albo poprzez odwodnienie minerałów (→ wody juwenilne), a również z zachowanych w osadach resztek wód z zanikłych mórz i innych zbiorników wodnych (→ wody reliktowe). Wody pochodzące z infiltracji, przemieszczając się poprzez → strefę aeracji, tracą nieznaczną część w konsekwencji związania siłami molekularnymi z ziarnami gruntu (→ woda błonkowata) i zatrzymując się na nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych wkładkach (→ woda zawieszona). Pozostała, kluczowa część, dążąc pod wpływem siły ciężkości w głąb skorupy ziemskiej napotyka warstwy wodoszczelne (na przykład iły) i gromadzi się nad nimi, tworząc poziomy wodonośne → zbiornik wód podziemnych). W zależności od głębokości występowania wód podziemnych i rozmieszczenia struktur wodonośnych i utworów otaczających wyróżniamy: → wody przypowierzchniowe (kolokwialnie nazywane podskórnymi), wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne), wody wgłębne (→ wody podziemne naporowe), wody głębinowe (→ woda głębinowa). O gromadzeniu i przewodzeniu wody podziemnej i drogach krążenia decyduje charakter litologiczny skał, gdzie występują → wody porowe, → wody szczelinowe, →wody krasowe, a również złożone wody porowo-szczelinowe i wody szczelinowo-krasowe. Litologia, głębokość i czas przebywania wody w środowisku skalnym kształtuje skład chemiczny i stopień mineralizacji wody (→woda słodka, → woda mineralna). W zależności od → warunków hydrogeologicznych i klimatycznych kształtują się → zasoby wód podziemnych, które w wielu regionach świata stanowią fundamentalny surowiec warunkujący postęp gospodarczy.[SK].

Słownik Woda Nadzłożowa:
Znaczenie Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB wody podziemne; woda podziemna.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo wody podziemne; woda podziemna.
Słownik Woda Surowa; Woda Nieuzdatniona:
Znaczenie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody wody podziemne; woda podziemna.
Słownik Warunek Brzegowy Wewnętrzny:
Znaczenie wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód podziemnych może to być na przykład studnia o zadanej wydajności poboru wody wody podziemne; woda podziemna.
Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM wody podziemne; woda podziemna.

Czym jest Wody podziemne; woda podziemna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: