Prawo pierwokupu co to jest
Definicja Prawo pierwokupu w prawie. Znaczenie czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron.

Czy przydatne?

Definicja Prawo pierwokupu w prawie

Definicja z ang. Preemption, z niem. Vorkaufsrecht.

Słownik PRAWO PIERWOKUPU: Jeśli ustawa albo czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego
Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, iż uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeśli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia prawo pierwokupu.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy prawo pierwokupu.
Znaczenie Przelew:
Wyjaśnienie zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą prawo pierwokupu.
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej prawo pierwokupu.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy prawo pierwokupu.

Czym jest Prawo pierwokupu znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: