Odsetki co to jest
Definicja Odsetki w prawie. Znaczenie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności.

Czy przydatne?

Definicja Odsetki w prawie

Definicja z ang. Interest, z niem. Interesse.

Słownik ODSETKI: Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Max. wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w relacji rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki max.).
Jeśli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek max., należą się odsetki max.. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać regulaminów o odsetkach max., również w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się regulaminy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art odsetki.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za odsetki.
Znaczenie Obowiązki Pracownika:
Wyjaśnienie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest odsetki.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 odsetki.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r odsetki.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: