Opłata roczna co to jest
Definicja Opłata roczna w prawie. Znaczenie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele.

Czy przydatne?

Definicja Opłata roczna w prawie

Definicja z ang. annual fee, z niem. Jahresgebühr.

Słownik OPŁATA ROCZNA: Rozumie się poprzez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w przypadku trwałego wyłączenia - poprzez lat 10, a w razie nietrwałego wyłączenia - poprzez moment tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż poprzez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji - art. 4 punkt 13 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej opłata roczna.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody opłata roczna.
Znaczenie Określanie Wartości Nieruchomości:
Wyjaśnienie Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami opłata roczna.
Znaczenie Odnowienie:
Wyjaśnienie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 opłata roczna.
Znaczenie Organy Celne:
Wyjaśnienie Organy uprawnione, pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego Art. 4 pkt 3 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny opłata roczna.

Czym jest Opłata roczna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: