Opłata roczna co to jest
Definicja Opłata roczna w prawie. Znaczenie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele.

Czy przydatne?

Definicja Opłata roczna w prawie

Definicja z ang. annual fee, z niem. Jahresgebühr.

Słownik OPŁATA ROCZNA: Rozumie się poprzez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w przypadku trwałego wyłączenia - poprzez lat 10, a w razie nietrwałego wyłączenia - poprzez moment tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż poprzez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji - art. 4 punkt 13 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta opłata roczna.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą opłata roczna.
Znaczenie Obrona Konieczna:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca opłata roczna.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia opłata roczna.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art opłata roczna.

Czym jest Opłata roczna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: