Zasoby statyczne (wiekowe co to jest
Co to jest Zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Całkowita.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych

Definicja ZASOBY STATYCZNE (WIEKOWE) WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych
Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w jednostkach objętościowych jako iloczyn objętości zbiornika i współczynnika odsączalności: Qs = Fhμ gdzie: Qs – całkowita objętość wody wolnej [L3], F – powierzchnia zbiornika [L2], h – średnia miąższość utworów wodonośnych poniżej zwierciadła [L], μ – współczynnik odsączalności [1]. Wymiar: [L3].Jednostki: m3,km3.[SK].

Słownik Zwierciadło Piezometryczne; Powierzchnia Piezometryczna:
Znaczenie piezometryczne; powierzchnia piezometryczna Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych.
Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych.
Słownik Źródło Wody Mineralnej:
Znaczenie Źródło wody mineralnej Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która zawiera ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego. → Źródło.[TB i DM zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych.

Czym jest Zasoby statyczne (wiekowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: