Przynależność co to jest
Definicja Przynależność w prawie. Znaczenie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej.

Czy przydatne?

Definicja Przynależność w prawie

Definicja z ang. Membership, z niem. Mitgliedschaft.

Słownik PRZYNALEŻNOŚĆ: Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci tego charakteru poprzez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą kluczową - art. 51 kodeksu cywilnego.
Czynność prawna mająca za element rzecz kluczową odnosi skutek również względem przynależności, chyba iż co innego wynika z treści czynności lub z regulaminów specjalnych - art. 52 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przynależność.
Znaczenie Przewoźnik Lotniczy:
Wyjaśnienie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego przynależność.
Znaczenie Prawo Do Akcji:
Wyjaśnienie z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą przynależność.
Znaczenie Platnik Podatku:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia przynależność.
Znaczenie Podżeganie Do Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie podżeganie, kto chcąc, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 18 § 2 kodeksu karnego Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie przynależność.

Czym jest Przynależność znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: