Odsetki co to jest
Definicja Odsetki w prawie. Znaczenie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności.

Czy przydatne?

Definicja Odsetki w prawie

Definicja z ang. Interest, z niem. Interesse.

Słownik ODSETKI: Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Max. wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w relacji rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki max.).
Jeśli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek max., należą się odsetki max.. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać regulaminów o odsetkach max., również w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się regulaminy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za odsetki.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych odsetki.
Znaczenie Organy Celne:
Wyjaśnienie Organy uprawnione, pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego Art. 4 pkt 3 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny odsetki.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej odsetki.
Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy odsetki.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: