agencja taryfikacji mnożenie co to jest
Jak leczyć Agencja Taryfikacji - mnożenie biurokracji?? Czym jest zostanie zastąpiony poprzez tak.

Czy przydatne?

Definicja Agencja Taryfikacji - mnożenie biurokracji?

Co to znaczy: Wymagany dotąd w konkursach termin „cena oczekiwana” zostanie zastąpiony poprzez tak zwany „taryfę”. 15 lipca został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw. Z projektem nowelizacji można zapoznać się na:
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pro_ustaw_srofinan_19072011.pdf
 
W dodanym dziale VI b rząd planuje powołać Agencję Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zwaną „Agencją Taryfikacji”. Ma być ona państwową jednostką organizacyjną z siedzibą w Warszawie pod nadzorem Ministra Zdrowia (minister nadaje jej statut), posiadającą osobowość prawną.
Na czele Agencji będzie stać Prezes (wybierany na drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na 5 lat), zastępować go będzie wiceprezes (wybierany na wniosek Prezesa Agencji Taryfikacji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru). W skład Agencji wchodzić będzie także Porada ds. Taryfikacji pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą, wybierana także na 5 lat). Członków Porady ma być aż 10. Wybierać ich będzie Minister Zdrowia, a 5 osób ma być zgłoszonych poprzez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców i samorządy: lekarski i pielęgniarski. Ciekawą kwestią jest płaca członków porady: nie mniej niż stawka przeciętnego wynagrodzenia za posiedzenie, a może ono sięgać nawet trzykrotności wynagrodzenia miesięcznie.
Członkom porady będzie się należał także zwrot wydatków za przejazd. Do zadań Agencji będą należeć m. in.:
ustalanie taryfy świadczeń;
opracowywanie i upowszechnianie analiz i informacji na temat metodologii taryfikacji świadczeń;
przygotowywanie propozycji rozwiązań dotyczących standardu rachunku wydatków;
prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie taryfikacji świadczeń gwarantowanych. Taryfa świadczeń będzie ogłaszana w formie obwieszczenia Prezesa Agencji Taryfikacji na witrynie internetowej Agencji Taryfikacji.
Jako taryfę świadczeń definiuje się kolekcja świadczeń gwarantowanych i przypisanych im wartości względnych, określanych w celu zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Taryfa podawana poprzez agencję zastąpi najprawdopodobniej wymaganą dotąd w konkursach cenę oczekiwaną

Czym jest Agencja Taryfikacji znaczenie w Słownik dentystyczny A .