Prze celne towaru co to jest
Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie. Znaczenie procedurą celną, wprowadzenie towaru do.

Czy przydatne?

Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie

Definicja z ang. Customs destination of goods, z niem. Zoll Bestimmung der Waren.

Słownik PRZEZNACZENIE CELNE TOWARU: objęcie towaru procedurą celną,
wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego,
powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty,
zniszczenie towaru,
zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa;
Art. 4 pkt 15 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przedawnienie Roszczenia:
Wyjaśnienie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba iż zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Prawo Do Dysponowania Nieruchomością Na Cele Budowlane:
Wyjaśnienie wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych art. 3 pkt 11 przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru przeznaczenie celne towaru.

Czym jest Przeznaczenie celne towaru znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: