Orzeczenie sądu zastępujące co to jest
Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie. Znaczenie orzeczenie sądu.

Czy przydatne?

Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie

Definicja z ang. The decision of the court to replace the declaration of will, z niem. Die Entscheidung des Gerichts, die Willenserklärung zu ersetzen.

Słownik ORZECZENIE SĄDU ZASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIE WOLI: Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
Art. 64 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Odstapienie Od Umowy:
Wyjaśnienie jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Organ Koncesyjny:
Wyjaśnienie Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.

Czym jest Orzeczenie sądu zastępujące znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: