Prawo pierwokupu co to jest
Definicja Prawo pierwokupu w prawie. Znaczenie czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron.

Czy przydatne?

Definicja Prawo pierwokupu w prawie

Definicja z ang. Preemption, z niem. Vorkaufsrecht.

Słownik PRAWO PIERWOKUPU: Jeśli ustawa albo czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego
Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, iż uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeśli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Prawo Do Akcji:
Wyjaśnienie z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą prawo pierwokupu.
Znaczenie Przeciwegzekucyjne Powództwo:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy prawo pierwokupu.
Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez prawo pierwokupu.
Znaczenie Publiczny Zasób Mieszkaniowy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo prawo pierwokupu.
Znaczenie Przypozwanie:
Wyjaśnienie na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej do udziału w kwestii poprzez stronę, której w przypadku niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie prawo pierwokupu.

Czym jest Prawo pierwokupu znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: